Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004. - Zagreb : Hrvatski Sabor, 1992-2004.
Tip dokumentacije:RADNI DOKUMENTI
Obuhva鎍:* Izvje规e o radu Komisije za utvr餴vanje ratnih i poratnih 緍tava za ... godinu / [Komisija za utvr餴vanje ratnih i poratnih 緍tava]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1993-1999 . NE.
* Izvje规e o gospodarskom kriminalitetu / [Dr綼vno odvjetni箃vo]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1994- .
* Izvje规e o radu Pu鑛og pravobranitelja za ... godinu / [Pu鑛i pravobranitelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1994- .
* Izvje规e o radu Vije鎍 za telekomunikacije / [Vije鎒 za telekomunikacije]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1994- .
* Godi筺je izvje规e Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za ... godinu / [Hrvatska banka za obnovu i razvitak]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996- .
* Izvje规e o obavljenoj reviziji financijskog poslovanja Dr綼vnog ravnateljstva za robne zalihe za ... / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996.
* Izvje规e o obavljenoj reviziji financijskog poslovanja Javnog poduze鎍 Hrvatska radio-televizija za ... / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996.
* Izvje规e o radu Dr綼vnog pravobraniteljstva Republike Hrvatske za [1995-2001] godinu / [Dr綼vno pravobraniteljstvo]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1995-2001 . NE.
* Izvje规e o radu Dr綼vnog ureda za reviziju za ... godinu i Izvje规e o obavljenim revizijama za ... godinu / [Dr綼vni ured za reviziju]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2001- .
* Vije鎒 Hrvatske radiotelevizije tijekom ... godine / [Vije鎒 za radio i televiziju]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996- .
* Informacija o ostvarivanju kulturne autonomije pripadnika etni鑛ih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996.
* Izvje规e o izvr筫nju Programa statisti鑛ih istra緄vanja Republike Hrvatske za ... godinu / [Dr綼vni zavod za statistiku, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996- .
* Izvje规e o izvr筫nju Provedenog programa izvr筫nja Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj u ... godini / [Komisija za suzbijanje zlouporabe droga, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997- .
* Izvje规e o kretanjima u turizmu I. - VIII. 1996. godine / [Ministarstvo turizma, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996.
* Izvje规e o obavljenim revizijama za 1994. VI. DIO / [Dr綼vni ured za reviziju]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996.
* Izvje规e o obavljenoj reviziji Dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske za ... / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996.
* Izvje规e o prodanim dr綼vnim stanovima / [Ministarstvo obrane, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996-1998 . NE.
* Izvje规e o radu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u ... godini / [Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997- .
* Izvje规e o radu Izaslanstva Sabora u Parlamentarnoj skup箃ini Vije鎍 Europe u 1996. godini / [Hrvatski sabor]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996.
* Izvje规e o radu Komisije za zato鑕ne i nestale / [Komisija za zato鑕ne i nestale Vlade Republike Hrvatske, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1993- .
* Izvje规e o stanju poslovnog bankarstva u Republici Hrvatskoj / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996.
* Izvje规e o stanju u poljoprivredi Republike Hrvatske / [Ministarstvo poljoprivrede i 箄marstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996- .
* Izvje规e o stanju, sanaciji, restrukturiranju i razvoju Hrvatskih 緀ljeznica / Ministarstvo pomorstva, prometa i veza. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996.
* Okvirni program priprema turisti鑛e 1997. godine / [Vlada Republike Hrvatske]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996.
* Prijedlog nacionalnog programa razvitka otoka / [Ministarstvo razvitka i obnove, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996.
* Prijedlog strategije razvitka cestovne mre緀 u Republici Hrvatskoj / [Ministarstvo razvitka i obnove, izrada nacrta ; Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996.
* Program zapo筶javanja razvoja鑕nih pripadnika Hrvatske vojske, s Izvje规em o skrbi za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata u 1995. godini / [Vlada Republike Hrvatske]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996.
