Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

91 Izvje规e o stabilizaciji i pridru緄vanju 2003. : Hrvatska [e-dokument] / Ministarstvo europskih integracija. - Zagreb : Ministarstvo europskih integracija, [2004].
92 Izvje规e pu鑛e pravobraniteljice o ljudskim pravima u kontekstu katastrofe uzrokovane poplavom u Vukovarsko-srijemskoj 緐paniji [e-dokument] / Pu鑛i pravobranitelj. - Zagreb : Pu鑛i pravobranitelj, 2014- .
93 Izvje规e Pu鑛e pravobraniteljice za ... godinu [tisak + e-dokument] / Pu鑛i pravobranitelj. - Zagreb : Pu鑛i pravobranitelj, 2002- .
94 Izvje规e Vlade Republike Hrvatske o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj za 1996. godinu / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
95 Izvje规e Vlade Republike Hrvatske o sukladnosti zakonodavstva Republike Hrvatske s Europskom konvencijom za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda i protokolima / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
96 Izvje规e za 2021. godinu o provo餰nju Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uklju鑙vanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za 2021. i 2022. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2022.
97 Kako prikupljati podatke o jednakosti? : prakti鑑n vodi za tijela javne vlasti i institucije [e-dokument] / [autorice: Theodora Manolakos i Monika Mayrhofer, Ludwig Boltzmann Institut za ljudska prava ; prevoditeljice: Kristina Kruhak i Tanja 產kula, Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2013.
98 Katalog programa neformalnog obrazovanja za ljudska prava i demokratsko gra餫nstvo koje provode organizacije civilnoga dru箃va u Republici Hrvatskoj : u鑙mo i 緄vimo demokraciju [tisak + e-dokument] / urednica Ru綼 Beljan ; Hrvatsko politolo筴o dru箃vo. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog dru箃va, 2005.
99 Klju鑞i izvaci iz izabranih presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu [tisak] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured zastupnika Vlade Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu, 2003.
100 Kompas - priru鑞ik : odgoj mladih za ljudska prava [tisak] / Vije鎒 Europe. - Zagreb : Dr綼vni zavod za za箃itu obitelji, materinstva i mlade緄, 2003.
101 Kona鑞i prijedlog Zakona o Hrvatskom Crvenom kri緐 [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2010. - ([06/18] Osamnaesta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2010-05-19] : prilozi za raspravu).
102 Kona鑞i prijedlog zakona o ravnopravnosti spolova [e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
103 Kona鑞i prijedlog zakona o ravnopravnosti spolova [e-dokument] / [Ministarstvo rada i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/33] Trideset tre鎍 sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
104 Kona鑞i prijedlog zakona o za箃iti osobnih podataka - tre鎒 鑙tanje [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, uprave i lokalne samouprave, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/32] Trideset druga sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
105 Kona鑞i prijedlog zakona o za箃iti osobnih podataka / [Ministarstvo pravosu餫, uprave i lokalne samouprave, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002. - ([04/26] Dvadeset 筫sta sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2002-11-06 / 2002-12-13] : prilozi za raspravu).
106 Kona鑞i prijedlog zakona o za箃iti osobnih podataka : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫, uprave i lokalne samouprave. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/038] Trideset osma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-04-03] : prilozi za raspravu).
107 Konferencija na visokoj razini: "Implementacija Europske konvencije o ljudskim pravima, na筧 zajedni鑛a odgovornost" : deklaracija iz Bruxellesa, 27. o緐jka 2015. [e-dokument] / Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2015.
108 Konvencija o pristanku na brak, minimalnoj starosti za sklapanje braka i registraciju brakova od 10. prosinca 1962 - (Odluka o objavljivanju mnogostranih me饀narodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 012/1993).
109 Konvencija o za箃iti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bi鎍 u pogledu primjene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini - (Zakon o potvr餴vanju Konvencije o za箃iti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bi鎍 u pogledu primjene biologije i medicine: Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini, Dodatnog protokola uz Konvenciju o za箃iti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bi鎍 u pogledu primjene biologije i medicine o zabrani kloniranja ljudskih bi鎍 i Dodatnog protokola uz Konvenciju o za箃iti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bi鎍 u pogledu primjene biologije i medicine, u vezi presa餴vanja organa i tkiva ljudskog porijekla, NN-MU 013/2003).
110 Konvencija za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda - (Zakon o potvr餴vanju Konvencije za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola br. 1., 4., 6., 7. i 11. uz Konvenciju za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda, NN-MU 018/1997).
111 Konvencija za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda [pro鑙规eni tekst] - (Objava pro鑙规enih tekstova Konvencije za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te Protokola br. 1, Protokola br.4, Protokola br.6 i Protokola br.7 uz tu Konvenciju, NN-MU 006/1999).
112 Learning for democratic citizenship: approaches, methods and practices [tisak] / Karlheinz D黵r, Vedrana Spaji-Vrka, Isabel Ferreira Martins. - Zagreb : Ministarstvo prosvjete i 筽orta, 2002.
113 Ljudska prava : bilten Ureda za ljudska prava [tisak] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava, 2001- . ISSN 123456789 ; 1333-4921. NE IZLAZI VI〦!.
114 Ljudska prava : 鑑sopis o ljudskim pravima i demokratizaciji [tisak] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava, 2001- . ISSN 1333-5725. NE IZLAZI VI〦!.
115 Ljudska prava i jednakost na tr緄箃u rada [e-dokument] / Pu鑛i pravobranitelj. - Zagreb : Pu鑛i pravobranitelj, 2021.
116 Ljudska prava osoba s du筫vnim smetnjama u psihijatrijskim ustanovama u okviru djelovanja Nacionalnog preventivnog mehanizma u ... godini [e-dokument] / Pu鑛i pravobranitelj. - Zagreb : Pu鑛i pravobranitelj, 2015- .
117 Ljudska prava osoba starije 緄votne dobi u sustavu institucionalne skrbi : Nacionalno izvje规e u sklopu ENNHRI projekta [e-dokument] / Pu鑛i pravobranitelj. - Zagreb : Pu鑛i pravobranitelj, 2015- .
118 Me饀narodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije od 7. o緐jka 1966 - (Odluka o objavljivanju mnogostranih me饀narodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 012/1993).
119 Me饀sektorska suradnja u integraciji osoba kojima je odobrena me饀narodna za箃ita [e-dokument] / Goranka Lali Novak, Teo Giljevi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2021. ISBN 978-953-7870-31-7.
120 Mladi i izgradnja mira : analiza aktivnosti izgradnje mira u udrugama mladih i za mlade [tisak] / Anja Gvozdanovi i Dunja Poto鑞ik. - Zagreb : Institut za dru箃vena istra緄vanja u Zagrebu, Centar za mirovne studije, 2009. ISBN 978-953-99374-8-3 ; 978-953-6218-42-4.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655