Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

301 Protokol o izmjenama i dopunama Ugovora o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran - (Uredba o objavi Protokola o izmjenama i dopunama Ugovora o uzajamnom poticanju i zaštiti ulaganja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Islamske Republike Iran, NN-MU 007/2019).
302 Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964 - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
303 Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964 - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
304 Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964 - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
305 Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964 - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
306 Protokol o izmjeni Platnog sporazuma između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964 - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
307 Protokol o izmjeni Sporazuma između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o znanstveno-tehničkoj suradnji - (Uredba o potvrđivanju Ugovora o sukcesiji dvostranih ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike PoIjske, NN-MU 009/1995).
308 Protokol o kompenzacijskim poslovima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Sudana - (Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Trgovinskoga sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Sudana i Protokola o kompenzacijskim poslovima između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Sudana, NN-MU 007/1993).
309 Protokol o načinu upisa pravnih osoba Katoličke crkve - (NN-MU 015/2003).
310 Protokol o obavljanju plaćanja koja proističu iz kooperacijskih odnosa (dodatak uz Platni sporazum između SFRJ i ČSSR od 9. svibnja 1964.) - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
311 Protokol o Platnom sporazumu (1. studenog 1990.) između SFRJ i SSSR - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1998). NE VAŽI!.
312 Protokol o Platnom sporazumu (1. studenoga 1990.) između SFRJ i SSSR - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1998). NE VAŽI!.
313 Protokol o podrijetlu robe - (Uredba o potvrđivanju Ugovora o gospodarskoj suradnji, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike i Federacije Bosne i Hercegovine s Protokolom o podrijetlu robe i posebnim Dodatkom Protokolu, NN-MU 005/1996).
314 Protokol o primjeni Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom cestovnom prometu - (Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom cestovnom prometu, NN-MU 007/1999).
315 Protokol o primjeni zajedničkih veterinarsko-sanitarnih mjera protiv slinavke i šapa između SFRJ i ČSSR - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
316 Protokol o provedbi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak na državnom području druge države protuzakonit - (Odluka o objavi Protokola o provedbi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o predaji i prihvatu osoba kojih je ulazak ili boravak na državnom području druge države protuzakonit, NN-MU 013/2003). NE VAŽI!.
317 Protokol o razgovorima između delegacije Savezne uprave carina Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Glavne carinske uprave Narodne Republike Poljske - (Uredba o potvrđivanju Ugovora o sukcesiji dvostranih ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike PoIjske, NN-MU 009/1995).
318 Protokol o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u traženju nestalih osoba - (Uredba o objavi Protokola o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u traženju nestalih osoba, NN-MU 001/2018).
319 Protokol o suradnji, između Republike Hrvatske i Republike Turske - (Odluka o objavi Protokola o suradnji, između Republike Hrvatske i Republike Turske, NN-MU 021/1997).
320 Protokol o utemeljenju Mješovitoga odbora za suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske - (Odluka o objavi Protokola o utemeljenju Mješovitoga odbora za suradnju između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske, NN-MU 004/2002).
321 Protokol o zdravstvenoj zaštiti studenata između SFRJ i Republike Francuske - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
322 Protokol s II. zasjedanja Mješovitog hrvatsko-talijanskog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju - (Uredba o objavi Protokola s II. zasjedanja Mješovitog hrvatsko-talijanskog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju, NN-MU 014/1999).
323 Protokol Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza, NN-MU 010/2000).
324 Protokol uz Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade SSSR o medunarodnom cestovnom prometu ( 18. lipnja 1970.) - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1998). NE VAŽI!.
325 Protokol za provedbu Sporazuma od 25. travnja 1994. godine između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o prihvatu povratnika (Sporazum o prihvatu povratnika) - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o prihvatu povratnika (Sporazum o prihvatu povratnika), s Protokolom za provedbu Sporazuma, NN-MU 015/1997). NE VAŽI!.
326 Protokol za provedbu Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i primanju građana vlastitih država - (Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o predaji i primanju građana vlastitih država i Protokola za provedbu Ugovora, NN-MU 013/1995). NE VAŽI!.
327 Provedbeni protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o provedbi Sporazuma između Europske zajednice i Ruske Federacije o ponovnom prihvatu od 25. svibnja 2006. godine - (Zakon o potvrđivanju Provedbenog protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o provedbi sporazuma između Europske zajednice i Ruske Federacije o ponovnom prihvatu od 25. svibnja 2006. godine, NN-MU 005/2018).
328 Prvi [I.] protokol o suradnji u području kulture i obrazovanja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike za godine 2003.-2007. - (Odluka o objavi I. Protokola o suradnji u području kulture i obrazovanja između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike za godine 2003.-2007., NN-MU 017/2003).
329 Razmjena nota o proširenju Sporazuma o uzajamnom izdavanju krivaca od 6. prosinca 1900. godine, u odnosu na određena mandatna područja, od 7. prosinca 1927. godine, 27. kolovoza 1928. godine i od 22. listopada 1928. godine - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
330 Razmjena nota o uzajamnom informiranju o kaznenim sankcijama protiv stranaca - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655