* Provedbeni program izvr筫nja nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj u ... godini / [Komisija za suzbijanje zlouporabe droga, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996- .
* Sa緀ti prikaz provedbe Zaklju鑑ka Zastupni鑛og doma Hrvatskoga dr綼vnoga sabora od 17.svibnja 1996. godine u svezi Izvje规a Vlade Republike Hrvatske o stanju u poljoprivredi Republike Hrvatske / [Ministarstvo poljoprivrede i 箄marstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996 .
* Financijsko izvje规e Hrvatske narodne banke po polugodi筺jem obra鑥nu za ... godinu / [Hrvatska narodna banka]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997- .
* Godi筺je izvje规e o radu Agencije za za箃itu tr緄筺og natjecanja [tisak + e-dokument] / [Agencija za za箃itu tr緄筺og natjecanja]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1998- .
* Godi筺ji obra鑥n Ravnateljstva za robne zalihe za 1997. godinu / [Ministarstvo gospodarstva, izrada nacrta ; Ministarstvo gospodarstva. Ravnateljstvo za robne zalihe, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1998.
* Izmjena i dopuna Statuta Agencije za za箃itu tr緄筺og natjecanja / [Agencija za za箃itu tr緄筺og natjecanja]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997.
* Izvje规e Istra緉og povjerenstva o radu na utvr餴vanju zakonitosti rada Dr綼vnog ravnateljstva za robne zalihe i drugih dr綼vnih tijela u svezi s izvozom p筫nice i kukuruza i opravdanosti uvoza p筫ni鑞og bra筺a / [Istra緉o povjerenstvo]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997.
* Izvje规e o dosada筺jem tijeku sanacije banaka u Republici Hrvatskoj / [Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1998.
* Izvje规e o izvr筫nju Dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske za ... godinu / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997- .
* Izvje规e o obavljenoj reviziji poslovanja RH-Alan d.o.o za ... godinu / [Dr綼vni ured za reviziju]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1998- .
* Izvje规e o oporezivim koli鑙nama kave, alkohola, naftnih derivata, bezalkoholnih pi鎍, piva i cigareta / [Ministarstvo financija. Porezna uprava, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997.
* Izvje规e o problematici uzgoja 筴oljka筧 u Republici Hrvatskoj / [Ministarstvo poljoprivrede i 箄marstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997.
* Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji / [Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, izrada nacrta ; Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997- .
* Izvje规e o radu Inspekcije rada za ... godinu / [Ministarstvo rada i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Dr綼vni inspektorat, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1998- .
* Izvje规e o radu Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske za ... / [Komisija za vrijednosne papire]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1998- .
* Izvje规e Vlade Republike Hrvatske o stanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj za 1996. godinu / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997.
* Izvje规e Vlade Republike Hrvatske o sukladnosti zakonodavstva Republike Hrvatske s Europskom konvencijom za za箃itu ljudskih prava i temeljnih sloboda i protokolima / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997.
* Pismo Vlade Republike Hrvatske o dovr筫nju mirne reintegracije podru鑚a pod Prijelaznom upravom, Republika Hrvatska / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997.
* Polugodi筺je izvje规e o gospodarskim kretanjima. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997.
* Prijedlog programa statisti鑛ih istra緄vanja Republike Hrvatske za ... godinu / [Dr綼vni zavod za statistiku]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997- .
* Prijedlog strategije prostornog ure餰nja Republike Hrvatske / [Ministarstvo prostornog ure餰nja, graditeljstva i stanovanja, izrada nacrta ; Zavod za prostorno planiranje, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997.
* Statut Agencije za za箃itu tr緄筺og natjecanja / Agencija za za箃itu tr緄筺og natjecanja. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997.
* Statut Hrvatskog zavoda za zapo筶javanje-potvrda / [Ministarstvo rada i socijalne skrbi]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997.
