Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Akcijski plan za kori箃enje mulja iz ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda na pogodnim povr筰nama : izvr筺i sa緀tak [e-dokument] / Hidroprojekt-ing Zagreb, Hidroing Osijek, Gra餰vinski fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu. - Zagreb : Hrvatske vode, 2020.
2 Akcijski plan za kori箃enje mulja iz ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda na pogodnim povr筰nama : zavr筺o izvje规e [e-dokument] / Hidroprojekt-ing Zagreb, Hidroing Osijek, Gra餰vinski fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu. - Zagreb : Hrvatske vode, 2020.
3 Dvostrani Sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije vezan uz sufinanciranje velikog projekta "Projekt pobolj筧nja vodne infrastrukture u Osijeku" CCI br: 2013 HR 16 I PR 001 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Za箃ita okoli筧" CCI br: 2007 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.1 - Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mre綼 Mjera 2.2. - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀 - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Projekt pobolj筧nja vodne infrastrukture u Osijeku" CCI br: 2013 HR 16 I PR 001 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Za箃ita okoli筧" CCI br: 2007 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.1 - Uspostava modernih vodoopskrbnih sustava i mre綼 Mjera 2.2. - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀, NN-MU 013/2013).
4 Dvostrani Sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije vezan uz sufinanciranje velikog projekta "Sustav odvodnje s ure餫jima za pro鑙规avanje otpadnih voda grada Pore鑑" CCI br: 2011 HR 16 I PR 002 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program "Za箃ita okoli筧" CCI br: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀 - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Sustav odvodnje s ure餫jima za pro鑙规avanje otpadnih voda grada Pore鑑" CCI br: 2011 HR 16 I PR 002 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program "Za箃ita okoli筧" CCI br: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀, NN-MU 013/2013).
5 Dvostrani sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Program pro鑙规avanja otpadnih voda Siska" CCI br.: 2009 HR 16 I PR 002 u okviru Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Za箃ita okoli筧" CCI br.: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀 - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Program pro鑙规avanja otpadnih voda Siska" CCI br.: 2009 HR 16 I PR 002 u okviru Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Za箃ita okoli筧" CCI br.: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀 , NN-MU 008/2012).
6 Dvostrani sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta "Pobolj筧nje sustava vodoopskrbe i odovodnje i izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda u Kninu" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta : "Pobolj筧nje sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda u Kninu", NN-MU 005/2010).
7 Dvostrani sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Sustav vodoopskrbe i odvodnje s ure餫jem za pro鑙规avanje otpadnih voda Slavonskog Broda" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Sustav vodoopskrbe i odvodnje s ure餫jem za pro鑙规avanje otpadnih voda Slavonskog Broda" , NN-MU 007/2009).
8 Emisije one鑙规uju鎖h tvari otpadnim vodama u Republici Hrvatskoj prijavljene u Katastar emisija u okoli za 2006. godinu : Katastar emisija u okoli (KEO) [e-dokument] / Agencija za za箃itu okoli筧. - Zagreb : Agencija za za箃itu okoli筧, 2009.
9 Environmental protection projects of the Republic of Croatia : a review [tisak] / prepared and edited by Viktor Simon鑙, Lidija Pavi, Jasenka Ne鎍k. - Zagreb : Ministry of Civil Engineering and Environmental Protection : Public Water Management Enterprise : Croatian Water Management : INGRA, 1994.
10 Hrvatske vode od Jadrana do Dunava : zbornik radova : 2. hrvatska konferencija o vodama, Dubrovnik 19.- 22. svibnja 1999 [tisak] = Croatian waters from the Adriatic to the Danube : proceeding of 2nd Croatian Conference on Waters, Dubrovnik, May, 19-22, 1999 / glavni i odgovorni urednik Dragutin Gere. - Dubrovnik : Hrvatske vode, 1999. ISBN 953-96455-4-9.
11 Informacija o ulaganjima u komunalnu infrastrukturu u Vukovarsko-srijemskoj 緐paniji u 2008. godini [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija, Upravni odjel za gospodarstvo, obnovu i razvoj. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2009.
12 Ioniziraju鎒 zra鑕nje u svakodnevnici [tisak] / Ivica Levanat. - Zagreb : Pokret prijatelja prirode Lijepa na筧 : APO-Agencija za posebni otpad : Dr綼vna uprava za za箃itu okoli筧, 1997. ISBN 953-6157-61-6.
