Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Objava o stupanju na snagu Konvencije o centraliziranom carinjenju u vezi s dodjelom nacionalnih troškova naplate zadržanih kad se tradicionalna vlastita sredstva osiguraju za proračun EU-a - (NN-MU 008/2018).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Vidi:* Konvencija o centraliziranom carinjenju u vezi s dodjelom nacionalnih troškova naplate zadržanih kad se tradicionalna vlastita sredstva osiguraju za proračun EU-a.
URL:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/full/2018_12_8_71.html

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655