Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 .. >>

4171 Pravilnik o provedbi kontrole ispunjava li kreditna institucija obveze iz Zakona o osiguranju depozita [e-dokument] / Hrvatska agencija za osiguranje depozita. - Zagreb : Hrvatska agencija za osiguranje depozita, 2022. ISBN 978-953-8069-08-6.
4172 Pravilnik o provedbi natječaja za zapošljavanje : [2014] [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2014.
4173 Pravilnik o provedbi natječaja za zapošljavanje : [2016] [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2016.
4174 Pravilnik o provedbi natječaja za zapošljavanje [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2013.
4175 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, 2018.
4176 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2017.
4177 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga Zaklade "Kultura Nova" (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Zaklada "Kultura Nova". - Zagreb : Zaklada "Kultura Nova", 2021.
4178 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga Zaklade "Kultura Nova" [e-dokument] / Zaklada "Kultura Nova". - Zagreb : Zaklada "Kultura Nova", 2018.
4179 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Državnom uredu za reviziju [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2017.
4180 Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Zakladi "Hrvatska za djecu" [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2020.
4181 Pravilnik o provedbi postupaka nabave [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2014.
4182 Pravilnik o provedbi postupka nabave roba, usluga i radova [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2015.
4183 Pravilnik o provedbi postupka nabave roba, usluga i radova [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2016.
4184 Pravilnik o provođenju postupaka javne nabave u Zakladi "Hrvatska za djecu" [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska za djecu". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska za djecu", 2015.
4185 Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2020.
4186 Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2020.
4187 Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2017.
4188 Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2020.
4189 Pravilnik o radu : pročišćeni tekst [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021.
4190 Pravilnik o radu [e-dokument] / Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. - Zagreb : Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, 2012.
4191 Pravilnik o radu [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020.
4192 Pravilnik o radu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2015.
4193 Pravilnik o radu Upravnog odbora Zaklade "Kultura Nova" [e-dokument] / Zaklada "Kultura Nova". - Zagreb : Zaklada "Kultura Nova", 2012.
4194 Pravilnik o radu Zaklade "Kultura Nova" (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Zaklada "Kultura Nova". - Zagreb : Zaklada "Kultura Nova", 2020.
4195 Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2016.
4196 Pravilnik o razvrstavanju klijenata [e-dokument] / Croatia banka. - Zagreb : Croatia banka, 2012.
4197 Pravilnik o redu i ustroju radnih mjesta [2013.] [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2013.
4198 Pravilnik o rješavanju pritužbi klijenata [e-dokument] / Croatia banka. - Zagreb : Croatia banka, 2012.
4199 Pravilnik o sadržaju programa planiranog osiguranja [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2016.
4200 Pravilnik o službenim vozilima, smještaju i zrakoplovnim kartama na službenim putovanjima, mobilnim telefonima, poslovnim kreditnim karticama i sredstvima reprezentacije [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655