Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
[06/03] 萫tvrta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Tre鎍 izvanredna sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI - sjednice Hrvatskog sabora
Stvaratelj dokumenta:Vlada Republike Hrvatske
Materijalni opis:91 prilog ; 30 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:Prilozi za raspravu na sjednici odr綼noj 23., 24., 25., 29., 30. travnja i 6., 7., 8., 9., 13., 14., 15., 16., 20., 21., 27., 28., 29. i 30. svibnja 2008.
(signatura: H10.0=0Sabor.sjd.arh-M:019386)
Obuhva鎍:* Zapisnik 鑕tvrte sjednice Hrvatskoga sabora odr綼ne 23., 24., 25., 29. i 30. travnja, 6., 7., 8., 9., 13., 14., 15., 16., 20., 21., 27., 28., 29. i 30. svibnja 2008. [tisak + e-dokument] / Hrvatski sabor. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Godi筺je izvje规e o radu Hrvatske agencije za telekomunikacije i o stanju i ostvarivanju na鑕la i ciljeva regulacije telekomunikacijskog tr緄箃a u Republici Hrvatskoj za 2007. godinu [e-dokument] / [Vije鎒 Hrvatske agencije za telekomunikacije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Godi筺je izvje规e o spremnosti obrambenog sustava, provo餰nja kadrovske politike i ukupnom stanju u Oru綼nim snagama Republike Hrvatske, s Izvje规em o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Izvje规e o kori箃enju pretpristupnih programa pomo鎖 Europske unije / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Izvje规e o provedbi Plana humanitarnog razminiravanja i utro筫nim financijskim sredstvima za 2007. godinu / [Hrvatski centar za razminiranje, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Izvje规e o provedbi zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji, za razdoblje od 1. sije鑞ja do 31. prosinca 2007. godine [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Izvje规e o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u godini 2007. - sa緀tak / [Zastupnik Slavko Cvetni, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Izvje规e o radu Pravobranitelja za djecu za 2007. godinu [e-dokument] / [Pravobranitelj za djecu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Izvje规e o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2007. godini [tisak + e-dokument] / [Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Izvje规e o radu Vije鎍 za po箃anske usluge za 2007. godinu [tisak + e-dokument] / [Vije鎒 za po箃anske usluge, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj pomo鎖 [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj / [Klubovi zastupnika HSS-a i HDZ-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Carinskog zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovr筺og zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o kemikalijama [tisak + e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima dr綼vnih du緉osnika [tisak + e-dokument] / [Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zra鑞om prometu / [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otpadu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o po箃i [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprje鑑vanju sukoba interesa u obna筧nju javnih du緉osti [tisak + e-dokument] / [Zastupnik 衭r餫 Adle筰, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama u podru鑚u prava intelektualnog vlasni箃va [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o za箃iti zraka [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju za箃ite zdravlja na radu / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o potvr餴vanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi [tisak + e-dokument] / [Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o minimalnoj pla鎖 / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o osobnom identifikacijskom broju [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o podru鑚ima i sjedi箃ima sudova [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o kiberneti鑛om kriminalu o inkriminiranju djela rasisti鑛e i ksenofobne naravi po鑙njenih putem ra鑥nalnih sustava [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Europske konvencije o naknadi 箃ete 緍tvama kaznenih djela nasilja [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Instrumenta za izmjenu i dopunu statuta Me饀narodne organizacije rada / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju izmjena i dopuna 鑜anka 25. i 26. Konvencije o za箃iti i uporabi prekograni鑞ih vodotoka i me饀narodnih jezera / [Ministarstvo regionalnog razvoja, 箄marstva i vodnog gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Memoranduma o razumijevanju izme饀 Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Zajednice MEDIA 2007/2007.-2013. [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo kulture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Memoranduma o razumijevanju izme饀 Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u "Financijskom instrumentu za civilnu za箃itu" [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Mnogostranog sporazuma izme饀 Europske zajednice i njezinih dr綼va 鑜anica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Biv筫 jugoslavenske Republike Makedonije, Republike Island, Republike Crne Gore, Kraljevine Norve筴e, Rumunjske, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu o uspostavi Europskog zajedni鑛og zra鑞og prometa / [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Posebnog ugovora izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine ﹙edske o provedbi provedbene faze projekta "Okrupnjavanje poljoprivrednog zemlji箃a u Hrvatskoj" [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Protokola o registrima ispu箃anja i prijenosa one鑙规uju鎖h tvari uz Konvenciju o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlu鑙vanju i pristupu pravosu饀 u pitanjima okoli筧 [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Protokola o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o dalekose緉om prekograni鑞om one鑙规enju zraka iz 1979. godine [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Sporazuma izme饀 Republike Hrvatske i Me饀narodne agencije za atomsku energiju kojim se mijenja i dopunjuje Protokol uz Sporazum izme饀 Republike Hrvatske i Me饀narodne agencije za atomsku energiju o primjeni garancija u vezi s Ugovorom o ne筰renju nuklearnog