Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 .. >>

2191 Izvje规e o obavljenoj provjeri izvr筫nja danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Me餴murske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - 萢kovec : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2192 Izvje规e o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti javne nabave u dru箃vu Luka-Vukovar d.o.o. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Vinkovci : Dr綼vni ured za reviziju, 2019- .
2193 Izvje规e o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti javne nabave u dru箃vu Narodne novine d.d. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2015- .
2194 Izvje规e o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti javne nabave u dru箃vu Zra鑞a luka Osijek d.o.o. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek. - Osijek : Dr綼vni ured za reviziju, 2019-.
2195 Izvje规e o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti nabave u dru箃vu Oda筰lja鑙 i veze d.o.o. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2019- .
2196 Izvje规e o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti postizanja rezultata i ostvarivanja ciljeva poslovanja trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Zagreba鑛e 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zagreb. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2019-.
2197 Izvje规e o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Po緀筴o-slavonske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Po緀ga. - Po緀ga : Dr綼vni ured za reviziju, 2019-.
2198 Izvje规e o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Viroviti鑛o-podravske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Virovitica. - Virovitica : Dr綼vni ured za reviziju, 2019-.
2199 Izvje规e o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Vukovarsko-srijemske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Vukovar. - Vukovar : Dr綼vni ured za reviziju, 2019-.
2200 Izvje规e o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Koprivnica : Dr綼vni ured za reviziju, 2019- .
2201 Izvje规e o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek. - Osijek : Dr綼vni ured za reviziju, 2019-.
2202 Izvje规e o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Vara綿inske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Vara綿in. - Vara綿in : Dr綼vni ured za reviziju, 2019-.
2203 Izvje规e o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti sprje鑑vanje i otkrivanje prijevara kod trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Primorsko-goranske 緐panije za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka. - Rijeka : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka, 2017-.
2204 Izvje规e o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti sprje鑑vanje i otkrivanje prijevara kod trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Ko箁ivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica. - Koprivnica : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Koprivnica, 2017-.
2205 Izvje规e o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti sprje鑑vanje i otkrivanje prijevara kod trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Istarske 緐panije za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin. - Pazin : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin, 2017-.
2206 Izvje规e o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti sprje鑑vanje i otkrivanje prijevara kod trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Brodsko-posavske 緐panije za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Po緀ga. - Po緀ga : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Po緀ga, 2017-.
2207 Izvje规e o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti Sprje鑑vanje i otkrivanje prijevara kod trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Vukovarsko-srijemske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Vinkovci : Dr綼vni ured za reviziju, 2017- .
2208 Izvje规e o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti sprje鑑vanje i otkrivanje prijevara kod trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Vara綿inske 緐panije za .... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka. - Vara綿in : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Vara綿in, 2017-.
2209 Izvje规e o obavljenoj reviziji : Javna nabava u dru箃vu HP Hrvatska po箃a [tisak] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2011.
2210 Izvje规e o obavljenoj reviziji : Upravljanje poslovnim prostorima u vlasni箃vu Republike Hrvatske [tisak] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2011.
2211 Izvje规e o obavljenoj reviziji financijskih izvje箃aja i poslovanja [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured 萢kovec...(et al.). - 萢kovec : Dr綼vni ured za reviziju [etc.], 2009.
2212 Izvje规e o obavljenoj reviziji financijskih izvje箃aja i poslovanja Hrvatskog registra brodova za 2008. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split. - Split : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Split, 2009.
2213 Izvje规e o obavljenoj reviziji financijskih izvje箃aja i poslovanja Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Split za 2008. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2010.
2214 Izvje规e o obavljenoj reviziji financijskih izvje箃aja i poslovanja politi鑛ih stranaka i nezavisnih zastupnika za ... [tisak + e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2007- .
2215 Izvje规e o obavljenoj reviziji Godi筺jeg izvje箃aja o izvr筫nju Dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2009- .
2216 Izvje规e o obavljenoj reviziji mjera (projekata) financiranih iz Nacionalnog programa PHARE 2006 - Instrumenta za pretpristupnu pomo u ja鑑nju kapaciteta institucija i promoviranje ekonomske i socijalne kohezije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2012.
2217 Izvje规e o obavljenoj reviziji mjera (projekata) financiranih iz programa ISPA - Instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku za 2009. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2010.
2218 Izvje规e o obavljenoj reviziji o鑥vanja prirode, za箃ite bioraznolikosti i upravljanja u nacionalnim parkovima [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Split : Dr綼vni ured za reviziju, 2014.
2219 Izvje规e o obavljenoj reviziji rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Karlova鑛e 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Karlovac : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
2220 Izvje规e o obavljenoj reviziji ulaganja u razvoj poduzetni鑛ih zona putem nadle緉ih tijela Republike Hrvatske [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655