Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Zakon o potvrđivanju Konvencije o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima, kako je izmijenjena i dopunjena Protokolom kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim stvarima - (NN-MU 001/2014).
Tip dokumentacije:objava/potvrđivanje
Napomena:Datum stupanja na snagu: 2014-02-22
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/114605/n...

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655