Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 >>

31 Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 2 : pregledi kvalitete angažmana [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
32 Odluka o pragovima prolaznosti na revizorskom ispitu i posebnom ispitu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2019.
33 Plan i program rada Hrvatske revizorske komore 2019. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2018.
34 Plan i program rada Hrvatske revizorske komore 2020. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2019.
35 Plan i program rada Hrvatske revizorske komore 2021. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2020.
36 Plan i program rada Hrvatske revizorske komore 2022. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2021.
37 Plan i program rada Hrvatske revizorske komore 2023. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
38 Plan i program rada Hrvatske revizorske komore 2023. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2022.
39 Plan i program rada Hrvatske revizorske komore za 2024. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2023.
40 Poslovnik o radu Hrvatske revizorske komore [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2009.
41 Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske revizorske komore [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2018.
42 Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske revizorske komore [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2012.
43 Pravila o naknadama putnih i drugih troškova službenih putovanja [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2018.
44 Pravila o naknadi troškova i nagradi članovima izbornih tijela Komore [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2018.
45 Pravila vođenja postupka pred sudom časti [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2021.
46 Pravilnik o naknadi troškova i nagradi članovima tijela Komore [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2016.
47 Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora : pročišćeni tekst [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2014.
48 Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih revizora [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2013.
49 Pravilnik o stručnom osposobljavanju i načinu polaganja stručnog ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2010.
50 Priručnik s Kodeksom etike za profesionalne računovođe : (prijevod s engleskog jezika) [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - izd. iz 2010. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2010.
51 Priručnik s Kodeksom etike za profesionalne računovođe [e-dokument] / International Ethics Standards Board for Accountants ; Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2015. ISBN 978-953-56066-8-0.
52 Priručnik s Međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe : s Međunarodnim standardima neovisnosti [e-dokument] / International Federation of Accountants. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2018.
53 Priručnik s objavama o međunarodnoj edukaciji : izdanje iz 2010. godine [e-dokument] / [glavni prevoditelj: Damir Krajačić]. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2010.
54 Program i plan rada 2014. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2014.
55 Program i plan rada ; Financijski plan : 2011/2012 [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2011.
56 Program i plan rada Hrvatske revizorske komore 2012. i 2013. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2012.
57 Program i plan rada Hrvatske revizorske komore 2017. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2016.
58 Program i plan rada Hrvatske revizorske komore 2018. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2017.
59 Program i plan rada Hrvatske revizorske komore za 2015. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2015.
60 Program i plan rada Hrvatske revizorske komore za 2016. godinu [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655