Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

61 Izvješće o ljudskim pravima u kontekstu katastrofe uzrokovane poplavom u Vukovarsko-srijemskoj županiji [e-dokument] / Pučki pravobranitelj. - Zagreb : Pučki pravobranitelj, 2014.
62 Izvješće o napretku u provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. godine u 2008. godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/06] Šesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-07-30] prilozi za raspravu).
63 Izvješće o napretku u provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za 2008. i 2009. godinu : nacrt [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/83] Osamdesettreća sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-10-06] prilozi za raspravu).
64 Izvješće o obilasku Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež [e-dokument] / Pučki pravobranitelj. - Zagreb : Pučki pravobranitelj, 2016- .
65 Izvješće o poduzetim aktivnostima u vezi s preporukama pučkog pravobranitelja iz Izvješća o radu pučkog pravobranitelja za ... godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2010- .
66 Izvješće o poduzetim mjerama radi otklanjanja uzroka kršenja ljudskih prava navedenih u Izvješću pučkog pravobranitelja za 2001. godinu, provođenju zaključaka koje je Hrvatski sabor donio prigodom rasprave o izvješću pučkog pravobranitelja za 1999. i 2000. godinu, te razlozima oglušivanja tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima na zahtjeve i upite pučkog pravobranitelja / [Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
67 Izvješće o pojavama diskriminacije za 2009. godinu [e-dokument] / Pučki pravobranitelj. - Zagreb : Pučki pravobranitelj, 2010.
68 Izvješće o pojavama diskriminacije za 2010. godinu [e-dokument] / Pučki pravobranitelj. - Zagreb : Pučki pravobranitelj, 2011.
69 Izvješće o pojavama diskriminacije za 2012. [e-dokument] / Pučki pravobranitelj. - Zagreb : Pučki pravobranitelj, 2013.
70 Izvješće o položaju Hrvata kao manjine u europskim državama / [Ministarstvo vanjskih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, 1999. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
71 Izvješće o predstavljanju Inicijalnog izvješća Republike Hrvatske prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom po članku 36. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom : nadopuna Izvješća [e-dokument] / Ministarstvo socijalne politike i mladih. - Zagreb : Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2014.
72 Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2013.-2015., za ... godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013- .
73 Izvješće o provedbi akcijskog plana za provedbu nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za 2019. i 2020. godinu : za ... godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2020- .
74 Izvješće o provedbi Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. - 2010., za razdoblje od listopada 2006. do prosinca 2008. godine : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/40] Četrdeseta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-02-11] prilozi za raspravu).
75 Izvješće o provedbi Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. : za razdoblje od ... do ... godine [e-dokument] / Ured za ravnopravnost spolova. - Zagreb : Ured za ravnopravnost spolova, 2006- .
76 Izvješće o provedbi Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011. - 2015. : u razdoblju od ... do ... godine [e-dokument] / Ured za ravnopravnost spolova. - Zagreb : Ured za ravnopravnost spolova, 2011- .
77 Izvješće o provedbi Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, za 2010. godinu [e-dokument] / Stručna skupina za praćenje provedbe akcijskih planova za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2008.-2013.. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava, 2011.
78 Izvješće o provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine, za ... godinu : sažetak [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2013- .
79 Izvješće o provedbi postupka prethodnog vrednovanja : Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2021.
80 Izvješće o provođenju Akcijskog plana desetljeća za uključivanje Roma za 2009. i 2010. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za nacionalne manjine. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za nacionalne manjine, 2011.
81 Izvješće o provođenju Akcijskog plana desetljeća za uključivanje Roma za 2005. i 2006. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. Povjerenstvo za praćenje provedbe nacionalnog programa za Rome. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/243] Dvjesto četrdeset i treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-07-05] prilozi za raspravu).
82 Izvješće o provođenju Nacionalnog programa za Rome za 2007., 2008. i 2009. godinu [e-dokument] / Povjerenstvo za praćenje provedbe nacionalnog programa za Rome Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Povjerenstvo za praćenje provedbe nacionalnog programa za Rome Vlade Republike Hrvatske, 2009.
83 Izvješće o provođenju Nacionalnog programa za Rome za razdoblje 2010. i 2011. godine [e-dokument] / Povjerenstvo za praćenje provedbe nacionalnog programa za Rome Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Povjerenstvo za praćenje provedbe nacionalnog programa za Rome Vlade Republike Hrvatske, 2012.
84 Izvješće o radu Izaslanstva Sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe u 1996. godini / [Hrvatski sabor]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
85 Izvješće o radu Nacionalnog preventivnog mehanizma za .... godinu [e-dokument] / Pučki pravobranitelj. - Zagreb : Pučki pravobranitelj, 2015- .
86 Izvješće o radu Pučkog pravobranitelja za 2004. godinu [tisak + e-dokument] / [Pučki pravobranitelj, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/14] Četrnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-05-18 / 2005-06-10] : prilozi za raspravu).
87 Izvješće o radu pučkog pravobranitelja za 2006. godinu / [Pučki pravobranitelj, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/25] Dvadeset peta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-03-21/2007-06-01] : prilozi za raspravu).
88 Izvješće o radu Pučkog pravobranitelja za 2007. godinu [e-dokument] / [Pučki pravobranitelj, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/06] Šesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-09-17] : prilozi za raspravu).
89 Izvješće o radu Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava za razdoblje od 1.1.2012. - 31.12.2012. [e-dokument] / Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2013.
90 Izvješće o radu Vlade Republike Hrvatske u prvoj godini mandata i glavne programske zadaće Vlade u 2001. godini / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001. - (Sjednice [07. / 08.] Vlade Republike Hrvatske : 2000. - 2003. izvješća i programi).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655