Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Europska konvencija o zaštiti arheološkog nasljedstva Europe - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije), NN-MU 006/1994). NE VAŽI!.
Tip dokumentacije:višestrani ugovor (pristup sporazumu)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: London, 1969-05-06
Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 27. siječnja 1993. temeljem pristupa ( akcesije )
Tekst Konvencije objavljen u: Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, broj 9/ 1990
Prestanak važenja: 2005-02-07
Vidi:* Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije).
* Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine (revidirana).
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:kulturna suradnja
zaštita kulturne baštine

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655