Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 .. >>

3031 Izvje规e o obavljenom uvidu u prora鑥n i financijske izvje箃aje Op鎖ne 甿inj za 2010. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin. - Pazin : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin, 2011.
3032 Izvje规e o obavljenom uvidu u prora鑥n i financijske izvje箃aje Op鎖ne 畊mberak za 2010. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb, 2011.
3033 Izvje规e o obavljenom uvidu u prora鑥n i financijske izvje箃aje Op鎖ne 畊pa dubrova鑛a za 2009. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Dubrovnik. - Dubrovnik : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Dubrovnik, 2010.
3034 Izvje规e o obavljenom uvidu u prora鑥n i financijske izvje箃aje Vinodolske op鎖ne za 2010. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka. - Rijeka : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka, 2011.
3035 Izvje规e o obavljenom uvidu u zavr筺a izvje规a o izvorima i visini sredstava utro筫nih za izbornu promid綽u kandidata i zamjenika kandidata za op鎖nske na鑕lnike, gradona鑕lnike, 緐pane i gradona鑕lnika Grada Zagreba, te o tro筴ovima provedbe lokalnih izbora u 2009. [tisak + e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2010.
3036 Izvje规e o ostvarenju Financijskog plana Fonda za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost za period 01.01.-30.09.2011. godine s obrazlo緀njem [e-dokument] / Fond za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost. - Zagreb : Fond za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost, 2011.
3037 Izvje规e o ostvarenju programa rada i poslovanja Fonda za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost za ... godinu [e-dokument] / Fond za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost. - Zagreb : Fond za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost, 2005- .
3038 Izvje规e o ostvarivanju programa rada i financijsko izvje规e za ... god. [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫nog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫nog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o, 2008- .
3039 Izvje规e o poslovanju dru箃ava u ve鎖nskom vlasni箃vu dr綼ve u 2007. godini [e-dokument] / Ministarstvo financija, Uprava za gospodarstvo. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2008.
3040 Izvje规e o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2010- .
3041 Izvje规e o poslovanju i izvr筫nju Plana i Programa rada, te Financijskog plana Zavoda za vje箃a鑕nje, profesionalnu rehabilitaciju i zapo筶javanje osoba s invaliditetom za ... godinu [e-dokument] / Zavod za vje箃a鑕nje, profesionalnu rehabilitaciju i zapo筶javanje osoba s invaliditetom. - Zagreb : Zavod za vje箃a鑕nje, profesionalnu rehabilitaciju i zapo筶javanje osoba s invaliditetom, 2012- .
3042 Izvje规e o poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo dr綼vne imovine. - Zagreb : Ministarstvo dr綼vne imovine, 2018-.
3043 Izvje规e o poslovanju trgova鑛ih dru箃ava i drugih pravnih osoba od strate筴og i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u prvom polugodi箃u 2014. godine : ostvarenja u prvom polugodi箃u 2014. u odnosu na prvo polugodi箃e 2013. i Plan 2014. : preliminarni podaci/radni materijal [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2014.
3044 Izvje规e o poslovanju trgova鑛ih dru箃ava i drugih pravnih osoba od strate筴og i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u prvih devet mjeseci 2014. godine : ostvarenja u prvih devet mjeseci 2014. u odnosu na prvih devet mjeseci 2013. : preliminarni podaci [e-dokument] / Ministarstvo financija ; Dr綼vni ured za upravljanje dr綼vnom imovinom. - Zagreb : Ministarstvo financija : Dr綼vni ured za upravljanje dr綼vnom imovinom, 2014.
3045 Izvje规e o poslovanju trgova鑛ih dru箃ava i drugih pravnih osoba od strate筴og i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u prvih devet mjeseci 2014. godine : ostvarenja u prvih devet mjeseci 2014. u odnosu na prvih devet mjeseci 2013. : preliminarni podaci, radni materijal [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015.
3046 Izvje规e o poslovanju trgova鑛ih dru箃ava od posebnog dr綼vnog interesa u 2009. godini [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2010.
3047 Izvje规e o poslovanju trgova鑛ih dru箃ava od posebnog dr綼vnog interesa u 2010. godini [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.
3048 Izvje规e o poslovanju za .... [e-dokument] / Hrvatska agencija za osiguranje depozita. - Zagreb : Hrvatska agencija za osiguranje depozita, 2021-.
3049 Izvje规e o prihodima i rashodima : za razdoblje .. [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2015-.
3050 Izvje规e o problematici zadu緀nosti gra餫na kreditima u 箆icarskim francima i prijedlozima mjera za olak筧vanje polo綼ja du緉ika u 箆icarskim francima na temelju zaklju鑛a Odbora za financije i dr綼vni prora鑥n Hrvatskog sabora [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2015.
3051 Izvje规e o proceduri prekomjernoga prora鑥nskog manjka i razini duga op鎒 dr綼ve u Republici Hrvatskoj, ... (ESA 2010) [e-dokument] = Excessive deficit procedure report, Republic of Croatia, ... (ESA 2010) / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku, 2018- . - (Priop鎒nje Dr綼vnog zavoda za statistiku = First release / Dr綼vni zavod za statistiku).
3052 Izvje规e o procjeni administrativnih kapaciteta za provedu fondova Europske unije u okviru vi筫godi筺jeg financijskog okvira 2014. - 2020. i 2021. - 2027. i nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. za 2022. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2021.
3053 Izvje规e o procjeni fiskalne politike za 2013. godinu i Izvje规e o neispunjavanju fiskalnog pravila [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2014.
3054 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Odbor za standarde financijskog izvje箃avanja. - Zagreb : Odbor za standarde financijskog izvje箃avanja, 2015-.
3055 Izvje规e o provedbi akcijskog plana za unaprje餰nje financijske pismenosti potro筧鑑 za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2017- .
3056 Izvje规e o provedbi mjera i aktivnosti za unaprje餰nje financijske pismenosti potro筧鑑 za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2018- .
3057 Izvje规e o provedbi mjere iz "Akcijskog plana za uklanjanje prepreka ulaganjima" : registar koncesija - javni podaci [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.
3058 Izvje规e o provedbi Odluke o zapo筶javanju u sredi筺jim tijelima dr綼vne uprave, uredima Vlade Republike Hrvatske, pravnim osobama s javnim ovlastima i zakladama uklju鑕nim u sustave upravljanja i kontrole kori箃enja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 26. studenog 2014. do 30. lipnja 2015. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015.
3059 Izvje规e o provedbi Zakona o naplati dospjelih, a nenapla鎒nih poreza, carina, doprinosa i dr綼vnih jamstava [tisak] / Komisija za dr綼vna potra緄vanja. - Zagreb : Komisija za dr綼vna potra緄vanja, 2002.
3060 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2015-.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655