Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
HNB Pregledi - Zagreb : Hrvatska Narodna Banka.
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska narodna banka
Obuhvaća:* Bankovni sustav u 1998. godini [tisak + e-dokument] / odobrio Velimir Šonje. - Zagreb : Hrvatska Narodna Banka, 1999.
* Kvartalna transakcijska potražnja za novcem [tisak] / Ante Babić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 1999.
* Analiza inozemnog duga Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / Ankica Kačan. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000.
* Problemi banaka: uzroci, načini rješavanja i posljedice [tisak + e-dokument] / Ljubinko Jankov. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000.
* Valutne krize : pregled teorije i iskustva 1990-tih [tisak + e-dokument] / Ante Babić, Ante Žigman. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2000.
* Kreditna politika hrvatskih banaka: rezultati drugog HNB-ova projekta anketiranja banaka [tisak + e-dokument] / Evan Kraft... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2001.
* Promet i ostvareni tečajevi na deviznom tržištu u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Tihomir Stučka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2001. ISSN 1332-2168.
* Što znači ulazak stranih banaka u Hrvatsku? [tisak + e-dokument] / Tomislav Galac, Evan Kraft. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2001.
* Teorija i stvarnost inozemnih izravnih ulaganja u svijetu i u tranzicijskim zemljama s posebnim osvrtom na Hrvatsku [tisak + e-dokument] / Ante Babić, Andreja Pufnik, Tihomir Stučka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2001. ISSN 1332-2168.
* Value at risk (rizičnost vrijednosti) : teorija i primjena na međunarodni portfelj instrumenata s fiksnim prihodom [tisak + e-dokument] / Dražen Mikulčić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2001. ISSN 1332-2168.
* Analiza poslovanja stambenih štedionica u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Mladen Mirko Tepuš. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2002.
* Deset godina tranzicije : središnje bankarstvo u srednjoeuropskim i istočnoeuropskim državama (uključujući baltičke države) [tisak + e-dokument] / Warren Coats, Marko Škreb. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2002. ISSN 1332-2168.
* Fiskalna konsolidacija, inozemna konkurentnost i monetarna politika: odgovor WIWW-u [tisak + e-dokument] / Evan Kraft, Tihomir Stučka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2002. ISSN 1332-2168.
* Vremenska konzistentnost i pozitivna teorija monetarne politike - teoretski temelji institucionalnog ustroja središnje banke [tisak + e-dokument] / Maroje Lang. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2002.
* Rezultati trećega HNB-ova anketiranja banaka : Hrvatski bankarski sektor u fazi konsolidacije i tržišnog pozicioniranja od 2000. godine do danas [tisak + e-dokument] / Tomislav Galac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2003.
* Analiza modela stambenog financiranja u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Mladen Mirko Tepuš. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2004. ISSN 1332-2168.
* Kako unaprijediti hrvatski sustav osiguranja štednih uloga? [tisak + e-dokument] / Michael Faulend, Evan Kraft. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2004.
* Pregled i analiza izravnih ulaganja u Republiku Hrvatsku [tisak + e-dokument] / Alen Škudar. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2004.
* Treba li Hrvatskoj razlikovanje premije osiguranja štednih uloga? [tisak + e-dokument] / Tomislav Galac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2004. ISSN 1332-2168.
* Indeksi koncentracije bankarskog sektora u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Igor Ljubaj. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2005.
* Kriteriji Europske unije s posebnim naglaskom ne ekonomske kriterije konvergencije - Gdje je Hrvatska? [tisak + e-dokument] / Michael Faulend... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2005. ISSN 1332-2168.
* Rezultati četvrtoga HNB-ova anketiranja banaka [tisak + e-dokument] / Tomislav Galac, Lana Dukić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2005.
* Analiza poslovanja stambenih štedionica: rezultati drugoga HNB-ova projekta anketiranja stambenih štedionica [tisak + e-dokument] / Mladen Mirko Tepuš. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2006.
* Kontrola koncentracija u hrvatskome bankarskom sustavu [tisak + e-dokument] / Tatjana Ružić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2006.
* Rezultati petoga HNB-ova anketiranja banaka [tisak + e-dokument] / Lana Ivičić... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2008. ISSN 1332-1900.
* Okvir za praćenje makroekonomskih neravnoteža u Europskoj uniji - značenje za Hrvatsku [e-dokument] / Mislav Brkić, Ana Šabić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2014. ISSN 1334-0085.
* Kratak uvod u svijet makroprudencijalne politike [e-dokument] / Mirna Dumičić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2015. ISSN 1334-0085.
