Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

121 Konvencija između SIV Skupštine SFRJ i NR Mađarske o obnavljanju, obilježavanju i održavanju granične linije i graničnih oznaka na jugoslavensko-mađarskoj državnoj granici - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997).
122 Konvencija između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Norveške o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
123 Konvencija između Vlade FNRJ i Vlade NR Mađarske o sprječavanju i suzbijanju zaraznih bolesti - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997).
124 Konvencija između Vlade FNRJ i Vlade NRM o uređenju pitanja socijalnog osiguranja njihovih državljana - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997). NE VAŽI!.
125 Konvencija između Vlade SFRJ i Vlade Republike Francuske o zaštiti investicija - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
126 Konvencija između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o suradnji u području zaštite bilja - (Uredba o potvrđivanju Ugovora o sukcesiji dvostranih ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike PoIjske, NN-MU 009/1995). NE VAŽI!.
127 Konvencija o dopuni jugoslavensko-mađarske Konzularne konvencije potpisane između Vlade SFRJ i Vlade NR Mađarske u Beogradu 20. veljače 1963. - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997).
128 Konvencija o ekstradiciji i pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (SFRJ - Kraljevina Belgija) - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
129 Konvencija o izdavanju isprava o ličnom statusu i oslobođenju od legalizacije između SFRJ i Republike Francuske - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
130 Konvencija o izdavanju izvoda iz matičnih knjiga i oslobođenju od legalizacije [SFRJ - Kraljevina Belgija] - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
131 Konvencija o izdavanju krivaca između Švicarske i Srbije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997). NE VAŽI!.
132 Konvencija o izdavanju lica između SFRJ i Republike Francuske - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
133 Konvencija o izmjenama i dopunama Konvencije od 8. lipnja 1962. godine između FNRJ i Švicarske Konfederacije o socijalnom osiguranju - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997). NE VAŽI!.
134 Konvencija o nastanjivanju i konzulstvu između Kraljevine Srbije i Švicarske Konfederacije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997).
135 Konvencija o priznanju i izvršenju sudskih odluka o izdržavanju (s Belgijom) - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
136 Konvencija o priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima između SFRJ i Republike Francuske - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
137 Konvencija o reviziji Konvencije o socijalnom osiguranju između Jugoslavije i Belgije potpisane u Beogradu 1. studenoga 1954. godine - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
138 Konvencija o socijalnom osiguranju (između FNRJ i Velike Britanije) - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
139 Konvencija o socijalnom osiguranju (između Jugoslavije i Norveške) - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
140 Konvencija o socijalnom osiguranju - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997). NE VAŽI!.
141 Konvencija o socijalnom osiguranju [FNRJ - Belgija] - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997). NE VAŽI!.
142 Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Čehoslovačke Republike - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997). NE VAŽI!.
143 Konvencija o socijalnom osiguranju između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Holandije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002). NE VAŽI!.
144 Konvencija o socijalnom osiguranju između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Bugarske - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002). NE VAŽI!.
145 Konvencija o socijalnom osiguranju, između SFRJ i Kraljevine Švedske (s Protokolom i Sporazumom o primjeni Konvencije) - (Uredba o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 014/1998).
146 Konvencija o suradnji na polju socijalne politike između FNRJ i Čehoslovačke Republike - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
147 Konvencija o suradnji u oblasti zaštite bilja i biljnog karantina između SFRJ i SSSR - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1998). NE VAŽI!.
148 Konvencija o suradnji u području veterinarstva [SSSR] - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1998). NE VAŽI!.
149 Konvencija o trgovini i plovidbi između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Francuske - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
150 Konvencija o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupaka u građanskim i trgovačkim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim sudskim vlastima [Kanada] - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655