Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 EU criteria with special emphasis on the economic convergence criteria - Where is Croatia? [tisak + e-dokument] / Michael Faulend... [et al.]. - Zagreb : Croatian National Bank, 2005. - (CNB surveys ; 13).
2 Kriteriji Europske unije s posebnim naglaskom ne ekonomske kriterije konvergencije - Gdje je Hrvatska? [tisak + e-dokument] / Michael Faulend... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2005. - (HNB Pregledi ; 19). ISSN 1332-2168.
3 Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama za naknadu troškova uslijed liberalizacije tržišta električne energije : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/60] Šezdeseta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-12-19] prilozi za raspravu).
4 Polugodišnja informacija ... : o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2012- . ISSN 1848-7491 (tisak) ; 1848-7505 (online).
5 Price level convergence: Croatia, transition countries and the EU [tisak + e-dokument] / Danijel Nestić. - Zagreb : Croatian National Bank, 2005. - (CNB working papers ; 13).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655