Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 Akcijski plan energetski i klimatsko odr緄vog razvitka Grada Pregradelan nabave Grada Pregrade za 2022. godinu [e-dokument] / Grad Pregrada. - Pregrada : Grad Pregrada, 2022.
2 Analiza postupanja op鎖na i gradova u sprje鑑vanju nelegalne gradnje [e-dokument] / Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva. - Zagreb : Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, 2010.
3 Detaljni plan ure餰nja poslovne zone - "Kanal" [e-dokument] / Sveu鑙li箃e u Zagrebu, Arhitektonski fakultet. - Motovun : Op鎖na Motovun, 2007.
4 Dr綼vni program za箃ite i kori箃enja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora [e-dokument] / [Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture]. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, [2010].
5 Dr綼vni program za箃ite i kori箃enja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora [tisak] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, [2010].
6 Godi筺je izvje规e o radu Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva za箃ite okoli筧 i prostornog ure餰nja za ... godinu / [Ministarstvo za箃ite okoli筧 i prostornog ure餰nja, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 2001- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
7 Grad Nin : najstariji hrvatski kraljevski grad [e-gra餫] - Nin : Turisti鑛a zajednica grada Nina, 2004.
8 Habitat III - Nacionalni doprinos Republike Hrvatske [e-dokument] / Hrvatski zavod za prostorni razvoj. - Zagreb : Hrvatski zavod za prostorni razvoj, 2016. ISBN 978-953-59089-2-0 (tiskano izdanje) ; 978-953-59089-3-7 (e-knjiga, PDF).
9 Habitat III - National input of the Republic of Croatia [e-dokument] / Croatian Institute for Spatial Development. - Zagreb : Croatian Institute for Spatial Development, 2016.
10 Info : informacijski sustav prostornog ure餰nja (ISPU) [tisak + e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada. - Zagreb : Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada, 2009- . ISSN 1847-3768.
11 Izrada i dono筫nje prostornih planova ure餰nja gradova i op鎖na [e-dokument] NE IZLAZI VI〦!.
12 Izrada i dono筫nje prostornih planova ure餰nja gradova i op鎖na. Izrada i dono筫nje prostornih planova ure餰nja gradova i op鎖na : JLS u ZOP [e-dokument] / Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove. - Zagreb : Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, 2007. - (Izrada i dono筫nje prostornih planova ure餰nja gradova i op鎖na). NE IZLAZI VI〦!.
13 Izrada i dono筫nje prostornih planova ure餰nja gradova i op鎖na. Izrada i dono筫nje prostornih planova ure餰nja gradova i op鎖na : faze izrade po gradovima i op鎖nama [e-dokument] / Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove. - Zagreb : Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, 2007-2009 . - (Izrada i dono筫nje prostornih planova ure餰nja gradova i op鎖na). NE IZLAZI VI〦!.
14 Izrada i dono筫nje prostornih planova ure餰nja gradova i op鎖na. Izrada i dono筫nje prostornih planova ure餰nja gradova i op鎖na : cijela Hrvatska [e-dokument] / Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove. - Zagreb : Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, 2007. - (Izrada i dono筫nje prostornih planova ure餰nja gradova i op鎖na). NE IZLAZI VI〦!.
15 Izrada i dono筫nje prostornih planova ure餰nja gradova i op鎖na. Izrada i dono筫nje prostornih planova ure餰nja gradova i op鎖na : po 緐panijama, gradovima i op鎖nama [e-dokument] / Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove. - Zagreb : Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, 2007-2009 . - (Izrada i dono筫nje prostornih planova ure餰nja gradova i op鎖na). NE IZLAZI VI〦!.
16 Izrada i dono筫nje prostornih planova ure餰nja gradova i op鎖na. Izrada i dono筫nje prostornih planova ure餰nja gradova i op鎖na : faze izrade po 緐panijama [e-dokument] / Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove. - Zagreb : Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, 2007-2009 . - (Izrada i dono筫nje prostornih planova ure餰nja gradova i op鎖na). NE IZLAZI VI〦!.
17 Izrada i dono筫nje prostornih planova ure餰nja gradova i op鎖na. Prostorni planovi ure餰nja gradova i op鎖na : u izradi [e-dokument] / Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove. - Zagreb : Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, 2007-2009 . - (Izrada i dono筫nje prostornih planova ure餰nja gradova i op鎖na). NE IZLAZI VI〦!.
18 Izvje箃aj o provedbi na鑙na ostvarenja Strate筴og plana MGIPU - od 01.01.2015. do 30.06.2015. [e-dokument] / Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure餰nja. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure餰nja, 2015.
19 Izvje箃aj o provedbi na鑙na ostvarenja strate筴og plana MGIPU od 01.01.2013. do 31.12.2013. [e-dokument] / Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure餰nja. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure餰nja, [2014.].
20 Izvje箃aj o provedbi na鑙na ostvarenja Strate筴og plana MGIPU od 01.01.2014. do 31.12.2014 [e-dokument] / Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure餰nja. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure餰nja, 2015.
21 Izvje箃aj o stanju u prostoru Viroviti鑛o-podravske 緐panije za razdoblje 2013.-2018.. godine [e-dokument] / Viroviti鑛o-podravska 緐panija. - Virovitica : Viroviti鑛o-podravska 緐panija, 2019.
22 Izvje规e o javnoj raspravi na Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana ure餰nja Grada Vara綿ina [e-dokument] / Grad Vara綿in. - Vara綿in : Grad Vara綿in, 2014.
23 Izvje规e o javnoj raspravi o Prijedlogu Detaljnog plana ure餰nja "Pro筰renje groblja u Krapinskim Toplicama" [e-dokument] / Op鎖na Krapinske Toplice, Op鎖nski na鑕lnik. - Krapinske Toplice : Op鎖na Krapinske Toplice, 2014.
24 Izvje规e o javnoj raspravi o prijedlogu Stavljanja izvan snage Detaljnog plana ure餰nja "Lapovci 2" u Vinkovcima [e-dokument] / Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno ure餰nje, gradnju i za箃itu okoli筧. - Vinkovci : Grad Vinkovci, 2014.
25 Izvje规e o javnoj raspravi o Prijedlogu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana ure餰nja Grada Jastrebarsko [e-dokument] / Grad Jastrebarsko. - Jastrebarsko : Grad Jastrebarsko, 2014.
26 Izvje规e o provedenoj strate筴oj procjeni utjecaja Prostornog plana Primorsko-goranske 緐panije na okoli [e-dokument] / Primorsko-goranska 緐panija, Upravni odjel za graditeljstvo i za箃itu okoli筧. - Rijeka : Primorsko-goranska 緐panija, 2012.
27 Izvje规e o radu 2004. [tisak + e-dokument] / Savjet prostornog ure餰nja Dr綼ve. - Zagreb : Savjet prostornog ure餰nja Dr綼ve, 2005.
28 Izvje规e o radu 2004.-2007. [e-dokument] / Savjet prostornog ure餰nja Dr綼ve. - Zagreb : Savjet prostornog ure餰nja Dr綼ve, 2007.
29 Izvje规e o radu 2004.-2007. [tisak + e-dokument] / Savjet prostornog ure餰nja Dr綼ve. - Zagreb : Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, 2007. ISBN 978-953-6793-47-1.
30 Izvje规e o radu 2005. [e-gra餫] / Savjet prostornog ure餰nja Dr綼ve. - Zagreb : Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, 2006.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655