Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

151 Izvje规e o realizaciji akcijskog plana za provedbu antikorupcijskog programa za trgova鑛a dru箃va u ve鎖nskom dr綼vnom vlasni箃vu za Hrvatske autoceste d.o.o. za 2020. godiinu [e-dokument] / Hrvatske autoceste. - Zagreb : Hrvatske autoceste, 2021.
152 Javnom nabavom protiv korupcije : IPA 2008 twinning light projekt "Ja鑑nje kapaciteta za sprje鑑vanje nepravilnosti u postupcima javne nabave" [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, [2011].
153 Javnom nabavom protiv korupcije : IPA 2008 twinning light projekt "Ja鑑nje kapaciteta za sprje鑑vanje nepravilnosti u postupcima javne nabave" : letak [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, [2011].
154 Jedanaesto izvje规e o napretku u provedbi Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
155 Kaznenopravna konvencija o korupciji - (Zakon o potvr餴vanju Kaznenopravne konvencije o korupciji, NN-MU 011/2000).
156 Kona鑞i nacrt Nacionalnog akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 2012.-2014. (od 01. sije鑞ja 2012. do 31. prosinca 2014. godine) [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012.
157 Kona鑞i prijedlog zakona o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
158 Kona鑞i prijedlog zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekr筧jem [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/95] Devedesetpeta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-12-03] prilozi za raspravu).
159 Konferencija "Rezultati, iskustva i izazovi u provedbi Antikorupcijskog programa za trgova鑛a dru箃va u ve鎖nskom dr綼vnom vlasni箃vu za razdoblje 2010.-2012." : 29. travnja 2011. g. : evaluacijski izvje箃aj [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫, Ministarstvo financija i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji sa koordinatorima iz resornih ministarstava. - Zagreb : Ministarstvo pravosu餫 : Ministarstvo financija : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2011.
160 Konvencija Centra za provedbu zakona u Jugoisto鑞oj Europi - (Zakon o potvr餴vanju Konvencije Centra za provedbu zakona u Jugoisto鑞oj Europi, NN-MU 005/2011). NE VA甀!.
161 Konvencija Ujedinjenih naroda protiv korupcije - (Zakon o potvr餴vanju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije, NN-MU 002/2005).
162 Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnoga organiziranog kriminaliteta - (Zakon o potvr餴vanju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnoga organiziranog kriminaliteta, Protokola za sprje鑑vanje, suzbijanje i ka緉javanje trgovanja ljudi, posebice 緀na i djece te Protokola protiv krijum鑑renja migranata kopnom, morem i zrakom, kojima se dopunjuje Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnoga organiziranog kriminaliteta, NN-MU 014/2002).
163 Konvencija Vije鎍 Europe o krivotvorenju farmaceutskih proizvoda i sli鑞im ka緉jivim djelima koja uklju鑥ju prijetnje javnom zdravlju - (Zakon o potvr餴vanju Konvencije Vije鎍 Europe o krivotvorenju farmaceutskih proizvoda i sli鑞im ka緉jivim djelima koja uklju鑥ju prijetnje javnom zdravlju, NN-MU 007/2019).
164 Konvencija Vije鎍 Europe protiv trgovanja ljudskim organima - (Zakon o potvr餴vanju Konvencije Vije鎍 Europe protiv trgovanja ljudskim organima, NN-MU 003/2019).
165 Kretanja u hrvatskom pravosu饀 i borbi protiv korupcije : bilten [tisak + e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫. - Zagreb : Ministarstvo pravosu餫, 2008- .
166 Ljudski resursi u suzbijanju terorizma : znanstveno-stru鑞i skup 7. i 8. rujna 2006. [tisak] / Ministarstvo unutarnjih poslova ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2007. ISBN 978-953-161-202-9.
167 Memorandum o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanje korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoisto鑞e Europe - (Zakon o potvr餴vanju Memoranduma o suglasnosti koji se odnosi na suradnju u suzbijanje korupcije kroz Protukorupcijsku inicijativu Jugoisto鑞e Europe, NN-MU 002/2013).
168 Mini akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za 2013. godinu [e-dokument] / Autocesta Rijeka - Zagreb. - Zagreb : Autocesta Rijeka - Zagreb, 2014.
169 Mini akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za 2014. godinu [e-dokument] / Autocesta Rijeka - Zagreb. - Zagreb : Autocesta Rijeka - Zagreb, 2014.
170 Nacionalna strategija za箃ite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine : izvje规e o provedbi mjera u 2019. i 2020. godini [e-dokument] / Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. - Zagreb : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 2021.
171 Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja djecom 2005/2007. [e-dokument] / Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima. - Zagreb : Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, 2006.
172 Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja djecom listopad 2005. - prosinac 2007. : nacrt [e-dokument] / Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/102] Sto druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-09-30] prilozi za raspravu).
173 Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2009. do 2011. godine [e-dokument] / Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima. - Zagreb : Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, 2009.
174 Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2012. do 2015. godine [e-dokument] / Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, 2012.
175 Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine [e-dokument] / Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, 2018.
176 Nacionalni plana za borbu protiv organiziranog kriminala [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/041] 萫trdeset prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-09-30] : prilozi za raspravu).
177 Nacrt Izvje规a o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe droga. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/75] Sedamdesetpeta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-09-02] prilozi za raspravu).
178 Nacrt Izvje规a o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Reublici Hrvatskoj za 2007. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/42] 萫trdesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-09-04] prilozi za raspravu).
179 Nacrt Izvje规a o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za 2008. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/10] Deseta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-08-27] prilozi za raspravu).
180 Nacrt izvje规a o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj u 2006. godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/258] Dvjesto pedeset i osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-09-07] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655