Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

211 Smjernice Poglavarstva Grada Rijeke za 2006. godinu [e-dokument] / Grad Rijeka, Poglavarstvo. - Rijeka : Grad Rijeka, Poglavarstvo, 2005.
212 Smjernice Poglavarstva Grada Rijeke za 2007. godinu [e-dokument] / Grad Rijeka, Poglavarstvo. - Rijeka : Grad Rijeka, Poglavarstvo, 2006.
213 Smjernice Poglavarstva Grada Rijeke za 2008. godinu [e-dokument] / Grad Rijeka, Poglavarstvo. - Rijeka : Grad Rijeka, Poglavarstvo, 2007.
214 Smjernice Poglavarstva Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2005. - 2009. godine [e-dokument] / Poglavarstvo Grada Rijeke. - Rijeka : Grad Rijeka, Poglavarstvo, 2005.
215 Smjernice razvoja sela i poljoprivrede do 2030. godine u Zagreba鑛oj 緐paniji - razvoj ekolo筴e proizvodnje i pametnih sela [e-dokument] / Agro Eko d.o.o.. - Zagreb : Zagreba鑛a 緐panija, 2019.
216 Smjernice razvoja sustava za箃ite i spa筧vanja Grada Krapine [e-dokument] / Gradsko vije鎒 Grada Krapine. - Krapina : Grad Krapina, 2013.
217 Smjernice razvoja vo鎍rstva 2008.-2013. [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Agronomski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Agronomski fakultet, 2009.
218 Smjernice strate筴og razvoja Grada Rovinja 2002.-2012. : uloga gradske uprave [e-dokument] / Grad Rovinj. - Rovinj : Grad Rovinj, 2002.
219 Smjernice u odnosima s medijima [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova, Kabinet ministra, Odjel za odnose s javno规u. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, Kabinet ministra, Odjel za odnose s javno规u, 2011.
220 Smjernice u odnosima s medijima [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova, Kabinet ministra, Odjel za odnose s javno规u. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, Kabinet ministra, Odjel za odnose s javno规u, 2010.
221 Smjernice u odnosima s medijima [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova, Kabinet ministra, Slu綽a za odnose s javno规u. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, Kabinet ministra, Slu綽a za odnose s javno规u, 2018.
222 Smjernice unaprje餰nja kvalitete studija kineziologije i studija izobrazbe trenera [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Kineziolo筴i fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Kineziolo筴i fakultet, 2017.
223 Smjernice za analizu i procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma za kreditne institucije i kreditne unije [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2009.
224 Smjernice za BIM pristup u infrastrukturnim projektima [e-dokument] / Filip Andabaka, Zlata Dola鑕k-Alduk, Anton Ecimovi...[et al.]. - Zagreb : Hrvatska komora in緀njera gra餰vinarstva, 2021. ISBN 978-953-49360-1-6.
225 Smjernice za cjeloviti pristup unapre餰nju prehrane 筴olske djece [tisak] / Katica Antoni Dega... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2008. ISBN 953-6930-40-4.
226 Smjernice za definiranje obuhvata vodnih gra餰vina i kriterija za odre餴vanje granica vodnog dobra [e-dokument] / Hrvatske vode, Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatske vode, 2020.
227 Smjernice za digitalnu transformaciju Grada Pregrade . izradi digitalno [e-dokument] / Grad Pregrada. - Pregrada : Grad Pregrada, [2020].
228 Smjernice za doniranje hrane u odnosu na rokove trajanja [e-dokument] / Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. - Osijek : Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, 2019.
229 Smjernice za doniranje hrane u odnosu na rokove trajanja [e-dokument] / Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. - Osijek : Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, 2019.
230 Smjernice za ekolo筴o ure餰nje vanjske rasvjete na podru鑚u Op鎖ne Jelsa [e-dokument] / Op鎖na Jelsa. - Jelsa : Op鎖na Jelsa, 2021.
231 Smjernice za farmakoterapiju opijatskih ovisnika buprenorfinom [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 2006.
232 Smjernice za farmakoterapiju opijatskih ovisnika metadonom [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, [2008].
233 Smjernice za individualnu procjenu karijes rizika [e-dokument] / Radna skupina za preventivu i promicanje za箃ite oralnoga zdravlja - Nacionalno povjerenstvo za djelatnost dentalne medicine Ministarstva zdravlja republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Stomatolo筴im fakultetom Sveu鑙li箃a u Zagrebu i Hrvatskom komorom dentalne medicine. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, [2015].
234 Smjernice za informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupcima procjene utjecaja zahvata na okoli (PUO) i strate筴e procjene utjecaja plana i programa na okoli (SPUO) : kona鑞i nacrt [e-dokument] / Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva. - Zagreb : Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, 2010.
235 Smjernice za izdavanje vodopravne dozvole za ispu箃anje otpadnih voda [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2020.
236 Smjernice za izgradnju i za箃itu Zbirke muzikalija i audiomaterijala Nacionalne i sveu鑙li筺e knji緉ice u Zagrebu [e-dokument] / Tatjana Mihali, Dragica Krsti. - Zagreb : Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica, 2021.
237 Smjernice za izgradnju i za箃itu Zbirke zemljovida i atlasa Nacionalne i sveu鑙li筺e knji緉ice u Zagrebu [e-dokument] / Mira Mileti Drder, Dragica Krsti. - Zagreb : Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica, 2021.
238 Smjernice za izgradnju zbirke Croatica [e-dokument] / Smjernice izradili: Tanja Buzina... [et al.]. - Zagreb : Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica, 2016. ISBN 978-953-500-152-2.
239 Smjernice za izgradnju, vrjednovanje i za箃itu Zbirke za knji緉i鑑rstvo [e-dokument] / Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica. - Zagreb : Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica, 2019.
240 Smjernice za izjedna鑑vanje mogu鎛osti studiranja osoba s disleksijom [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, [2011.].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655