Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
[10/65] Šezdesetpeta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-01-15] prilozi za raspravu [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Vlade Republike Hrvatske
Materijalni opis:11 priloga
Napomena:e-dokument: 11 priloga
(signatura: H11.1=0Vlada-M:020950)
Obuhvaća:* Odluka o prihvatu darovanja nekretnina upisanih u k.o. Knin i k.o. Golubić [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
* Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2009. godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
* Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2009. godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
* Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2009. godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
* Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2009. godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
* Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2009. godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
* Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2009. godini [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
* Prijedlog odluke o podmirenju dijela troškova potrebnih za legalizaciju romskog naselja Parag u Međimurskoj županiji [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
* Prijedlog odluke o povjeravanju Agenciji za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o., poslova pohranjivanja drugog primjerka državnih matica, knjige državljana i replike podataka popisa birača u elektroničkom obliku [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
* Prijedlog uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2009. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
* Prijedlog zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
SKUPNA RAZINA:Sjednice [10.] Vlade Republike Hrvatske : 2009 prilozi za raspravu [e-dokument]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655