Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 .. >>

3061 Izvje规e o poslovanju trgova鑛ih dru箃ava od posebnog dr綼vnog interesa u 2009. godini [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2010.
3062 Izvje规e o poslovanju trgova鑛ih dru箃ava od posebnog dr綼vnog interesa u 2010. godini [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.
3063 Izvje规e o poslovanju za .... [e-dokument] / Hrvatska agencija za osiguranje depozita. - Zagreb : Hrvatska agencija za osiguranje depozita, 2021-.
3064 Izvje规e o prihodima i rashodima : za razdoblje .. [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2015-.
3065 Izvje规e o problematici zadu緀nosti gra餫na kreditima u 箆icarskim francima i prijedlozima mjera za olak筧vanje polo綼ja du緉ika u 箆icarskim francima na temelju zaklju鑛a Odbora za financije i dr綼vni prora鑥n Hrvatskog sabora [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2015.
3066 Izvje规e o proceduri prekomjernoga prora鑥nskog manjka i razini duga op鎒 dr綼ve u Republici Hrvatskoj, ... (ESA 2010) [e-dokument] = Excessive deficit procedure report, Republic of Croatia, ... (ESA 2010) / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku, 2018- . - (Priop鎒nje Dr綼vnog zavoda za statistiku = First release / Dr綼vni zavod za statistiku).
3067 Izvje规e o procjeni administrativnih kapaciteta za provedu fondova Europske unije u okviru vi筫godi筺jeg financijskog okvira 2014. - 2020. i 2021. - 2027. i nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. za 2022. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2021.
3068 Izvje规e o procjeni fiskalne politike za 2013. godinu i Izvje规e o neispunjavanju fiskalnog pravila [e-dokument] / Povjerenstvo za fiskalnu politiku Hrvatskoga sabora. - Zagreb : Hrvatski sabor, Povjerenstvo za fiskalnu politiku, 2014.
3069 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Odbor za standarde financijskog izvje箃avanja. - Zagreb : Odbor za standarde financijskog izvje箃avanja, 2015-.
3070 Izvje规e o provedbi akcijskog plana za unaprje餰nje financijske pismenosti potro筧鑑 za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2017- .
3071 Izvje规e o provedbi mjera i aktivnosti za unaprje餰nje financijske pismenosti potro筧鑑 za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2018- .
3072 Izvje规e o provedbi mjere iz "Akcijskog plana za uklanjanje prepreka ulaganjima" : registar koncesija - javni podaci [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.
3073 Izvje规e o provedbi Odluke o zapo筶javanju u sredi筺jim tijelima dr綼vne uprave, uredima Vlade Republike Hrvatske, pravnim osobama s javnim ovlastima i zakladama uklju鑕nim u sustave upravljanja i kontrole kori箃enja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 26. studenog 2014. do 30. lipnja 2015. [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2015.
3074 Izvje规e o provedbi Zakona o naplati dospjelih, a nenapla鎒nih poreza, carina, doprinosa i dr綼vnih jamstava [tisak] / Komisija za dr綼vna potra緄vanja. - Zagreb : Komisija za dr綼vna potra緄vanja, 2002.
3075 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska zaklada za znanost. - Zagreb : Hrvatska zaklada za znanost, 2015-.
3076 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, 2015-.
3077 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije. - Zagreb : Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, 2016- .
3078 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka, 2016- .
3079 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
3080 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji. - Zagreb : Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji, 2017- .
3081 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫nog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istro筫nog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Kr筴o, 2017- .
3082 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2017- .
3083 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2019- .
3084 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. - Zagreb : Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, 2017- .
3085 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Fond za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost. - Zagreb : Fond za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost, 2016- .
3086 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
3087 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska vatrogasna zajednica. - Zagreb : Hrvatska vatrogasna zajednica, 2021-.
3088 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2017- .
3089 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, 2017- .
3090 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2016- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655