Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 >>

1 140 godina organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj ; 20 godina od osnivanja Hrvatskih voda [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2016. ISBN 978-953-7672-15-7.
2 7. hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem: Hrvatske vode u zaštiti okoliša i prirode (Opatija, 30. svibnja - 1.lipnja 2019) [e-dokument] = 7th croatian water conference with international participation : Croatian Waters in environmental and nature protection / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2019.
3 Agriculture : scientific and professional review [tisak] / The Faculty of Agriculture in Osijek. - Osijek : Faculty of Agriculture, 2008- . ISSN 1330-7142.
4 Akcijski plan ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe, te evidentiranja, prikupljanja, obrade i kontrole podataka o zahvaćenim količinama vode [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2020.
5 Analiza zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska [e-dokument] / Izrađivač: Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet, Zavod za hidrotehniku. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, 2020.
6 Druga preraspodjela Plana upravljanja vodama za 2017. godinu [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2017.
7 Dvadeset godina hrvatsko-mađarskog sporazuma o vodnom gospodarstvu [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede ; Hrvatske vode. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede : Hrvatske vode, 2015. ISBN 978-953-7672-11-9.
8 Hrvatska vodoprivreda [tisak + e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 1996- . ISSN 1330-321X.
9 Hrvatske vode : časopis za vodno gospodarstvo [tisak] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 1993- . ISSN 1330-1144.
10 Hrvatske vode [tisak] = Croatian water / translated by Jasminka Fajdetić-Kinnard ; language edited by Dubravko Dosegović. - Zagreb : Hrvatske vode, 2001.
11 Hrvatske vode and the European Union : pre-accession, structural and cohesion funds [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2012.
12 Hrvatske vode and the European Union [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2015.
13 Hrvatske vode i Europska unija : pretpristupni, strukturni i kohezijski fondovi [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2012.
14 Hrvatske vode i Europska unija [e-dokument] / Hrvatske vode, Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU. - Zagreb : Hrvatske vode, Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU, 2015.
15 Hrvatske vode od Jadrana do Dunava : zbornik radova : 2. hrvatska konferencija o vodama, Dubrovnik 19.- 22. svibnja 1999 [tisak] = Croatian waters from the Adriatic to the Danube : proceeding of 2nd Croatian Conference on Waters, Dubrovnik, May, 19-22, 1999 / glavni i odgovorni urednik Dragutin Gereš. - Dubrovnik : Hrvatske vode, 1999. ISBN 953-96455-4-9.
16 Hrvatske vode: pravila i procedure za EU sufinancirane projekte [e-dokument] / Hrvatske vode, Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU. - Zagreb : Hrvatske vode, Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU, 2016.
17 Informacija o provođenju mjera prema Programu "Vodno gospodarstvo" u 2012. godini [e-dokument] / Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije. - Koprivnica : Županija Koprivničko-križevačka, 2013.
18 Informacija o realizaciji izgradnje komunalne infrastrukture na području Koprivničko-križevačke županije u 2011. godini [e-dokument] / Koprivničko-križevačke županija, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalne djelatnosti. - Koprivnica : Županija Koprivničko-križevačka, 2011.
19 Izvješće : monitoring voda iz vodovodne mreže na području Splitsko-dalmatinske županije u 2012. godini [e-dokument] / Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za kemijsko ispitivanje voda, Odjel sanitarne mikrobiologije. - Split : Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, 2013.
20 Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2011- .
21 Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.be-dokument / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2020.
22 Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa na području Općine Sveti Ivan Žabno u 2021. godini [e-dokument] / Općina Sveti Ivan Žabno, Općinski načelnik. - Sveti Ivan Žabno : Općina Sveti Ivan Žabno, 2022.
23 Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstva vodnog doprinosa na području Općine Peteranec u 2021. godini [e-dokument] / Općina Peteranec, Načelnik. - Peteranec : Općina Peteranec, 2022.
24 Izvješće o koncesijama na vodama i javnom vodnom dobru s prijedlogom mjera za poboljšanje naplate koncesijskih naknada [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/022] Dvadeset druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-05-20] : prilozi za raspravu).
25 Izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka za posebnu reviziju ekonomska opravdanost cijene javnih vodnih usluga (vodoopskrbe i odvodnje) društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb za ... [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina. - Krapina : Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, 2019-.
26 Izvješće o obavljenoj završnoj reviziji projekta Program za vode i otpadne vode u Karlovcu ISPA 2005/HR/16/P/PE/001 [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2012.
27 Izvješće o radu inspekcijskih službi za 1997. godinu / [Vlada Republike Hrvatske]. - Zagreb : Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, 1998. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
28 Izvješće o stanju okoliša Međimurske županije [e-dokument] / Međimurska županija. - Čakovec : Međimurska županija, 2014.
29 Izvješće o stanju okoliša u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje 2008.-2011. godine [e-dokument] / Županija splitsko-dalmatinska, Župan. - Split : Županija splitsko-dalmatinska, 2012.
30 Izvješće o stanju okoliša u Zagrebačkoj županiji 2009. - 2012. godine [e-dokument] / Zagrebačka županija. - Zagreb : Zagrebačka županija, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655