Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

151 Pismo Vlade Republike Hrvatske o dovr筫nju mirne reintegracije podru鑚a pod Prijelaznom upravom, Republika Hrvatska / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
152 Polo綼j nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj - zakonodavstvo i praksa : Centar za ljudska prava, Zagreb, travanj 2005. [e-dokument] / izradila: Tena Erceg. - Zagreb : Centar za ljudska prava, 2007.
153 Posebno izvje规e Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u svrhu podizanja razine svijesti o primjeni UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom [e-dokument] / Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom. - Zagreb : Pravobranitelj za osobe s invaliditetom, 2012.
154 Po箃ujte moja prava : priru鑞ik ENNHRI-ja o primjeni pristupa utemeljenog na ljudskim pravima u dugotrajnoj skrbi za starije osobe [e-dokument] / ENNHRI - Europska mre綼 nacionalnih institucija za ljudska prava. - Zagreb : Pu鑛i pravobranitelj, 2017.
155 Pravo na dom u praksi Europskog suda za ljudska prava protiv Hrvatske : (test razmjernosti u parnicama za iseljenje neovla箃enih stanara) [e-dokument] / Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2014.
156 Pravosu餰 i temeljna ljudska prava [tisak + e-dokument] / Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, 2007. - (Pregovori izme饀 Republike Hrvatske i Europske unije : o 鑕mu se pregovara?).
157 Pregled institucionalnog, zakonodavnog i strate筴og okvira u podru鑚u za箃ite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2020.
158 Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava : informacije o najnovijim presudama i odlukama Europskog suda za ljudska prava ... [e-dokument] / Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2014- .
159 Pregled prakse Europskog suda za ljudska prava [tisak] / Ministarstvo pravosu餫. - Zagreb : Ministarstvo pravosu餫, 2005- . ISSN 1845-7932.
160 Prijedlog nacionalnog programa za箃ite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj od 2005. do 2008. godine [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).
161 Prijedlog odluke o imenovanju 鑜ana Odbora za ljudska prava i prava Nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/09] Deveta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2009-03-11] : prilozi za raspravu).
162 Prijedlog odluke o imenovanju 鑜anova Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
163 Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Tre鎍 izvanredna sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
164 Prijedlog odluke o osnivanju Istra緉og povjerenstva za utvr餴vanje 鑙njenica u vezi s radnjama i mjerama koje provodi Protuobavje箃ajna agencija u slu鑑jevima kada mo緀 do鎖 do nezakonitog ograni鑑vanja ljudskih prava i sloboda, a posebice u slu鑑ju novinarke Helene Puljiz - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).
165 Prijedlog zakona o Hrvatskom Crvenom kri緐, s Kona鑞im prijedlogom zakona [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/51] Pedesetprva sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-04-15] prilozi za raspravu).
166 Prijedlog zakona o Nacionalnom mehanizmu za sprje鑑vanje mu鑕nja i drugih okrutnih, neljudskih ili poni綼vaju鎖h postupaka ili ka緉javanja [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/66] 〆zdeset筫sta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-07-01] prilozi za raspravu).
167 Prijedlog zakona o potvr餴vanju Fakultativnog protokola uz Konvenciju protiv mu鑕nja i drugih okrutnih, neljudskih i poni綼vaju鎖h postupaka ili ka緉javanja, s Kona鑞im prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).
168 Prijedlog zakona o potvr餴vanju Konvencije o za箃iti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bi鎍 u pogledu primjene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini, Dodatnog protokola uz Konvenciju o za箃iti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bi鎍 u pogledu primjene biologije i medicine o zabrani kloniranja ljudskih bi鎍 i Dodatnog protokola uz Konvenciju o za箃iti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bi鎍 u pogledu primjene biologije i medicine, u vezi presa餴vanja organa i tkiva ljudskog porijekla, s Kona鑞im prijedlogom zakona - ([04/33] Trideset tre鎍 sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
169 Prijedlog zakona o potvr餴vanju Konvencije za za箃itu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz Konvenciju za za箃itu osoba glede automatizirane obrade podataka u vezi nadzornih tijela i me饀narodne razmjene podataka, s Kona鑞im prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/13] Trinaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-03-09 / 2005-04-14] : prilozi za raspravu).
170 Prijedlog zakona o ravnopravnosti spolova , s Kona鑞im prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/32] Tridesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-07-02] prilozi za raspravu).
171 Prijedlog zakona o ravnopravnosti spolova s Kona鑞im prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo rada i socijalne skrbi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/051] Pedeset prva sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-06-26] : prilozi za raspravu).
172 Priru鑞ik ratne medicine za lije鑞ike op鎒 prakse [tisak] / ﹖ab Saniteta. - 2. pro筰reno izd. - Zagreb : ﹖ab Saniteta : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 1991.
173 Protocol for procedure in cases of hate crime [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Office for Human Rights and Rights of the National Minorities. - Zagreb : Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, 2021. ISBN 978-953-7870-11-9.
174 Protokol br. 12 uz Konvenciju za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda - (Zakon o potvr餴vanju Protokola br. 12 uz Konvenciju za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda, NN-MU 014/2002).
175 Protokol br. 13 uz Konvenciju za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima - (Zakon o potvr餴vanju Protokola br. 13 uz Konvenciju za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima, NN-MU 014/2002).
176 Protokol br. 14 uz Konvenciju za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije - (Zakon o potvr餴vanju Protokola br. 14 uz Konvenciju za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije, NN-MU 001/2006).
177 Protokol br. 15 kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda - (Zakon o potvr餴vanju Protokola br. 15 kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda, NN-MU 013/2017).
178 Protokol br. 4 uz Konvenciju za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda o osiguranju odre餰nih prava i sloboda uz ona uklju鑕na u Konvenciju i Protokol br. 1 - (Objava pro鑙规enih tekstova Konvencije za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te Protokola br. 1, Protokola br.4, Protokola br.6 i Protokola br.7 uz tu Konvenciju, NN-MU 006/1999).
179 Protokol br. 6 uz Konvenciju za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda o ukidanju smrtne kazne - (Objava pro鑙规enih tekstova Konvencije za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te Protokola br. 1, Protokola br.4, Protokola br.6 i Protokola br.7 uz tu Konvenciju, NN-MU 006/1999).
180 Protokol br. 7 uz Konvenciju za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda - (Objava pro鑙规enih tekstova Konvencije za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te Protokola br. 1, Protokola br.4, Protokola br.6 i Protokola br.7 uz tu Konvenciju, NN-MU 006/1999).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655