13 Izvje规e o obavljenoj reviziji Konvencije o suradnji na za箃iti i odr緄voj uporabi rijeke Dunav / [Dr綼vni ured za reviziju]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2001. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
14 Izvje规e o radu prosinac 2007. - srpanj 2008. [e-dokument] / Povjerenstvo za pra鎒nje utjecaja rada tvornice Rockwool Adriatic d.o.o. iz Pi鎛a na okoli i zdravlje ljudi. - Pula : Istarska 緐panija, 2008.
15 Izvje规e o stanju okoli筧 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 1997. do 2005. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/226] Dvjesto dvadeset 筫sta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-04-11] prilozi za raspravu).
16 Jadranski naftovod d.d. Terminal Sisak [e-dokument] / Jadranski naftovod d.d.. - Zagreb : Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, 2008.
17 Javna odvodnja u... [e-dokument] = Public sewage system,... / Dr綼vni zavod za statistiku. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku, 2015- . - (Priop鎒nje Dr綼vnog zavoda za statistiku = First release / Dr綼vni zavod za statistiku).
18 Konvencija o suradnji na za箃iti i odr緄voj uporabi rijeke Dunav - (Zakon o potvr餴vanju Konvencije o suradnji na za箃iti i odr緄voj uporabi rijeke Dunav, NN-MU 002/1996).
19 Memorandum o financiranju usugla筫n izme饀 Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomo鎖 iz Instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku za sljede鎢 mjeru: Program za vode i otpadne vode u Karlovcu za Grad Karlovac, Karlova鑛a 緐panija, Hrvatska - (Zakon o potvr餴vanju Memoranduma o financiranju usugla筫nog izme饀 Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske o dodjeli pomo鎖 iz Instrumenta za pretpristupnu strukturnu politiku za sljede鎢 mjeru: Program za vode i otpadne vode u Karlovcu, za Grad Karlovac, Karlov鑛a 緐panija, Hrvatska, NN-MU 005/2006).
20 Metodologija primjene kombiniranog pristupa : uz Plan upravljanja vodnim podru鑚ima 2016.-2021. [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2018.
21 Metodologija primjene kombiniranog pristupa [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2015.
22 Operativni program "Okoli i energetika" [e-dokument] / Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva. - Zagreb : Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, 2010.
23 Operativni program za za箃itu okoli筧 : program IPA [e-dokument] / Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva. - Zagreb : Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, [2010].
24 Op鎒 preporuke za planiranje projekata za箃ite voda [tisak] / Stephen D. Myers ; priredili 甧ljko Teli筸an... [et al.]. - Zagreb : Vodoprivredno-projektni biro : Dr綼vna uprava za vode : Hrvatske vode, 1999. ISBN 953-97967-0-9.
25 Plan rada i odr綼vanja vodnih gra餰vina za odvodnju i ure餫ja za pro鑙规avanja otpadnih voda za lokaciju Hrvatski Leskovac [e-dokument] / Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, 2017.
26 Pravilnik o radu i odr綼vanju objekta za odvodnju otpadnih voda [e-dokument] / Hrvatski veterinarski institut. - Zagreb : Hrvatski veterinarski institut, 2010.
27 Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnolo筴og procesa i mulja iz obrade otpadnih voda [e-dokument] / Hrvatski veterinarski institut. - Zagreb : Hrvatski veterinarski institut, 2010.
28 Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnolo筴og procesa i mulja iz procesa pro鑙规avanja otpadnih voda za lokaciju Hrvatski Leskovac [e-dokument] / Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu. - Zagreb : Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, 2017.
29 Pregled podataka o ispu箃anjima i prijenosu one鑙规uju鎖h tvari u vode i/ili more otpadnim vodama, s pregledom ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda, iz baze KEO/ROO za 2007. godinu [e-dokument] / Agencija za za箃itu okoli筧. - Zagreb : Agencija za za箃itu okoli筧, 2009.
30 Prijedlog zaklju鑛a u vezi sa sufinanciranjem projekta za箃ite voda od one鑙规enja: Izgradnja kanalizacijskog sustava Me餴murja [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/210] Dvjesto deseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-01-18] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655