Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

91 Poslovnik o radu Vije鎍 Prirodoslovno-matemati鑛og fakulteta Sveu鑙li箃a u Zagrebu [e-dokument] / Prirodoslovno-matemati鑛i fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu. - Zagreb : Prirodoslovno-matemati鑛i fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu, 2011.
92 Poslovnik Vije鎍 Akademije : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetni鑛a akademija. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetni鑛a akademija, 2015.
93 Poslovnik Vije鎍 Akademije [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetni鑛a akademija. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetni鑛a akademija, 2014.
94 Postgraduate doctoral studies : curriculum academic year 2009/10 : area: social sciences : field: economics: modules: finance, accounting, marketing, management, tourism [e-dokument] / Juraj Dobrila University of Pula. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula, 2009.
95 Pravilnik o izdava鑛oj djelatnosti [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetni鑛a akademija. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetni鑛a akademija, 2010.
96 Pravilnik o izjedna鑑vanju stru鑞ih i akademskih naziva [tisak] / Akademija likovnih umjetnosti, Akademijsko vije鎒. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti, 2009.
97 Pravilnik o izradi specijalisti鑛og poslijediplomskog rada na poslijediplomskim specijalisti鑛im studijima [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveu鑙li箃e Jurja Dobrile u Puli, 2008.
98 Pravilnik o izvorima i na鑙nu raspodjele vlastitih i namjenskih prihoda [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti, 2016.
99 Pravilnik o izvo餰nju i financiranju terenske nastave [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, 2008.
100 Pravilnik o izvo餰nju nastave i ispitima na Odsjeku dramaturgije : pro鑙规eni tekst prihva鎒n na sjednici AV-a dana 17.03.2023. [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti, 2023.
101 Pravilnik o kori箃enju prostora u zgradama ALU Sveu鑙li箃a u Zagrebu [tisak] / Akademija likovnih umjetnosti, Akademijsko vije鎒 . - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti, 2008.
102 Pravilnik o mjerilima za kori箃enje vlastitih prihoda Akademije [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti, 2002.
103 Pravilnik o na鑙nima zavr筫tka dodiplomskih studija za studente upisane prije ustrojavanja preddiplomskih (BA) i diplomskih (MA) studija [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti, 2010.
104 Pravilnik o na鑙nu raspodjele i kori箃enju vlastitih prihoda [tisak] / Akademija likovnih umjetnosti, Akademijsko vije鎒 . - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti, 2011.
105 Pravilnik o obliku diplome i sadr綼ju i obliku svjedod綽e, potvrde i uvjerenja : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, 2015.
106 Pravilnik o obliku diplome i sadr綼ju i obliku svjedod綽e, potvrde i uvjerenja [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, 2007.
107 Pravilnik o organizaciji i radu Sveu鑙li筺og odjela za forenzi鑞e znanosti : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Senat Sveu鑙li箃a u Splitu. - Split : Senat Sveu鑙li箃a u Splitu, 2015.
108 Pravilnik o organizaciji i radu Sveu鑙li筺og studijskog centra za forenzi鑞e znanosti [e-dokument] / Senat Sveu鑙li箃a u Splitu. - Split : Senat Sveu鑙li箃a u Splitu, 2009.
109 Pravilnik o osiguravanju i unapre餴vanju kvalitete Ekonomskog fakulteta u Splitu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Ekonomski fakultet. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Ekonomski fakultet, 2018.
110 Pravilnik o poslijediplomskim doktorskim studijima [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Pravni fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Pravni fakultet, 2016.
111 Pravilnik o poslijediplomskim specijalisti鑛im studijima [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Pravni fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Pravni fakultet, 2016.
112 Pravilnik o poslijediplomskim studijima [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Pravni fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Pravni fakultet, 2009.
113 Pravilnik o postupku prijave i rangiranja prijavljenih pristupnika za upise u I. godinu preddiplomskih sveu鑙li筺ih programa Umjetni鑛a akademije u Osijeku [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetni鑛a akademija. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetni鑛a akademija, 2015.
114 Pravilnik o postupku provjere posebnih znanja, vje箃ina i sposobnosti : za preddiplomski sveu鑙li筺i studij Slikarstvo, Kiparstvo, Likovna kultura, Animirani film i novi mediji : za integrirani preddiplomski i diplomski sveu鑙li筺i studij Restauriranje i konzerviranje umjetnina; smjerovi: Slikarstvo, Kiparstvo [tisak] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Akademija likovnih umjetnosti, 2012.
115 Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima Hrvatskih studija Sveu鑙li箃a u Zagrebu : (pro鑙规eni tekst - o緐jak 2015.) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Hrvatski studiji. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Hrvatski studiji, 2015.
116 Pravilnik o preddiplomskim i diplomskim studijima Hrvatskih studija Sveu鑙li箃a u Zagrebu : (pro鑙规eni tekst) [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Hrvatski studiji. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Hrvatski studiji, 2009.
117 Pravilnik o preddiplomskim stru鑞im studijima, preddiplomskim i diplomskim sveu鑙li筺im studijima na Fakultetu za menad緈ent u turizmu i ugostiteljstvu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci, Fakultet za menad緈ent u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. - Opatija : Sveu鑙li箃e u Rijeci, Fakultet za menad緈ent u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, 2015.
118 Pravilnik o provedbi razredbenog postupka i upisu na preddiplomske i diplomske studije [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zadru, Odjel za francuske i iberoromanske studije. - Zadar : Sveu鑙li箃e u Zadru, Odjel za francuske i iberoromanske studije, 2014.
119 Pravilnik o radu : (temeljni akt) Sveu鑙li筺og odjela za stru鑞e studije [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Splitu, Sveu鑙li筺i odjel za stru鑞e studije. - Split : Sveu鑙li箃e u Splitu, Sveu鑙li筺i odjel za stru鑞e studije, 2012.
120 Pravilnik o radu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetni鑛a akademija. - Osijek : Sveu鑙li箃e Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetni鑛a akademija, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655