Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

241 Pavilnik o korištenju elektroničke pošte i drugih oblika komunikacije [e-dokument] / Općina Gračišće, Općinski načelnik. - Gračišće : Općina Gračišće, 2018.
242 Pavilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave [e-dokument] / Državni hidrometeorološki zavod. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 2023.
243 Pisana procedura upravljanja voznim parkom [e-dokument] / Općinski sud u Novom Zagrebu. - Zagreb : Općinski sud u Novom Zagrebu, 2019.
244 Pisana procedura za kompletan tijek postupka javne nabave roba, usluga i ustupanja radova vrijednosti do 70.000,00 kuna (bagatelna nabava), uključivo i postupak i tijek dostave dokumentacije do knjiženja u poslovnim knjigama [e-dokument] / Zdravstveno veleučilište u Zagrebu. - Zagreb : Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, 2011.
245 Plan gospodarenja otpadom Općine Matulji za razdoblje 2014.-2019. godine [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Matulji. - Matulji : Općina Matulji, 2014.
246 Plan gospodarenja otpadom u Općini Privlaka za razdoblje 2010. - 2017. [e-dokument] / DLS d.o.o. Odjel zaštite okoliša. - Privlaka : Općina Privlaka, 2010.
247 Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018. - 2022. [e-dokument] / DLS d.o.o.. - Privlaka : Općina Privlaka, 2018.
248 Pojašnjenje mogućnosti zamjene i nepolaganja izbornog predmeta na preddiplomskim i diplomskim studijima : izvod iz Pravilnika o preddiplomskom i diplomskom studijiu Fakulteta organizacije i informatike [e-dokument] / Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, [2014.].
249 Politika informacijske sigurnosti [e-dokument] / Hrvatska lutrija. - Zagreb : Hrvatska lutrija, 2020.
250 Politika privatnosti - politika zaštite osobnih podataka [e-dokument] / Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu. - Split : Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, 2018.
251 Politika privatnosti - Politika zaštite osobnih podataka Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša [e-dokument] / Institut za jadranske kulture i melioraciju krša. - Split : Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, 2018.
252 Politika privatnosti [e-dokument] / Grad Virovitica. - Virovitica : Grad Virovitica, [2021].
253 Politika privatnosti [e-dokument] / Općina Cista Provo, Načelnik. - Cista Provo : Općina Cista Provo, 2019.
254 Politika privatnosti Centra za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka [e-dokument] / Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka. - Rijeka : Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka, 2022.
255 Politika privatnosti zaštite osobnih podataka Grada Metkovića [e-dokument] / Grad Metković. - Metković : Grad Metković, 2018.
256 Politika sigurnosti informacijskog sustava Hrvatskog geološkog instituta [e-dokument] / Hrvatski geološki institut. - Zagreb : Hrvatski geološki institut, 2016.
257 Politika sigurnosti informacijskog sustava Ministarstva financija - Porezne uprave [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2016.
258 Politika sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, 2016.
259 Politika sustava upravljanja osobnim podacima [e-dokument] / Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje. - Krapje : Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, 2019.
260 Politika suzbijanja podmićivanja [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2021.
261 Politika upravljanja projektima [e-dokument] / Hrvatska lutrija. - Zagreb : Hrvatska lutrija, 2020.
262 Politika upravljanja rizicima [e-dokument] / Hrvatska lutrija. - Zagreb : Hrvatska lutrija, 2020.
263 Politika upravljanja sustavom društveno odgovornog poslovanja [e-dokument] / Grad Pula, Gradonačelnik. - Pula : Grad Pula, 2017.
264 Politika upravljanja sustavom društveno odgovornog poslovanja Grada Pula - Pola [e-dokument] / Grad Pula. - Pula : Grad Pula, 2014.
265 Politika za upravljanje dokumentiranim informacijama [e-dokument] / Hrvatska lutrija. - Zagreb : Hrvatska lutrija, 2020.
266 Politika zaštite od prijevara i korupcije [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2018.
267 Politika zaštite okoliša [e-dokument] / Lučka uprava Rijeka. - Rijeka : Lučka uprava Rijeka, 2017.
268 Politika zaštite osobnih podataka [e-dokument] / Grad Dubrovnik. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2018.
269 Politika zaštite osobnih podataka [e-dokument] / Narodne novine d.d.. - Zagreb : Narodne novine, 2018.
270 Politika zaštite osobnih podataka [e-dokument] / Općina Cista Provo, Načelnik. - Cista Provo : Općina Cista Provo, 2019.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655