Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

1 Analiza potreba i sposobnosti kibernetičkog djelovanja na razini RH [e-dokument] / Nacionalno vijeće za kibernetičku sigurnost. - Zagreb : Nacionalno vijeće za kibernetičku sigurnost, 2018.
2 Anketni upitnik o upravljanju rizicima u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2011.
3 Behavioural Model of Assessment of Probability of Default and the Rating of Non-Financial Corporations [e-dokument] / Tomislav Grebenar. - Zagreb : Croatian National Bank, 2018. - (CNB working papers ; 56).
4 Bihevioralni model procjene vjerojatnosti nastanka događaja neispunjavanja obveza i rejting nefinancijskih poduzeća [e-dokument] / Tomislav Grebenar. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018. - (HNB Istraživanja ; 53). ISSN 1334-0077 (online).
5 Godišnje izvješće o provedbi strategije upravljanja rizicima Ustavnog suda Republike Hrvatske za .... [e-dokument] / Ustavni sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Ustavni sud, 2019-.
6 Godišnji plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Općine Jesenje u 2020. godini [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Jesenje. - Jesenje : Općina Jesenje, 2019.
7 Izvješće o radu Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara za 2013. godinu [e-dokument] / Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara. - Zagreb : Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara, 2014.
8 Izvješće o stanju okoliša i Program zaštite okoliša Zadarske županije [e-dokument] / Zadarska županija. - Zadar : Zadarska županija, 2006.
9 Izvješće o stanju okoliša Zadarske županije [e-dokument] / OIKON d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju. - Zagreb : Zadarska županija, 2013.
10 Izvod iz Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Slavonski Šamac [e-dokument] / Načelnik Općine Slavonski Šamac. - Slavonski Šamac : Općina Slavonski Šamac, 2019.
11 Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava [e-dokument] / Sektor za civilnu zaštitu Državne uprave za zaštitu i spašavanje. - Zagreb : Državna uprava za zaštitu i spašavanje, 2016.
12 Metodologija za izračun stupnja rizičnosti pojedine kreditne institucije i investicijskih društava u RH za potrebe izračuna doprinosa u sanacijski fond [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2015.
13 Metodologija za izračun stupnja rizičnosti pojedine kreditne institucije u Republici Hrvatskoj sukladno Smjernicama EBA-e za potrebe izračuna premija za osiguranje depozita [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, [2016].
14 Metodologija za izračun stupnja rizičnosti za potrebe izračuna premija za osiguranje depozita [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2018.
15 Metodology for the calculation of the degree of risk of a credit institution and investment firms in the Republic of Croatia for the purposes of calculating contributions payable to the resolution fund [e-dokument] / State Agency for Deposit Insurance and Bank Resolution. - Zagreb : State Agency for Deposit Insurance and Bank Resolution, 2015.
16 Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2016.
17 Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj s akcijskim planom za smanjenje identificiranih rizika [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2020.
18 Odluka o ustrojavanju Registra rizika na razini Ustavnog suda Republike Hrvatske [e-dokument] / Ustavni sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Ustavni sud, 2017.
19 Odobreni i isplaćeni korisnici za mjeru 17 - Upravljanje rizikom [e-dokument] / Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor za izvještavanje i baze podataka. - Zagreb : Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2017.
20 Operativni program mjera za postupanje u slučaju ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe 2016.-2017. [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Šestanovac. - Šestanovac : Općina Šestanovac, 2016.
21 Plan djelovanja Krapinsko-zagorske županije u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu [e-dokument] / Krapinsko-zagorska županija, Županijska skupština. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2021.
22 Politika upravljanja rizicima [e-dokument] / Hrvatska lutrija. - Zagreb : Hrvatska lutrija, 2020.
23 Poteškoće europskih banaka tijekom globalne financijske krize - uloga tokova kapitala [e-dokument] / Mislav Brkić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2020. - (HNB Pregledi ; 46). ISSN 1334-0085 (online).
24 Praktična smjernica za procjenu rizika na radu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2011. - (Serija dokumenata dobre prakse u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu).
25 Praktična smjernica za procjenu rizika na radu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu ; Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2011. - (Serija dokumenata dobre prakse u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu).
26 Pravilnik o vođenju Registra rizika Međimurske županije [e-dokument] / Međimurska županija, Župan. - Čakovec : Međimurska županija, 2016.
27 Pravilnik u vezi usklađenosti poslovanja društva Zrakoplovno-tehnički centar d.d. (compliance pravilnik) [e-dokument] / Zrakoplovno-tehnički centar. - Velika Gorica : Zrakoplovno-tehnički centar, 2020.
28 Procjena rizika : Grad Split [e-dokument] / Grad Split. - Split : Grad Split, 2015.
29 Procjena rizika : Institut za antropologiju : Centar za primjenjenu bioantropologiju [e-dokument] / Centar za sigurnost d.o.o.. - Zagreb : Institut za antropologiju, 2020.
30 Procjena rizika : Institut za antropologiju [e-dokument] / Institut za antropologiju. - Zagreb : Institut za antropologiju, 2020.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655