* Statut Javnog poduze鎍 Hrvatske radiotelevizije / [Hrvatska radiotelevizija]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997.
* Dopuna Izvje规a o poslovanju Hrvatske radiotelevizije za 1997. godinu / [Hrvatska radiotelevizija]. - Zagreb : Hrvatski dr綼vni sabor, Zastupni鑛i dom, 1998.
* Izvje规e o ostvarenju Programa dvosmjernog povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba, s osvrtom na zahtjeve me饀narodne zajednice / [Ministarstvo vanjskih poslova, izrada nacrta ; Ministarstvo razvitka i obnove, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1998.
* Izvje规e o ostvarivanju socijalne politike Vlade u 1997. godini / [Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, izrada nacrta ; Ministarstvo rada i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1998.
* Izvje规e o pla鎍ma i ostalim materijalnim pravima, te radnim obvezama u 筴olstvu - provedba Zaklju鑛a Zastupni鑛oga doma Hrvatskoga dr綼vnoga sabora / [Ministarstvo prosvjete i 筽orta, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1998.
* Izvje规e o poslovanju Hrvatske radiotelevizije za 1997. godinu, te mi筶jenje Nadzornog odbora HRT-a / [Hrvatska radiotelevizija]. - Zagreb : Hrvatski dr綼vni sabor, Zastupni鑛i dom, 1998.
* Izvje规e o poslovanju slobodnih zona u 1997. godini / [Ministarstvo gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1998.
* Izvje规e o po綼rima na jadranskom podru鑚u u razdoblju od 1.srpnja do 31.kolovoza 1998. godine / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1998.
* Izvje规e o problemima, mogu鎛ostima i na鑙nu rje筧vanja ja鑙ne emisija i 鑥jnosti radijskih postaja u pograni鑞im podru鑚ima / [Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1998.
* Izvje规e o provedbi Nacionalnog znanstvenoistra緄va鑛og programa i stanju znanstvenoistra緄va鑛e djelatnosti u Republici Hrvatskoj / [Ministarstvo znanosti i tehnologije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1996-1998. NE.
* Izvje规e o provedbi Programa poticanja malog gospodarstva (obrta, zadruga i malih trgova鑛ih dru箃ava) / [Ministarstvo gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1998.
* Izvje规e o radu inspekcijskih slu綽i za 1997. godinu / [Vlada Republike Hrvatske]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1998.
* Izvje规e o stanju okoli筧 u Republici Hrvatskoj : sa緀tak / [Dr綼vna uprava za za箃itu prirode i okoli筧, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1998.
* Izvje规e o stanju u 筴olstvu vezano uz provedbu 箃rajka / Ministarstvo prosvjete i 筽orta. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1998.
* Izvje规e o upravljanju dr綼vnim robnim zalihama u ... / [Ministarstvo gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1998-1999 . NE.
* Izvje规e o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti nakon 3. studenoga 1997. godine / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1998- .
* Nacionalna politika zapo筶javanja / [Ministarstvo rada i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1998.
* Natuknice za izvje规e pred vanjskopoliti鑛im odborom Hrvatskog dr綼vnog sabora o me饀narodnom polo綼ju Republike Hrvatske / [Ministarstvo vanjskih poslova]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1998.
* Prijedlog Programa povratka i zbrinjavanja prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1998.
* Ra硅lamba postoje鎒g stanja HPT-a u cjelini i po dijelovima, te modeli diobe i razvoj / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1998.
* Stanje u pravosu饀 Republike Hrvatske - ra硅lamba i prijedlozi mjera / [Ministarstvo pravosu餫]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1998.
* Godi筺je izvje规e o provedbi Plana razminiranja hrvatskoga dr綼vnog prostora i utro筴u sredstava u ... godini / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Hrvatski centar za razminiranje, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1999- .
* Godi筺je izvje规e o radu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za godinu ... / [Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1999- .
