Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 >>

31 Izvje规e o osobama lije鑕nim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga (MKB F11.0 - F19.9) u Hrvatskoj u 2002. godini [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2003.
32 Izvje规e o osobama lije鑕nim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2004. godini [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2005.
33 Izvje规e o primjeni Odluke o uskla餴vanju prekr筧jnog zakonodavstva Republike Hrvatske s Kaznenim zakonom, za razdoblje od rujna 2013. do srpnja 2014. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫. - Zagreb : Ministarstvo pravosu餫, 2014.
34 Izvje规e o primjeni Odluke Vlade Republike Hrvatske o uskla餴vanju prekr筧jnog zakonodavstva Republike Hrvatske s Kaznenim zakonom [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫. - Zagreb : Ministarstvo pravosu餫, 2013.
35 Izvje规e o provedbi turisti鑛e sezone za razdoblje od 1. lipnja do 10. rujna 2010. [e-dokument] / Dr綼vni inspektorat. - Zagreb : Dr綼vni inspektorat, 2010.
36 Izvje规e o radu dr綼vnih odvjetni箃ava u 2002. godini [e-dokument] / Dr綼vno odvjetni箃vo. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/056] Pedeset 筫sta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-07-24] : prilozi za raspravu).
37 Izvje规e o radu dr綼vnih odvjetni箃ava u 2004. godini [tisak + e-dokument] / [Dr綼vno odvjetni箃vo]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
38 Izvje规e o radu Uprave za probaciju Ministarstva pravosu餫 za 2009. godinu [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/60] 〆zdeseta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-06-10] prilozi za raspravu).
39 Kaznena djela na 箃etu djece i maloljetnika 2001. - 2006. [tisak + e-dokument] / Dubravka Rogi-Had綼li, Jadranka Kos. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku, 2009. - (Studije i analize = Studies and analyses ; 106).
40 Kaznena djela protiv pravosu餫 1998.-2008. [tisak + e-dokument] / [urednica Ljiljana Ostro筴i]]. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku, 2011. - (Studije i analize = Studies and analyses ; 109).
41 Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog 鎢dore餫 na 箃etu djece i maloljetnika : uloga stvarnih dokaza [tisak] / Du筴o Modly ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 1999. - (Krimarak ; 6).
42 Kazneno pravo : op鎖 dio [tisak] / 甧ljko Horvati, Petar Novoselec ; Policijska akademija. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2001. ISBN 953-161-131-9.
43 Kazneno pravo : op鎖 dio [tisak] / 甧ljko Horvati, Petar Novoselec ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 1999. ISBN 953-161-144-9.
44 Kazneno pravo i kazneno procesno pravo [tisak] / Petar Vei, Stjepan Glu硅i ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2007. - (Program srednjo筴olskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac). ISBN 978-953-161-211-1.
45 Kona鑞i prijedlog zakona o izvr筧vanju sankcija izre鑕nih maloljetnicima za kaznena djela i prekr筧je [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/29] Dvadeset deveta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-12-03] prilozi za raspravu).
46 Kona鑞i prijedlog zakona o kaznenim djelima protiv tr緄箃a kapitala [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/07] Sedma sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-11-19] : prilozi za raspravu).
47 Kona鑞i prijedlog Zakona o me饀narodnoj pravnoj pomo鎖 u kaznenim stvarima [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
48 Kona鑞i prijedlog zakona o nov鑑noj naknadi 緍tvama kaznenih djela [e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
49 Kona鑞i prijedlog zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela : nacrt [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002. - ([08/022] Dvadeset druga sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2002-12-19] : prilozi za raspravu).
50 Kona鑞i prijedlog zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekr筧jem [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/95] Devedesetpeta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-12-03] prilozi za raspravu).
51 Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o kiberneti鑛om kriminalu o inkriminiranju djela rasisti鑛e i ksenofobne naravi po鑙njenih putem ra鑥nalnih sustava [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] 萫tvrta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
52 Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Europske konvencije o naknadi 箃ete 緍tvama kaznenih djela nasilja [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] 萫tvrta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
53 Kona鑞i prijedlog Zakona o primjeni Statuta Me饀narodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv me饀narodnog, ratnog i humanitarnog prava [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, uprave i lokalne samouprave, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/37] Trideset sedma sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
54 Kona鑞i prijedlog Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta [e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/11] Jedanaesta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2009-05-20] : prilozi za raspravu).
55 Kona鑞i prijedlog zakona odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela - tre鎒 鑙tanje - ([04/33] Trideset tre鎍 sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
56 Konvencija o krivi鑞im djelima i nekim drugim aktima izvr筫nim u zrakoplovima - (Odluka o objavljivanju mnogostranih me饀narodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 004/1994).
57 Konvencija Vije鎍 Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda ste鑕noga kaznenim djelom i o financiranju terorizma - (Zakon o potvr餴vanju Konvencije Vije鎍 Europe o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda ste鑕noga kaznenim djelom i o financiranju terorizma, NN-MU 005/2008).
58 Konvencija Vije鎍 Europe o sprje鑑vanju terorizma - (Zakon o potvr餴vanju Kovencije Vije鎍 Europe o sprje鑑vanju terorizma, NN-MU 010/2007).
59 Koruptivna kaznena djela 2002. - 2005. [tisak] / priredili Marin Mr鑕la, Dragan Novosel, Dubravka Rogi-Had綼li. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku, 2007. ISBN 978-953-273-001-2.
60 Koruptivna kaznena djela 2002. - 2007. [tisak + e-dokument] / Marin Mr鑕la, Dragan Novosel, Dubravka Rogi-Had綼li. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku, 2009.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655