Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

211 Odluka o visini članarine, upisnine i naknade za usluge Hrvatske komore inženjera strojarstva [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera strojarstva. - Velika : Hrvatska komora inženjera strojarstva, 2015.
212 Odluka o zaračunavanju troškova pružanja i dostave informacija [e-dokument] / Agencija za obalni linijski pomorski promet. - Split : Agencija za obalni linijski pomorski promet, 2015.
213 Odluka o čuvanju (arhiviranju) i uporabi fono materijala HR-a [tisak] / Hrvatska radiotelevizija, Ravnateljstvo HRT-a. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2006.
214 Odluka o čuvanju i korištenju AV i FOTO dokumentacije HTV-a [tisak] / Hrvatska radiotelevizija, Uprava HRT-a. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2011.
215 Odluka o žigu i pečatima Fakulteta [e-dokument] / Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet. - Split : Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 2020.
216 Opća politika zaštite osobnih podataka u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera građevinarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2018.
217 Opća pravila o radu i ponašanju [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2013.
218 Opća pravila zaštite osobnih podataka [e-dokument] / Načelnik Općine Sunja. - Split : Općina Sunja, 2018.
219 Opća pravila zaštite osobnih podataka u Hrvatskom narodnom kazalištu Split [e-dokument] / Hrvatsko narodno kazalište Split. - Split : Hrvatsko narodno kazalište Split, 2019.
220 Opća uputa o provedbi postupka javne i jednostavne nabave roba, radova i usluga [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture, 2017.
221 Opća uputa o provedbi postupka nabave roba, radova, usluga i projektnih natječaja te kontrole računa u Ministarstvu uprave [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2017.
222 Opća uputa o provedbi postupka nabave roba, radova, usluga i projektnih natječaja te kontrole računa u Ministarstvu uprave [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2019.
223 Opći akt o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma Brijuni Rivijera d.o.o. [e-dokument] / Brijuni Rivijera. - Pula : Brijuni Rivijera, 2012.
224 Opći akt postupka nabave [e-dokument] / Državni arhiv u Varaždinu. - Varaždin : Državni arhiv u Varaždinu, 2017.
225 Opći uvjeti distribucije međunarodnog programa HRT-a putem naplatnih TV platformi izvan područja Republike Hrvatske [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2016.
226 Opći uvjeti nabave u ĐĐ Grupi [e-dokument] = General terms of procurement / Đuro Đaković Holding. - Slavonski Brod : Đuro Đaković Holding, 2014.
227 Opći uvjeti poslovanja Hrvatske radiotelevizije ; Uvjeti nabave programa od neovisnih proizvođača audiovizualnih djela : (ulaganje HRT-a u proizvodnju AV djela) [e-dokument] / Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2016.
228 Opći uvjeti poslovanja Hrvatske radiotelevizije o mjerilima i postupku odabira programa od neovisnih proizvođača [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2013.
229 Opći uvjeti poslovanja Hrvatske radiotelevizije o mjerilima i postupku odabira programa od neovisnih proizvođača : [2016] [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2016.
230 Opći uvjeti poslovanja Hrvatske radiotelevizije o mjerilima i postupku odabira programa od neovisnih proizvođača [e-dokument] / Uprava Hrvatske radiotelevizije. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2012.
231 Opći uvjeti poslovanja Hrvatske radiotelevizije o mjerilima i postupku odabira programa od neovisnih proizvođača [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija, Privremeni glavni ravnatelj HRT-a. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2010.
232 Opći uvjeti reemitiranja programa HRT-a na Pay TV platformama u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2013.
233 Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom : obrazloženje [e-dokument] / Hrvatska energetska regulatorna agencija. - Zagreb : Hrvatska energetska regulatorna agencija, 2020.
234 Ordinance on continuing medical education [e-dokument] / Croatian Medical Chamber. - Zagreb : Croatian Medical Chamber, 2014.
235 Ordinance on disciplinary and material liability of educators and associates of the Faculty of Kinesiology University of Zagreb [e-dokument] / University of Zagreb, Faculty of Kinesiology in Zagreb. - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Kinesiology in Zagreb, 2010.
236 Ordinance on quality assurance at the Department of History, University of Zadar [e-dokument] / University of Zadar, Department of History. - Zadar : University of Zadar, Department of History, 2012.
237 Ordinance on the Department of History, University of Zadar [e-dokument] / University of Zadar, Department of History. - Zadar : University of Zadar, Department of History, 2012.
238 Ordinance on the quality assurance system of the University of Zagreb Centre for Croatian Studies [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji, 2010.
239 Ordinance on the recognition of foreign professional qualifications by the Croatian Chamber of Mechanical Engineers [e-dokument] / Croatian Chamber of Mechanical Engineers. - Zagreb : Croatian Chamber of Mechanical Engineers, 2013.
240 Ordinance on the recognition of foreign professional qualifications of persons trained in civil engineering [e-dokument] / Croatian Chamber of Civil Engineers. - Zagreb : Croatian Chamber of Civil Engineers, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655