* Izvje规e o gospodarskom i socijalnom stanju / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Ministarstvo gospodarstva, izrada nacrta ; Ministarstvo rada i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1999.
* Izvje规e o polo綼ju Hrvata kao manjine u europskim dr綼vama / [Ministarstvo vanjskih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1999.
* Izvje规e o radu Istra緉og povjerenstva radi utvr餴vanja okolnosti i krivnje dr綼vnih i politi鑛ih tijela Socijalisti鑛e Republike Hrvatske za oduzimanje oru緅a od Teritorijalne obrane Hrvatske do 30. svibnja 1990. / [Istra緉o povjerenstvo]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1999.
* Izvje规e o radu Uprave HRT-a i Izvje规e o poslovanju HRT-a tijekom 1998. godine, s mi筶jenjem Nadzornog odbora HRT-a / [Hrvatska radiotelevizija]. - Zagreb : Hrvatski dr綼vni sabor, Zastupni鑛i dom, 1999.
* Izvje规e o suradnji Republike Hrvatske s Me饀narodnim kaznenim sudom za te筴a kr筫nja me饀narodnog humanitarnog prava na podru鑚u biv筫 Jugoslavije od 1991. godine / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1999.
* Mi筶jenje Nadzornog odbora HRT-a o Izvje规u o radu Uprave HRT-a i Izvje规e o poslovanju HRT-a tijekom godine 1998. / [Hrvatska radiotelevizija]. - Zagreb : Hrvatski dr綼vni sabor, Zastupni鑛i dom, 1999.
* Analiza kretanja u turizmu u razdoblju od I-IX mjeseca 2000. godine / [Ministarstvo turizma ; Hrvatski sabor. Odbor za turizam, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2000.
* Financijski plan za ... godinu / [Hrvatska narodna banka]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 2000- .
* Godi筺je izvje规e o radu Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva za箃ite okoli筧 i prostornog ure餰nja za ... godinu / [Ministarstvo za箃ite okoli筧 i prostornog ure餰nja, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 2001- .
* Izvje规e Hrvatskog fonda za privatizaciju o upravljanju dr綼vnim portfeljem sa zaklju鑓ima Vlade Republike Hrvatske / [Hrvatski fond za privatizaciju, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 2000.
* Izvje规e o dr綼vnim jamstvima za razdoblje 1996.-1999. godine / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 2000.
* Izvje规e o javnom dugu Republike Hrvatske / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 2000.
* Izvje规e o poslovanju HRT-a za razdoblje od sije鑞ja do svibnja 2000. godine, te procjenu gospodarskog polo綼ja HRT-a sa prijedlogom mjera unapre餰nja poslovanja HRT-a u 2000. godini / [Hrvatska radiotelevizija]. - Zagreb : Hrvatski dr綼vni sabor, Zastupni鑛i dom, 2000.
* Izvje规e o pripremi popisa 200 najbogatijih obitelji u Republici Hrvatskoj i objava imovinskih kartica odre餰nih du緉osnika / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 2000.
* Izvje规e o stanju financijskog i bankarskog sustava Republike Hrvatske u 1990. godini s osvrtom na devizne pri鑥ve NBJ, dug SFRJ i "staru" deviznu 箃ednju / [Hrvatska narodna banka]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 2000.
* Izvje规e o stanju u dr綼vnim robnim zalihama / [Ministarstvo gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 2000.
* Izvje规e o stanju za箃ite od po綼ra u razdoblju od 1.sije鑞ja do 31. kolovoza 2000. godine, sa posebnim osvrtom na razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2000. godine / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 2000 .
* Izvje规e Uprave HRT-a o radu i poslovanju HRT-a u 1999. godini, te mi筶jenje Nadzornog odbora HRT-a / [Hrvatska radiotelevizija]. - Zagreb : Hrvatski dr綼vni sabor, Zastupni鑛i dom, 2000.