* Obilježja tržišta rada i određivanja plaća u Hrvatskoj: rezultati Ankete poduzeća [e-dokument] / Marina Kunovac i Andreja Pufnik. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2015. ISSN 1334-0085.
* Skrivaju li se banke u sjeni i u Hrvatskoj [e-dokument] / Mirna Dumičić i Tomislav Ridzak. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016. ISSN 1334-0085.
* Bilješka o kunskom kreditiranju [e-dokument] / Igor Ljubaj, Suzana Petrović. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016. ISSN 1334-0085.
* Cjenovna konkurentnost prerađivačkog sektora - sektorski pristup po razinama tehnološke opremljenosti [e-dokument] / Enes Đozović. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. ISSN 1334-0085.
* Izloženost privatnoga nefinancijskog sektora kamatnom riziku: analiza rezultata Ankete o promjenjivosti kamatnih stopa [e-dokument] / Mate Rosan. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. ISSN 1334-0085.
* Je li euro optimalna valuta za Hrvatsku: ocjena korištenjem teorije optimalnih valutnih područja [e-dokument] / Mislav Brkić, Ana Šabić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. ISSN 1334-0085.
* Može li uvođenje eura u Hrvatskoj smanjiti trošak zaduživanja? [e-dokument] / Davor Kunovac, Nina Pavić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. ISSN 1334-0085.
* Perzistentnost euroizacije u Hrvatskoj [e-dokument] / Mirna Dumičić, Igor Ljubaj, Ana Martinis. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. ISSN 1334-0085.
* Procjena potencijalnog rasta i jaza BDP-a u Hrvatskoj [e-dokument] / Goran Jovičić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. ISSN 1334-0085.
* Transparentnost i monetarna politika HNB-a [e-dokument] / Katja Gattin Turkalj, Igor Ljubaj. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. ISSN 1334-0085.
* Učinci uvođenja eura na kretanje potrošačkih cijena i percepcije inflacije: pregled dosadašnjih iskustava i ocjena mogućih učinaka u Hrvatskoj [e-dokument] / Andreja Pufnik. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. ISSN 1334-0085.
* Uvođenje eura u Hrvatskoj: mogući učinci na međunarodnu razmjenu i ulaganja [e-dokument] / Maja Bukovšak, Andrijana Ćudina, Nina Pavić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. ISSN 1334-0085.
* Mikroekonomski aspekti kretanja produktivnosti tijekom velike recesije u Hrvatskoj: rezultati istraživanja modula za produktivnost Istraživačke mreže za konkurentnost (CompNet) [e-dokument] / Miljana Valdec, Jurica Zrnc. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018. ISSN 1334-0085 (online).
* Sezonska prilagodba vremenskih serija i utjecaj kalendara na gospodarsku aktivnost [e-dokument] / Ante Čobanov. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018. ISSN 1334-0085.
* Cijene stambenih nekretnina u Hrvatskoj [e-dokument] / Davor Kunovac, Karlo Kotarac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018. ISSN 1334-0085.
* Karakteristike hrvatskih izvoznika iz prerađivačkog sektora i oporavak izvoza tijekom velike recesije - rezultati istraživanja modula za trgovinu Istraživačke mreže za konkurentnost (CompNet) [e-dokument] / Miljana Valdec i Jurica Zrnc. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2019. ISSN 1334-0085.
* Međunarodne pričuve, tečajne razlike i financijski rezultat poslovanja HNB-a [e-dokument] / Igor Ljubaj. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2019. ISSN 1334-0085.
* Povrat na inozemna ulaganja u Hrvatskoj i usporedivim zemljama [e-dokument] / Andrijana Ćudina. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2019. ISSN 1334-0085.
* Tromjesečni projekcijski model za Hrvatsku [e-dokument] / Nikola Bokan, Rafael Ravnik. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2019. ISSN 1334-0085.
* Digitalizacija - rezultati ankete hrvatskih banaka u 2019 [e-dokument] / Slaven Smojver, Ivana Jolić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020. ISSN 1334-0085 (online).
* Poteškoće europskih banaka tijekom globalne financijske krize - uloga tokova kapitala [e-dokument] / Mislav Brkić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020. ISSN 1334-0085 (online).
* Dvadeseta godišnjica eura: zašto se neke zemlje još ne žele pridružiti? : gledište ekonomista [e-dokument] / Milan Deskar-Škrbić, Davor Kunovac. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021. ISSN 1334-0085 (online).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655