Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 Amendment to the Statute of the Croatian Accreditation Agency [e-dokument] / Croatian Accreditation Agency. - Zagreb : Croatian Accreditation Agency, 2010.
2 Articles of association of INA-Industrija nafte d.d. : clear version [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2009.
3 Articles of association of INA-Industrija nafte d.d. : completed version [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2014.
4 Articles of association of INA-Industrija nafte d.d. : completed version [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2013.
5 Articles of association of INA-Industrija nafte d.d. : completed version [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2012.
6 By-laws of Hrvatska banka za obnovu i razvitak : consolidated version [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, 2014.
7 Bylaws of the School of Dental Medicine [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Stomatolo筴i fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Stomatolo筴i fakultet, 2017.
8 Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore arhitekata [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2013.
9 Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore arhitekata [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2015.
10 Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore in緀njera elektrotehnike [e-dokument] / Hrvatska komora in緀njera elektrotehnike. - Zagreb : Hrvatska komora in緀njera elektrotehnike, 2013.
11 Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore in緀njera strojarstva [e-dokument] / Hrvatska komora in緀njera strojarstva. - Zagreb : Hrvatska komora in緀njera strojarstva, 2013.
12 Izmjene i dopune statuta Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata [e-dokument] / Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata. - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2018.
13 Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske psiholo筴e komore [tisak + e-dokument] / Hrvatska psiholo筴a komora. - Zagreb : Hrvatska psiholo筴a komora, 2011.
14 Odluka o izmjeni statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2009.
15 Odluka o promjeni naziva i poslovne adrese te dono筫nju novog Statuta Ameri鑛e visoke 筴ole za management i tehnologiju [e-dokument] / Ameri鑛a visoka 筴ola za management i tehnologiju s pravom javnosti. - Dubrovnik : Ameri鑛a visoka 筴ola za management i tehnologiju s pravom javnosti, 2013.
16 Plan i program rada Dr綼vnog arhiva u Vukovaru za 2020. godinu [e-dokument] / Dr綼vni arhiv u Vukovaru. - Vukovar : Dr綼vni arhiv u Vukovaru, 2019.
17 Privremeni Statut Sveu鑙li箃a Juraj Dobrila u Puli [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveu鑙li箃e Jurja Dobrile u Puli, 2006.
18 Privremeni statut Veleu鑙li箃a u Slavonskom Brodu [tisak + e-dokument] / Veleu鑙li箃e u Slavonskom Brodu. - Slavonski Brod : Veleu鑙li箃e u Slavonskom Brodu, 2006.
19 Pro鑙规eni tekst Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode [e-dokument] / Upravno vije鎒 Agencije za lijekove i medicinske proizvode. - Zagreb : Agencija za lijekove i medicinske proizvode, 2020.
20 Pro鑙规eni tekst Statuta Arhitektonskog fakulteta [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Arhitektonski fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, 2016.
21 Pro鑙规eni tekst Statuta Fakulteta kemijskog in緀njerstva i tehnologije [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Fakultet kemijskog in緀njerstva i tehnologije. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Fakultet kemijskog in緀njerstva i tehnologije, 2010.
22 Pro鑙规eni tekst Statuta Grafi鑛og fakulteta Sveu鑙li箃a u Zagrebu [tisak] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Grafi鑛i fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Grafi鑛i fakultet, 2011.
23 Pro鑙规eni tekst Statuta Hrvatske poljoprivredne agencije [e-dokument] / Hrvatska poljoprivredna agencija. - Zagreb : Hrvatska poljoprivredna agencija, 2014.
24 Pro鑙规eni tekst Statuta Hrvatske stomatolo筴e komore [e-dokument] / Hrvatska stomatolo筴a komora. - Zagreb : Hrvatska stomatolo筴a komora, 2007.
25 Pro鑙规eni tekst Statuta Javne ustanove "Nacionalni park Kornati" [e-dokument] / Nacionalni park Kornati. - Murter : Javna ustanova Nacionalni park Kornati, 2011.
26 Pro鑙规eni tekst Statuta Nacionalne zaklade za znanost, visoko 筴olstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske [e-dokument] / Nacionalna zaklada za znanost, visoko 筴olstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. - Zagreb : Nacionalna zaklada za znanost, visoko 筴olstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, 2009.
27 Pro鑙规eni tekst Statuta Nacionalne zaklade za znanost, visoko 筴olstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske [tisak] / Nacionalna zaklada za znanost, visoko 筴olstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske. - Zagreb : Nacionalna zaklada za znanost, visoko 筴olstvo i tehnologijski razvoj, 2006.
28 Statut [e-dokument] / Energetski institut Hrvoje Po綼r. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Po綼r, 2020.
29 Statut (2015) [e-dokument] / Veleu鑙li箃e "Marko Maruli". - Knin : Veleu鑙li箃e "Marko Maruli", 2015.
30 Statut (pro鑙规eni tekst) : [2014] [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet, 2017.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655