Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

61 Naputak za unošenje podataka iz Dnevnika glavne meteorološke postaje u osobno računalo [e-dokument] / Državni hidrometeorološki zavod. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 1998.
62 Naputak za upis podataka u Dnevnik motrenja glavne meteorološke postaje [e-dokument] / Državni hidrometeorološki zavod. - Zagreb : Državni hidrometeorološki zavod, 1998.
63 Naputci za provjeravanje i ispitivanje sučelja i vanjske opreme [tisak] / WELMEC-Europska suradnja u zakonskome mjeriteljstvu. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, [2001].
64 Nasilje nad djecom u obitelji: preporuke stručnjaka Vladi RH, Zagreb, 13. i 14. rujan 2001. godine : zaključci [e-dokument] / Vijeće za djecu Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Vijeće za djecu Vlade Republike Hrvatske : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2001.
65 Objava informacija o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovna uporaba informacija : smjernice za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2018.
66 Objava informacija o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti : smjernice za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2018.
67 Objava proračunskih dokumenata i izvješća u otvorenom formatu : smjernice za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama [e-dokument] / Povjerenik za informiranje. - Zagreb : Povjerenik za informiranje, 2018.
68 Objedinjeni hitni bolnički prijam : priručnik za medicinske sestre-medicinske tehničare [e-dokument] / Hrvatski zavod za hitnu medicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za hitnu medicinu, 2018.
69 Obrada osobnih podataka klijenata osiguravajućih društva [e-dokument] / Agencija za zaštitu osobnih podataka. - Zagreb : Agencija za zaštitu osobnih podataka, 2017.
70 Odgovori na pitanja i zahtjeve za pojašnjenjem natječajne dokumentacije u postupku dodjele koncesija za frekvencije za obavljanje javnih telekomunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra u pokretnoj GSM/DCS-1800 i UMTS mreži [e-dokument] / Vijeće za telekomunikacije. - Zagreb : Vijeće za telekomunikacije, 2004.
71 Odrednice Hrvatskog okvira za interoperabilnost (HROI) : službena verzija 1.0 [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Središnji državni ured za e-Hrvatsku, 2010.
72 Opažanje i unapređivanje školske nastave [e-dokument] / Petar Bezinović ; Iris Marušić ; Zrinka Ristić Dedić. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje : Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, 2012.
73 Opis analitičkih podloga za izradu Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2020.
74 Opće preporuke za planiranje projekata zaštite voda [tisak] / Stephen D. Myers ; priredili Željko Telišman... [et al.]. - Zagreb : Vodoprivredno-projektni biro : Državna uprava za vode : Hrvatske vode, 1999. ISBN 953-97967-0-9.
75 Opće smjernice za BIM pristup u graditeljstvu [e-dokument] / Mirko Jurčević, Martina Pavlović, Hrvoje Šolman. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2017.
76 Opće smjernice za prilagodbu web-stranica osobama s invaliditetom : verzija priručnika: 2014 v1 [e-dokument] / autorica: Gorana Kurtović. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, 2014.
77 Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija, Financijski inspektorat. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2011.
78 Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija, Financijski inspektorat. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.
79 Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Ministarstvo financija, Financijski inspektorat. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2015.
80 Opći kriteriji prihvatljivosti [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, [2019].
81 Osiguranje kvalitete u radu srednjih škola : edukacija i razmjena iskustava suradnika mreže podrške samovrednovanju škola [e-dokument] / Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. - Zagreb : Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 2012.
82 Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Perušić za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima [e-dokument] / Općina Perušić, Općinsko vijeće. - Perušič : Općina Perušić, 2020.
83 Poboljšanje modela katastarskih izmjera [e-dokument] / Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije. - Zagreb : Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, 2014.
84 Politika sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari [e-dokument] / Jadranski naftovod. - Zagreb : Jadranski naftovod, 2014.
85 Praktična smjernica za ocjenu rizika pri ručnom rukovanju teretom [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2011. - (Serija dokumenata dobre prakse u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu).
86 Praktična smjernica za opseg i vrstu zdravstvenog pregleda i tjelesne pripremljenosti vatrogasaca [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ; Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2012. - (Serija dokumenata dobre prakse u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu).
87 Praktična smjernica za provođenje medicinskih pregleda radnika kod kojih zbog uvjeta rada postoji veća mogućnost oštećenja zdravlja [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ; Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2013. - (Serija dokumenata dobre prakse u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu).
88 Praktična smjernica za rad s karcinogenim i mutagenim tvarima [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ; Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2012. - (Serija dokumenata dobre prakse u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu).
89 Prehrambeno-gerontološke norme/jelovnici u domovima za starije osobe i gerontološkim centrima [e-dokument] / Karmen Arnaut, Irena Ban, Tomislav Benjak ... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2020.
90 Preporuka o minimalnim tehničkim zahtjevima prijamnika za prijam digitalnog zemaljskog televizijskog signala (DVB-T2) u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti. - Zagreb : Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655