Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Objava o stupanju na snagu Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt LD 2056 (2020) - Podrška mjerama u Republici Hrvatskoj, povezanim s pandemijom bolesti COVID-19 - instrument financiranja javnog sektora - (NN-MU 005/2020).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Vidi:* Okvirni ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za Projekt LD 2056 (2020) - Podrška mjerama u Republici Hrvatskoj, povezanih s pandemijom bolesti COVID-19 - instrument financiranja javnog sektora.
URL:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/full/2020_10_5_39.html

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655