Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

151 Katalog informacija Instituta za arheologiju [e-dokument] / Institut za arheologiju. - Zagreb : Institut za arheologiju, [2013.].
152 Katalog informacija Instituta za dru箃vena istra緄vanja u Zagrebu [e-dokument] / Institut za dru箃vena istra緄vanja u Zagrebu. - Zagreb : Institut za dru箃vena istra緄vanja u Zagrebu, 2011.
153 Katalog informacija Instituta za filozofiju [e-dokument] / Institut za filozofiju. - Zagreb : Institut za filozofiju, 2016.
154 Katalog informacija Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje [e-dokument] / Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. - Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2012.
155 Katalog informacija Instituta za poljoprivredu i turizam [e-dokument] / Institut za poljoprivredu i turizam. - [Pore鑍 : Institut za poljoprivredu i turizam, [2012.].
156 Katalog informacija Instituta za povijest umjetnosti [e-dokument] / Institut za povijest umjetnosti. - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2015.
157 Katalog informacija Javne ustanove "Nacionalni park Krka" [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - ﹊benik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", [2014.].
158 Katalog informacija Javne ustanove "Park prirode Biokovo" [e-dokument] / Park prirode Biokovo. - Makarska : Javna ustanova Park prirode Biokovo, 2014.
159 Katalog informacija Javne ustanove "Park prirode Kopa鑛i rit" [tisak + e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Kopa鑛i rit". - Lug : Javna ustanova "Park prirode Kopa鑛i rit", 2011.
160 Katalog informacija Javne ustanove "Park prirode Medvednica" : [2013] [e-dokument] / Park prirode Medvednica. - Zagreb : Park prirode Medvednica, 2013.
161 Katalog informacija Javne ustanove "Park prirode Tela规ica" [e-dokument] / Javna ustanova "Park prirode Tela规ica". - Sali : Park prirode Tela规ica, 2012.
162 Katalog informacija Javne ustanove Nacionalni park "Sjeverni Velebit" [tisak] / Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit. - Krasno : Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit, 2011.
163 Katalog informacija Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit [e-dokument] / Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit. - Krasno : Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit, 2011.
164 Katalog informacija Javne ustanove Park prirode Papuk [e-dokument] / Javna ustanova Park prirode Papuk. - Velika : Javna ustanova Park prirode Papuk, 2011.
165 Katalog informacija Javne ustanove Parka prirode Lonjsko polje [e-dokument] / Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje. - [Krapje] : Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, [2011.].
166 Katalog informacija Javne ustanove Parka prirode Medvednica [e-dokument] / Park prirode Medvednica. - Zagreb : Park prirode Medvednica, 2011.
167 Katalog informacija Javne ustanove Spomen podru鑚e Jasenovac [e-dokument] / Javna ustanova Spomen-podru鑚e Jasenovac. - Jasenovac : Javna ustanova Spomen-podru鑚e Jasenovac, [2021].
168 Katalog informacija Javne ustavne "Nacionalni park Paklenica" [e-dokument] / Javna ustanova Nacionalni Park Paklenica. - Starigrad-Paklenica : Nacionalni Park Paklenica, 2011.
169 Katalog informacija Kineziolo筴og fakulteta [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Kineziolo筴i fakultet. - Zagreb : Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Kineziolo筴i fakultet, 2012.
170 Katalog informacija Leksikografskog zavoda Miroslav Krle綼 [e-dokument] / Leksikografski zavod Miroslav Krle綼. - Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krle綼, 2011.
171 Katalog informacija Nacionalne i sveu鑙li筺e knji緉ice u Zagrebu [e-dokument] / Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica. - Zagreb : Nacionalna i sveu鑙li筺a knji緉ica, [2006].
172 Katalog informacija Poljoprivrednog instituta Osijek sa sistematiziranim pregledom informacija s opisom sadr綼ja, namjenom, na鑙nom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup, dostupno规u informacija i cjenikom [e-dokument] / Poljoprivredni institut Osijek. - Osijek : Poljoprivredni institut Osijek, 2012.
173 Katalog informacija Pravosudne akademije sa sistematiziranim pregledom informacija s opisom sadr綼ja, namjenom, na鑙nom osiguranja i vremenskim ostvarivanjem prava na pristup [e-dokument] / Pravosudna akademija. - Zagreb : Pravosudna akademija, 2011.
174 Katalog informacija sa sistematiziranim pregledom informacija s opisom sadr綼ja, namjenom, na鑙nom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Sredi筺ja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2011.
175 Katalog informacija sa sistematiziranim pregledom informacija s opisom sadr綼ja, namjenom, na鑙nom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2012.
176 Katalog informacija sa sistematiziranim pregledom informacija te s opisom sadr綼ja, namjenom i na鑙nom osiguranja prava na pristup informacijama [e-dokument] / Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. - Zagreb : Agencija za pla鎍nja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2011.
177 Katalog informacija sa sistematiziranim pregledom informacija te s opisom sadr綼ja, namjenom i na鑙nom osiguranja prava na pristup informacijama [e-dokument] / ﹗marska savjetodavna slu綽a. - Zagreb : ﹗marska savjetodavna slu綽a, [2010.].
178 Katalog informacija sa sistematiziranim pregledom informacija te s opisom sadr綼ja, namjenom i na鑙nom osiguranja prava na pristup informacijama [e-dokument] / Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske. - Zagreb : Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, [2010.].
179 Katalog informacija sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadr綼ja i na鑙nom osiguranja prava na pristup [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, [2010.].
180 Katalog informacija sa sistematiziranim pregledom informacija, opisom sadr綼ja, namjenom, na鑙nom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup, dostupno规u i cjenikom [e-dokument] / Agencija za elektroni鑛e medije. - Zagreb : Agencija za elektroni鑛e medije, 2012.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655