Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Drnje u ... godini [e-dokument] / Općina Drnje, Općinski načelnik. - Drnje : Općina Drnje, 2016- .
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Načelnik Općine Drnje
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2016)
Obuhvaća:* Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja na području Općine Drnje u ... godini. 2016 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
Sadržaj:skrb za djecu
javna ustanova
javno financiranje
Drnje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655