* Stajali箃e Odbora s rasprave o Izvje规u Dr綼vnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji poslovanja u RH-ALAN d.o.o. za razdoblje 1997., 1998. i 1999. godinu / [Odbor za nacionalnu politiku i nacionalnu sigurnost]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 2000.
* Statut Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja / [Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 2000.
* Zaklju鑞a analiza stanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, ocjena kvalitete Provedbenog programa izvr筫nja Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u RH u 1999. godini i prijedlozi za pobolj筧nje. Prijedlog provedbenog programa izvr筫nja Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u RH u 2000. godini / [Ministarstvo zdravstva, izrada nacrta ; Komisija za suzbijanje zlouporabe droga, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 2000.
* Dr綼vno odvjetni箃vo Republike Hrvatske za 2001. godinu / [Dr綼vno odvjetni箃vo]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002.
* Godi筺je izvje规e o provedbi Programa dr綼vne izmjere i katastra nekretnina za 2001.godinu / [Dr綼vna geodetska uprava, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2001.
* Izvje规e o dosada筺jem tijeku pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridru緄vanju s Europskom unijom / [Ministarstvo vanjskih poslova, izrada nacrta ; Ministarstvo za europske integracije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2001.
* Izvje规e o interpelaciji o radu Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog fonda za privatizaciju u procesu privatizacije dionica i/ili udjela iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju, onih kojima Fond po ugovoru upravlja, te dionica i/ili udjela trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu Republike Hrvatske / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2001.
* Izvje规e o kretanjima cijena i analiza vanjskotrgovinske razmjene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda / [Ministarstvo poljoprivrede i 箄marstva, izrada nacrta ; Ministarstvo gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2000.
* Izvje规e o mirovinskim tr緄箃ima u Republici Hrvatskoj u ... / [Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2001- .
* Izvje规e o obavljenoj reviziji Konvencije o suradnji na za箃iti i odr緄voj uporabi rijeke Dunav / [Dr綼vni ured za reviziju]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2001.
* Izvje规e o radu Odbora za predstavke i pritu綽e za ... godinu / Odbor za predstavke i pritu綽e. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 2001- .
* Izvje规e o reformi sustava zdravstva i zdravstvenog osiguranja / [Ministarstvo zdravstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2001.
* Izvje规e o stanju poljoprivrednog zemlji箃a u Republici Hrvatskoj / [Ministarstvo poljoprivrede i 箄marstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2001.
* Model privatizacije dr綼vnog portfelja / Hrvatski fond za privatizaciju ; [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2001.
* Skra鎒na verzija Izvje规a o radu Agencije za za箃itu tr緄筺og natjecanja (travanj 2000. - travanj 2001.) / [Agencija za za箃itu tr緄筺og natjecanja]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2001.
* Statut Hrvatske radiotelevizije / [Hrvatska radiotelevizija]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2001.
* Analiza dr綼vnog portfelja za 2001. godinu, s osvrtom na rezultate privatizacije u 2001. i do listopada 2002. godine ; Analiza rada 鑜anova nadzornih odbora i uprava u dru箃vima u prete緄to dr綼vnom vlasni箃vu ; Operativni plan privatizacije dr綼vnog portfelja / [Ministarstvo gospodarstva, izrada nacrta ; Hrvatski fond za privatizaciju, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002.
* Analiza stvarnog broja redovitih i izvanrednih studenata u Republici Hrvatskoj, s planom skrbi o studentima, koji dono筫njem Zakona o doplatku za djecu gube pravo na financijsku potporu, i rje筫njima za poticanje stipendiranja studenata / [Ministarstvo znanosti i tehnologije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002.
* Analiza u鑙naka izvr筫nog spajanja biv筫g Dr綼vnog pravobraniteljstva i Dr綼vnog odvjetni箃va Republike Hrvatske / [Dr綼vno odvjetni箃vo]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002.
