Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Holandije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002). NE VAŽI!.
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor (sukcesija država)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Beograd, 1982-02-22
Republika Hrvatska stranka je Ugovora od 8. listopada 1991. temeljem notifikacije o sukcesiji
Tekst Ugovora objavljen u: Službenom listu SFRJ, Dodatak-Međunarodni ugovori, broj 12/1982
Prestanak važenja: 2001-04-06
Vidi:* Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji.
* Ugovor između Republike Hrvatske i Kraljevine Nizozemske o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Nizozemska [kao potpisnik]
dvostruko oporezivanje
porez na dohodak
porez na imovinu

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655