Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 >>

1 Akcijski plan 2013.-2014. za provedbu strateških smjernica strategije razvoja pravosuđa [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, [2013].
2 Djelomični i prošireni sporazum o osnivanju "Skupine država za borbu protiv korupcije - GRECO" - (Zakon o potvrđivanju Djelomičnog i proširenog sporazuma o osnivanju "Skupine država za borbu protiv korupcije - GRECO", NN-MU 012/1999).
3 Dodatni protokol Konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima - (Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 20 travnja 1959. godine i Dodatnog protokola Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 17. ožujka 1978. godine, NN-MU 004/1999).
4 Dodatni protokol Ugovoru između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Rumunjske o pravnoj pomoći - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/2005).
5 Dodatni protokol uz Kaznenopravnu konvenciju o korupciji - (Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Kaznenopravnu konvenciju o korupciji, NN-MU 003/2005).
6 Dodatni protokol uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih pomoću računalnih sustava - (Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela rasističke i ksenofobne naravi počinjenih pomoću računalnih sustava, NN-MU 004/2008).
7 Dodatni protokol uz Konvenciju o transferu osuđenih osoba - (Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju o transferu osuđenih osoba, NN-MU 005/2008).
8 Drugi dodatni protokol uz Europsku konvenciju o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima - (Zakon o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Europsku konvenciju o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima, NN-MU 001/2007).
9 Drugi dopunski protokol Europske konvencije o izručenju - (Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o izručenju od 13. prosinca 1957., Dopunskog protokola Europske konvencije o izručenju od 15. listopada 1975. i Drugog dopunskog protokola Europske konvencije o izručenju od 17. ožujka 1978., NN-MU 014/1994).
10 Europska konvencija o izručenju - (Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o izručenju od 13. prosinca 1957., Dopunskog protokola Europske konvencije o izručenju od 15. listopada 1975. i Drugog dopunskog protokola Europske konvencije o izručenju od 17. ožujka 1978., NN-MU 014/1994).
11 Europska konvencija o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 004/1994).
12 Europska konvencija o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja - (Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja, NN-MU 004/2008).
13 Europska konvencija o obavijestima o stranom pravu - (Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o obavijestima o stranom pravu, NN-MU 013/2013).
14 Europska konvencija o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima - (Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 20 travnja 1959. godine i Dodatnog protokola Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 17. ožujka 1978. godine, NN-MU 004/1999).
15 Građanskopravna konvencija o korupciji - (Zakon o potvrđivanju Građanskopravne konvencije o korupciji, NN-MU 006/2003).
16 Haška konvencija o građanskom postupku - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 004/1994).
17 Hrvatska pregovaračka stajališta. Pregovaračko stajalište Republike Hrvatske za Međuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji za poglavlje 24. "Pravda, sloboda i sigurnost" : Koordinacija za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji [e-dokument]
18 Izvješće o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim sudom za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na području bivše Jugoslavije od 1991. godine / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora, 1999. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
19 Kaznenopravna konvencija o korupciji - (Zakon o potvrđivanju Kaznenopravne konvencije o korupciji, NN-MU 011/2000).
20 Konačni prijedlog zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo vanjskih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
21 Konačni prijedlog Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije [e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2010. - ([06/18] Osamnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2010-05-19] : prilozi za raspravu).
22 Koncilijacijalno-arbitražni traktat između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Poljske - (Uredba o potvrđivanju Ugovora o sukcesiji dvostranih ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike PoIjske, NN-MU 009/1995).
23 Konvencija Centra za provedbu zakona u Jugoistočnoj Europi - (Zakon o potvrđivanju Konvencije Centra za provedbu zakona u Jugoistočnoj Europi, NN-MU 005/2011). NE VAŽI!.
24 Konvencija između FNRJ i Kraljevine Grčke o uzajamnim pravnim odnosima - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
25 Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Republike Turske o uzajamnoj pomoći u sudskim građanskim i trgovačkim stvarima - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997).
26 Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Velike Britanije o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupka u građanskim i trgovačkim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim vlastima - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
27 Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Velike Britanije o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupka u građanskim i trgovinskim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim sudskim vlastima - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
28 Konvencija između SFRJ i Republike Turske o sudskoj i pravnoj pomoći u krivičnim stvarima - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997).
29 Konvencija o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim ili trgovačkim stvarima - (Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim ili trgovačkim stvarima, NN-MU 010/2005).
30 Konvencija o ekstradiciji i pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (SFRJ - Kraljevina Belgija) - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655