* Informacija o sustavima za reviziju invalidnosti u nadle緉im ministarstvima i drugim tijelima / [Ministarstvo rada i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002.
* Izvje规e o na鑙nu tro筫nja kredita za koja su izdana dr綼vna jamstva / [Hrvatske autoceste]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002- .
* Izvje规e o obavljenim revizijama pretvorbe i privatizacije - dodatak / [Dr綼vni ured za reviziju]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002.
* Izvje规e o poduzetim mjerama radi otklanjanja uzroka kr筫nja ljudskih prava navedenih u Izvje规u pu鑛og pravobranitelja za 2001. godinu, provo餰nju zaklju鑑ka koje je Hrvatski sabor donio prigodom rasprave o izvje规u pu鑛og pravobranitelja za 1999. i 2000. godinu, te razlozima oglu筰vanja tijela dr綼vne uprave i tijela s javnim ovlastima na zahtjeve i upite pu鑛og pravobranitelja / [Ministarstvo pravosu餫, uprave i lokalne samouprave, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002.
* Izvje规e o provedbi Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara / [Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002.
* Izvje规e o radu na provedbi revizije pretvorbe i privatizacije ; Izvje规a o obavljenim revizijama pretvorbe i privatizacije / [Dr綼vni ured za reviziju]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002.
* Izvje规e o radu Vlade Republike Hrvatske u prvoj polovini mandata / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002.
* Izvje规e o rje筧vanju problema neraspore餰nih policajaca / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002.
* Izvje规e o socijalnom stanju na podru鑚ima posebne dr綼vne skrbi, s prijedlogom mjera za pobolj筧nje i ubrzanje razvoja ovog podru鑚a / [Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002.
* Izvje规e o tijeku Procesa stabilizacije i pridru緄vanja i Polugodi筺je izvje规e o ostvarivanju Plana provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridru緄vanju izme饀 Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih dr綼va 鑜anica, za razdoblje ... godine / [Ministarstvo vanjskih poslova, izrada nacrta ; Ministarstvo za europske integracije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002.
* Izvje规e o u鑙ncima provedbe Zakona o otocima u razdoblju od 1999. godine do kraja 2001. godine / [Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002.
* Materijali vezani uz Stand-by aran緈an izme饀 Republike Hrvatske i Me饀narodnog monetarnog fonda / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002.
* Obavijest Dr綼vnog odvjetni箃va Republike Hrvatske o postupljenom u vezi izvje规a Dr綼vnog ureda za reviziju o obavljenim revizijama za 2000. godinu / [Dr綼vno odvjetni箃vo]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002.
* Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera za箃ite od po綼ra od interesa za Republiku Hrvatsku u 2002. godini / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002- .
* Statut Hrvatskog Crvenog kri綼 / Hrvatski Crveni kri. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002.
* Godi筺je izvje规e o radu Upravnog vije鎍 HINE - lipanj 2002. do kraja svibnja 2003. / [Hrvatska izvje箃ajna novinska agencija]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003.
* Izvje规a o me饀narodnoj aktivnosti Hrvatskog sabora preko njegovih izaslanstava u 2002. godini, zajedno sa sa緀tkom prikaza me饀narodne aktivnosti izaslanstava / [Odbor za me饀parlamentarnu suradnju, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003.
* Izvje规e o izvr筫nju programa za 2001. i 2002., plan za 2003. godinu za autocestu Rijeka - Zagreb i autocestu u Istri, te izvje规e o preuzetim kreditima i izdatim jamstvima za izgradnju i odr綼vanje javnih cesta u Republici Hrvatskoj / [Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003.
* Izvje规e o mogu鎛ostima osnivanja Dje鑚eg foruma u Republici Hrvatskoj / [Ministarstvo prosvjete i 筽orta, izrada nacrta ; Dr綼vni zavod za za箃itu obitelji, materinstva i mlade緄, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003.
