Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Poljske o suradnji i uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o potvrđivanju Ugovora o sukcesiji dvostranih ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike PoIjske, NN-MU 009/1995).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Varšava, 1967-05-09
Tekst objavljen u: Dodatak Sl.l. 13/67
Vidi:* Uredba o potvrđivanju Ugovora o sukcesiji dvostranih ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike PoIjske.
* Protokol o razgovorima između delegacije Savezne uprave carina Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Glavne carinske uprave Narodne Republike Poljske.
* Ugovor o sukcesiji dvostranih ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike PoIjske.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33320/ww...
Sadržaj:Poljska [kao potpisnik]
carinska suradnja
carinski propisi

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655