Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 2021-.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo zdravstva
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2021)
Obuhvaća:* Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu. 2021 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
Informacije, mediji, dokumentacija, statistika
Sadržaj:Ministarstvo zdravstva
javnost uprave
objavljivanje informacija
pristup informacijama
pravo na ponovnu uporabu informacija
pravo na informiranje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655