* Izvje规e o obavljenoj reviziji prodaje dionica iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju trgova鑛og dru箃va Sun鑑ni Hvar d.d. Hvar / [Dr綼vni ured za reviziju]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003.
* Izvje规e o po綼rima u Republici Hrvatskoj od 1. sije鑞ja 2003. do 31. kolovoza 2003. godine, s posebnim osvrtom na po綼re na priobalju, u razdoblju od 1. srpnja do 31. kolovoza 2003. godine / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003.
* Izvje规e o radu na Odgovorima Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske komisije za pripremu mi筶jenja o zahtjevu Republike Hrvatske za 鑜anstvo u Europskoj uniji / [Ministarstvo za europske integracije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003.
* Izvje规e o radu Vije鎍 za radio i televiziju za razdoblje od 19. srpnja 2000. do 31. o緐jka 2002. godine - dopuna / [Vije鎒 za radio i televiziju]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003.
* Izvje规e o stanju na pomorskom dobru i njegovom kori箃enju / [Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003.
* Nacionalna 箄marska politika i strategija / [Ministarstvo poljoprivrede i 箄marstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003.
* Nacionalni program proizvodnje i potro筺je ribe u Republici Hrvatskoj. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003.
* Prijedlog nacionalnog programa za poljoprivredu i seoska podru鑚a / [Ministarstvo poljoprivrede i 箄marstva]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003.
* Projekt - Nomenklatura prostornih jedinica za statistiku / [Dr綼vni zavod za statistiku, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003.
* Godi筺ji izvje箃aj o poslovanju Financijske agencije za ... godinu / [Nadzorni odbor Financijske agencije]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004- .
* Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za ... i ... godinu / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004- .
* Izvje规e o radu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za ... godinu / [Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004- .
* Izvje规e o radu Nacionalne zaklade za znanost, visoko 筴olstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske za ... godinu / [Upravni odbor Nacionalne zaklade za znanost, visoko 筴olstvo i tehnogijski razvoj Republike Hrvatske]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004- .
* Izvje规e o radu Nacionalnog vije鎍 za visoku naobrazbu u razdoblju od ... do ... godine / [Nacionalno vije鎒 za visoku naobrazbu]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004- .
* Izvje规e o radu pravobranitelja za djecu za 2003. godinu [vremensko razdoblje 25. rujna - 31. prosinca 2003.] [ispis + e-dokument] / [Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Izvje规e o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za ... godinu / [Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004- .
* Izvje规e o radu Vije鎍 za regulaciju energetskih djelatnosti i zapa綼njima koja su od zna鑑ja za razvoj energetskog tr緄箃a i javnih usluga u ... godini / [Vije鎒 za regulaciju energetskih djelatnosti]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004- .
* Polugodi筺je izvje规e o tijeku ostvarenja zajma EIB-a iz Luxembourga zaklju鑞o s 31.12.2003., te o na鑙nu tro筫nja kreditnih sredstava za koja su izdana jamstva Republike Hrvatske - "Program obnove dr綼vnih cesta" / [Hrvatske ceste d.o.o.]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Poslovnik o radu pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova / [Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Poslovnik pravobranitelja za djecu / [Pravobranitelj za djecu Republike Hrvatske]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Prijedlog plana uskla餴vanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom ste鑕vinom Europske unije za 2005. godinu - Dodatak A Nacionalnom programu Republike Hrvatske za pridru緄vanje Europskoj uniji - 2005. godina / [Ministarstvo europskih integracija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
* Programsko i financijsko izvje规e Hrvatskog olimpijskog odbora za ... godinu / [Hrvatski olimpijski odbor]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004- .
* Statisti鑛i pregled za ...godinu / Ministarstvo pravosu餫. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004- .
* Statut Agencije za za箃itu osobnih podataka / [Agencija za za箃itu osobnih podataka]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004.
SKUPNA RAZINA:Sjednice Hrvatskog sabora : 1. - 4. saziv 1992. - 2004..

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655