Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 .. >>

4111 Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. pročišćeni tekst [e-dokument] / Središnje klirinško depozitarno društvo. - Zagreb : Središnje klirinško depozitarno društvo, 2015.
4112 Pravila Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva [e-dokument] / Središnje klirinško depozitarno društvo. - Zagreb : Središnje klirinško depozitarno društvo, 2021.
4113 Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave (e-carina) [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2022.
4114 Pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Ministarstva financija, Carinske uprave (e-Carina) [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2013.
4115 Pravila vođenja postupka pred sudom časti [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2021.
4116 Pravila za akreditaciju u svrhu prijavljivanja prema Uredbi EU 305/2011 : HAA-Pr-2/13 [e-dokument] / Hrvatska akreditacijska agencija. - 1. izd. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, 2015.
4117 Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Zaklade "Kultura Nova" [e-dokument] / Zaklada "Kultura Nova". - Zagreb : Zaklada "Kultura Nova", 2021.
4118 Pravilnik i uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika Ministarstva financija, Porezne uprave [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2010.
4119 Pravilnik o donacijama i sponzorstvima [e-dokument] / Hrvatska lutrija. - Zagreb : Hrvatska lutrija, 2020.
4120 Pravilnik o imovinskim tražbinama [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2019.
4121 Pravilnik o imovinsko-pravnim tražbinama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2019.
4122 Pravilnik o izbjegavanju sukoba interesa u postupku vrednovanja [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2013.
4123 Pravilnik o izvršavanju naloga [e-dokument] / Croatia banka. - Zagreb : Croatia banka, 2012.
4124 Pravilnik o javnoj nabavi [2021.] [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2021.
4125 Pravilnik o javnoj nabavi [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2019.
4126 Pravilnik o jednostavnim nabavama [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2017.
4127 Pravilnik o jednostavnoj nabavi [2017] [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2017.
4128 Pravilnik o jednostavnoj nabavi [2018] [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2018.
4129 Pravilnik o jednostavnoj nabavi [2021.] [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2021.
4130 Pravilnik o jednostavnoj nabavi [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2017.
4131 Pravilnik o jednostavnoj nabavi [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2017.
4132 Pravilnik o jednostavnoj nabavi robe, radova ili usluga [2017] [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, 2017.
4133 Pravilnik o jednostavnoj nabavi robe, radova ili usluga [2018] [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, 2018.
4134 Pravilnik o jednostavnoj nabavi robe, radova ili usluga [2022] [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, 2022.
4135 Pravilnik o mentorstvu [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2014.
4136 Pravilnik o nabavi [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018.
4137 Pravilnik o nabavi u Hrvatskoj narodnoj banci [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2011.
4138 Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova na službenom putovanju (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2019.
4139 Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova službenih putovanja Zaklade "Kultura Nova" [e-dokument] / Zaklada "Kultura Nova". - Zagreb : Zaklada "Kultura Nova", 2019.
4140 Pravilnik o naknadama za usluge koje obavlja Hrvatska banka za obnovu i razvitak [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2019-2022.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655