Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

181 Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Krapinske Toplice [e-dokument] / Općina Krapinske Toplice, Općinsko vijeće. - Krapinske Toplice : Općina Krapinske Toplice, 2020.
182 Odluka o ustrojavanju evidencije komunalne infrastrukture Općine Jesenje [e-dokument] / Općina Jesenje, Načelnik. - Jesenje : Općina Jesenje, 2019.
183 Odluka o ustrojstvu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek [e-dokument] / Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2019.
184 Odluka o ustrojstvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek [2021] [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2021.
185 Odluka o ustrojstvu Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2017.
186 Odluka o ustroju i vođenju Registra sklopljenih ugovora [e-dokument] / Općina Funtana, Općinski načelnik. - Funtana : Općina Funtana, 2013.
187 Odluka o ustroju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija : "Park prirode Lonjsko polje" [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Lonjsko polje". - Krapje : Javna ustanova "Park prirode Lonjsko polje", 2016.
188 Odluka o ustroju student buddy programa na Veleučilištu u Bjelovaru [e-dokument] / Veleučilište u Bjelovaru. - Bjelovar : Veleučilište u Bjelovaru, 2021.
189 Odluka o utvrđivanju Liste izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera strojarstva [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera strojarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera strojarstva, 2015.
190 Odluka o utvrđivanju liste sudaca Stegovnog suda i Višeg stegovnog suda Hrvatske komore inženjera strojarstva [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera strojarstva. - Velika : Hrvatska komora inženjera strojarstva, 2015.
191 Odluka o utvrđivanju visine naknade za izdavanje potvrde o položenim pojedinim kolegijima na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima [e-dokument] / Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. - Križevci : Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, [2015].
192 Odluka o utvrđivanju visine naknade za provjeru vjerodostojnosti diploma Visokoga gospodarskog učilištu u Križevcima [e-dokument] / Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. - Križevci : Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, [2015].
193 Odluka o uvjetima i postupku produljenja ugovora o radu za nastavnike koji su navršili 65 godina života [e-dokument] / Veleučilište u Karlovcu. - Karlovac : Veleučilište u Karlovcu, 2018.
194 Odluka o uvjetima prijelaza studenata sa srodnih studija na studije VGUK [e-dokument] / Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. - Križevci : Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, [2019].
195 Odluka o uvjetima reizbora u nastavna zvanja predavača, višeg predavača i profesora visoke škole [e-dokument] / Veleučilište u Bjelovaru. - Bjelovar : Veleučilište u Bjelovaru, 2021.
196 Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku reizbora u nastavna zvanja [e-dokument] / Zdravstveno veleučilište. - Zagreb : Zdravstveno veleučilište, 2021.
197 Odluka o visini materijalnih troškova [e-dokument] / Turistička zajednica Grada Makarske. - Makarska : Turistička zajednica Grada Makarske, 2015.
198 Odluka o visini naknada za rad u tijelima i radnim tijelima Hrvatske komore arhitekata [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2022.
199 Odluka o visini studentskih naknada za različite namjene [e-dokument] / Veleučilište u Bjelovaru. - Bjelovar : Veleučilište u Bjelovaru, 2020.
200 Odluka o visini upisnine i članarine Hrvatske komore arhitekata [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2015.
201 Odluka o visini upisnine i članarine Hrvatske komore arhitekata [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2022.
202 Odluka o visini upisnine i članarine u Hrvatskoj komori medicinskih sestara [e-dokument] / Hrvatska komora medicinskih sestara. - Zagreb : Hrvatska komora medicinskih sestara, 2019.
203 Odluka o visini članarine Hrvatske psihološke komore za 2021. godinu [e-dokument] / Hrvatska psihološka komora. - Zagreb : Hrvatska psihološka komora, 2021.
204 Odluka o visini članarine Hrvatske psihološke komore za 2022. godinu [e-dokument] / Hrvatska psihološka komora. - Zagreb : Hrvatska psihološka komora, 2022.
205 Odluka o visini članarine, upisnine i naknada za usluge Hrvatske komore inženjera strojarstva [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera strojarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera strojarstva, 2022.
206 Odluka o visini članarine, upisnine i naknade za popslove kojima Komora ostvaruje vlastite prihode [e-dokument] / Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije. - Zagreb : Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, 2022.
207 Odluka o visini članarine, upisnine i naknade za poslove kojima Hrvatska komora inženjera elektrotehnike ostvaruje vlastite prihode [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera elektrotehnike. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, 2015.
208 Odluka o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera građevinarstva [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera građevinarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2015.
209 Odluka o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera građevinarstva [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera građevinarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2022.
210 Odluka o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera strojarstva [2020] [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera strojarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera strojarstva, 2020.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655