Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

61 Izvje箃aj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske 緐panije za razdoblje za ... godinu [e-dokument] / Krapinsko-zagorska 緐panija ; Zagorska razvojna agencija. - Krapina : Krapinsko-zagorska 緐panija : Zagorska razvojna agencija, 2013- .
62 Izvje箃aj o provedbi Strategije Sveu鑙li箃a u ... godini na Gra餰vinskom fakultetu [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Rijeci, Gra餰vinski fakultet. - Rijeka : Sveu鑙li箃e u Rijeci, Gra餰vinski fakultet, 2007- .
63 Izvje箃aj o realizaciji strategije razvoja Visoke 筴ole u razdoblju studeni 2010. - studeni 2011. [e-dokument] / Visoka 筴ola za primijenjeno ra鑥narstvo. - Zagreb : Visoka 筴ola za primijenjeno ra鑥narstvo, 2011.
64 Izvje规e o izvr筫nju mjera i prioriteta Strate筴og razvojnog programa Grada Delnica 2015. -2020. za ... godinu [e-dokument] / Grad Delnice, Gradona鑕lnik. - Delnice : Grad Delnice, 2021- .
65 Izvje规e o izvr筫nju programa unaprje餰nja lovstva na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije u razdoblju 2016.-2020. godine za ... godinu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2017- .
66 Izvje规e o izvr筫nju programa unaprje餰nja lovstva na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije u razdoblju 2020.-2024. godine za ... godinu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2021-.
67 Izvje规e o izvr筫nju Provedbenog programa Op鎖ne Mljet za razdoblje 2021. - 2025. godine, a za izvje箃ajno razdoblje 01. sije鑑nj do 30. lipanj 2022. godine [e-dokument] / Op鎖na Mljet. - Babino Polje : Op鎖na Mljet, 2022.
68 Izvje规e o postupku vrednovanja znanstvene kvalitete u svrhu osnivanja znanstvenih centara izvrsnosti [e-dokument] / Nacionalno vije鎒 za znanost, visoko obrazovanje i tehnolo筴i razvoj. - Zagreb : Nacionalno vije鎒 za znanost, visoko obrazovanje i tehnolo筴i razvoj, 2015.
69 Izvje规e o provedbi Plana razvojnih programa Op鎖ne Gornji Kneginec za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Gornji Kneginec, Na鑕lnik. - Gornji Kneginec : Op鎖na Gornji Kneginec, 2019-.
70 Izvje规e o provedbi provedbenog programa za ... [e-dokument] / Op鎖na Tinjan. - Tinjan : Op鎖na Tinjan, 2022-.
71 Izvje规e o provedbi Strategije razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine u ... godini [e-dokument] / Grad Prelog, Koordinacijski odbor za izradu Strategije razvoja Grada Preloga. - Prelog : Grad Prelog, 2021- .
72 Izvje规e o provedenom postupku strate筴e procjene utjecaja na okoli Nacionalnog strate筴og plana razvoja ribarstva i Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007.-2013. [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2014.
73 Izvje规e o provo餰nju Akcijskog plana provo餰nja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014.-2020. godine za 2021. godinu [e-dokument] / Gradona鑕lnik Grada Ivanca. - Ivanec : Grad Ivanec, 2022.
74 Izvje规e o provo餰nju aktivnosti Programa ukupnog razvoja Grada Grubi筺og Polja za .... [e-dokument] / Grad Grubi筺o Polje. - Grubi筺o Polje : Grad Grubi筺o Polje, 2014- .
75 Izvje规e o realizaciji Strategije razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020. u 2014. godini [e-dokument] / Grad Rijeka, Gradona鑕lnik. - Rijeka : Grad Rijeka, 2015.
76 Izvje规e o realizaciji Strategije razvoja Zdravstvenog veleu鑙li箃a u Zagrebu [e-dokument] / Zdravstveno veleu鑙li箃e u Zagrebu. - Zagreb : Zdravstveno veleu鑙li箃e u Zagrebu, 2013.
77 Izvje规e o stanju u prostoru Grada Zlatara za razdoblje od 2009. do 2013. godine [e-dokument] / Urbanisti鑛i institut Hrvatske d.o.o.. - Zlatar : Grad Zlatar, 2013.
78 Izvje规e o stanju u prostoru Op鎖ne Jasenovac 2011. - 2015. godine [e-dokument] / [izra餴va: Zavod za prostorno ure餰nje Sisa鑛o-moslava鑛e 緐panije]. - Jasenovac : Op鎖na Jasenovac, 2017.
79 Izvje规e o stanju u prostoru za razdoblje od 2010. do 2015. godine [e-dokument] / URBOS d.o.o. Split Biro za prostorno planiranje, urbanizam i za箃itu okoli筧. - Split : Op鎖na Ba筴a Voda, 2015.
80 Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga : priprema zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014. - 2020. [e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 2011.
81 Katalog razvojnih projekata Op鎖ne Cestica 2015 - 2020 [e-dokument] / Op鎖na Cestica. - Cestica : Op鎖na Cestica, 2015.
82 Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan Op鎖ne Breznica [e-dokument] / Op鎖na Breznica. - Bisag : Op鎖na Breznica, 2021.
83 Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan Op鎖ne Vidovec [e-dokument] / Op鎖na Vidovec. - Vidovec : Op鎖na Vidovec, 2021.
84 Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan Strategije razvoja Urbanog podru鑚a Koprivnica 2021.-2027. [e-dokument] / Grad Koprivnica. - Koprivnica : Grad Koprivnica, 2022.
85 Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan Strategije razvoja Urbanog podru鑚a Vukovar 2021.-2027. [e-dokument] / Grad Vukovar. - Vukovar : Grad Vukovar, 2022.
86 Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan strategije razvoja urbanog podru鑚a 萢kovec 2021. - 2027. [e-dokument] / Grad 萢kovec. - 萢kovec : Grad 萢kovec, 2022.
87 Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan Strategije razvoja ve鎒g urbanog podru鑚a Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.-2027. [e-dokument] / Grad Bjelovar. - Bjelovar : Grad Bjelovar, 2022.
88 Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan u postupku izrade Provedbenog programa Op鎖ne Saborsko za razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / Op鎖na Saborsko. - Saborsko : Op鎖na Saborsko, 2021.
89 Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan za postupak izrade Provedbenog programa Grada Dugog Sela za razdoblje 2021-2025. godine [e-dokument] / Grad Dugo Selo. - Dugo Selo : Grad Dugo Selo, 2021.
90 Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan za postupak izrade Provedbenog programa Grada Svetog Ivana Zeline za razdoblje 2021.-2025. godine [e-dokument] / Grad Sveti Ivan Zelina. - Sveti Ivan Zelina : Grad Sveti Ivan Zelina, 2021.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655