Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

121 Katalog informacija Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja sa sistematiziranim pregledom informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. - Zagreb : Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, [2006].
122 Katalog informacija Arhivskog sabirnog centra u Vinkovcima [e-dokument] / Državni arhiv u Vukovaru, Arhivski sabirni centar u Vinkovcima. - Vukovar : Državni arhiv u Vukovaru, 2010.
123 Katalog informacija DAPA [e-dokument] / Državni arhiv u Pazinu. - Pazin : Državni arhiv u Pazinu, 2010.
124 Katalog informacija DASK [e-dokument] / Državni arhiv u Sisku. - Sisak : Državni arhiv u Sisku, [2011].
125 Katalog informacija Državne škole za javnu upravu [e-dokument] / Državna škola za javnu upravu. - [Zagreb] : Državna škola za javnu upravu, 2011.
126 Katalog informacija Državnog arhiva u Zadru [e-dokument] / Državni arhiv u Zadru. - Zadar : Državni arhiv u Zadru, [2013.].
127 Katalog informacija Državnog ureda za reviziju [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2005.
128 Katalog informacija Državnog zavoda za zaštitu prirode [e-dokument] / Državni zavod za zaštitu prirode. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2010.
129 Katalog informacija Državnog zavoda za zaštitu prirode [e-dokument] / Državni zavod za zaštitu prirode. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2009.
130 Katalog informacija Fonda za naknadu oduzete imovine [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2008.
131 Katalog informacija Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. - Zagreb : Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, [2011.].
132 Katalog informacija Hrvatske agencije za hranu : sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup, dostupnošću i cjenikom [e-dokument] / Hrvatska agencija za hranu. - Osijek : Hrvatska agencija za hranu, [2009.].
133 Katalog informacija Hrvatske agencije za malo gospodarstvo sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadržaja i načina osiguranja prava na pristup [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2011.].
134 Katalog informacija Hrvatske akademske i istraživačke mreže - CARNet [e-dokument] / CARnet. - [Zagreb] : CARNet, [2009.].
135 Katalog informacija Hrvatske akreditacijske agencije sa sistematiziranim pregledom informacija te s opisom sadržaja, namjenom i načinom osiguranja prava na pristup informacijama [e-dokument] / Hrvatska akreditacijska agencija. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, [2012].
136 Katalog informacija Hrvatske energetske regulatorne agencije [e-dokument] / Hrvatska energetska regulatorna agencija. - Zagreb : Hrvatska energetska regulatorna agencija, 2010.
137 Katalog informacija Hrvatske gospodarske komore [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - [Zagreb] : Hrvatska gospodarska komora, [2009].
138 Katalog informacija Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu : sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu, [2009.].
139 Katalog informacija Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije, 2011.
140 Katalog informacija Hrvatskog hidrografskog instituta [e-dokument] / Hrvatski hidrografski institut. - Split : Hrvatski hidrografski institut, [2003].
141 Katalog informacija Hrvatskog registra brodova [e-dokument] / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, [2011.].
142 Katalog informacija Hrvatskog registra brodova [e-dokument] / Hrvatski registar brodova. - Split : Hrvatski registar brodova, 2014.
143 Katalog informacija Hrvatskog restauratorskog zavoda : verzija: v3.0 [e-dokument] / Hrvatski restauratorski zavod. - Zagreb : Hrvatski restauratorski zavod, 2013.
144 Katalog informacija Hrvatskog restauratorskog zavoda [e-dokument] / Hrvatski restauratorski zavod. - Zagreb : Hrvatski restauratorski zavod, 2012.
145 Katalog informacija Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu u 2011. godini [tisak] / Hrvatski zavod za hitnu medicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za hitnu medicinu, 2012.
146 Katalog informacija Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - 2011. [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2011.
147 Katalog informacija Hrvatskog zavoda za telemedicinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za telemedicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za telemedicinu, [2012.].
148 Katalog informacija Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, [2012.].
149 Katalog informacija Instituta Pilar [e-dokument] / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2012.
150 Katalog informacija Instituta Ruđer Bošković [e-dokument] / Institut Ruđer Bošković. - Zagreb : Institut Ruđer Bošković, 2012.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655