oru緅a [tisak + e-dokument] / [Dr綼vni zavod za nuklearnu sigurnost]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Ugovora izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Danske o op鎖m uvjetima danske bilateralne pomo鎖 Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o prestanku va緀nja Zakona o klasifikaciji neobra餰nog drva [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo regionalnog razvoja, 箄marstva i vodnog gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskoga parlamenta i Vije鎍 EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograni鑑vanju kemikalija [tisak + e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i ure餫jima za bilje緀nje u cestovnom prometu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o sigurnosti prometa na cestama [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o slu綽enicima i namje箃enicima u lokalnoj i podru鑞oj /regionalnoj/ samoupravi / [Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o upravnoj inspekciji / [Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Kona鑞i prijedlog zakona o uvo餰nju europske zadruge - Societas Cooperativa Europae (SCE) / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog dr綼vnog pedago筴og standarda pred筴olskog odgoja i naobrazbe ; Prijedlog dr綼vnog pedago筴og standarda osnovno筴olskog sustava odgoja i naobrazbe ; Prijedlog dr綼vnog pedago筴og standarda srednjo筴olskog sustava odgoja i naobrazbe [e-dokument] / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 筽orta, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog godi筺jeg provedbenog plana statisti鑛ih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. godine, Izvje规e o izvr筫nju Godi筺jeg provedbenog plana statisti鑛ih aktivnosti Republike Hrvatske 2006. godine, Prijedlog programa statisti鑛ih aktivnosti Republike Hrvatske 2008.-2012. / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 筽orta, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluka o razrje筫nju 鑜ana i izboru 鑜anice Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluka o razrje筫nju 鑜ana i izboru potpredsjednika Odbora za pravosu餰 Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluka o razrje筫nju dosada筺jeg ravnatelja i zamjenice ravnatelja i o imenovanju novog ravnatelja i zamjenice ravnatelja Agencije za za箃itu osobnih podataka / [Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluka o razrje筫nju i izboru 鑜anice Odbora za pravosu餰 Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o imenovanju 鑜anice savjeta Spomen-podru鑚a Jasenovac [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o imenovanju pravobraniteljice za osobe s invaliditetom / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru 鑜ana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru 鑜anice Odbora za Ustav, Poslovnik i politi鑛i sustav Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralno razvoj [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednice, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za obranu Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za prostorno ure餰nje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za regionalni razvoj, 箄marstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o razrje筫nju 鑜ana i izboru 鑜anice Odbora za pomorstvo, promet i veze Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o razrje筫nju 鑜ana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o razrje筫nju 鑜ana Odbora za Ustav, Poslovnik i politi鑛i sustav Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o razrje筫nju 鑜anice i izboru 鑜ana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o razrje筫nju dijela dosada筺jih i o imenovanju dijela novih 鑜anova Vije鎍 za elektroni鑛e medije / [Ministarstvo kulture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o razrje筫nju i izboru 鑜ana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o razrje筫nju i izboru 鑜ana Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o razrje筫nju i izboru 鑜ana Odbora za razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o razrje筫nju i izboru 鑜ana Odbora za regionalni razvoj, 箄marstvo i vodno gospodarstvo Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o razrje筫nju i izboru 鑜anice Odbora za pravosu餰 Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o razrje筫nju i izboru 鑜anova Nacionalnog odbora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o razrje筫nju potpredsjednice i izboru potpredsjednika Odbora za financije i dr綼vni prora鑥n Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog odluke o razrje筫nju predsjednika, potpredsjednika i 鑜anova Odbora za poljoprivredu i 箄marstvo Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog strategije razvitka rije鑞og prometa u Republici Hrvatskoj (2008.-2018.) / [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroni鑛oj trgovini, s Kona鑞im prijedlogom zakona / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetni箃va, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetni箃vu / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o za箃iti biljnih sorti, s Kona鑞im prijedlogom zakona / [Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o potvr餴vanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi / [Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog zakona o medicinskim proizvodima, s Kona鑞im prijedlogom zakona / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 筴oli, s Kona鑞im prijedlogom zakona / [Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 筽orta, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog zakona o sigurnosnim provjerama / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog zakona o suzbijanju diskriminacije, s Kona鑞im prijedlogom zakona / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Prijedlog zakona o zakladi "Hrvatska za djecu" : nacrt [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
* Programsko i financijsko izvje规e Hrvatskog olimpijskog odbora za 2007. godinu / [Zastupnik , predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.
SKUPNA RAZINA:Sjednice Hrvatskog sabora 6. saziv 2008. - 2011. : prilozi za raspravu [tisak + e-dokument]. - Zagreb : Hrvatski Sabor, 2008- .
[06/03] Tre鎍 izvanredna sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655