Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 140 godina organiziranog upravljanja vodama u Hrvatskoj ; 20 godina od osnivanja Hrvatskih voda [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2016. ISBN 978-953-7672-15-7.
2 Dr綼vni plan obrane od poplava [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/64] 〆zdeset鑕tvrta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-06-24] prilozi za raspravu).
3 Glavni provedbeni plan obrane od poplava : [2014] [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2015.
4 Glavni provedbeni plan obrane od poplava : [2015] [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2015.
5 Glavni provedbeni plan obrane od poplava : [2022] [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2022.
6 Izgradnja nasipa Kupe, obaloutvrde, za箃itnog zida i objekata sustava odvodnje zaobalja unutar trase nasipa, na lijevoj obali Kupe od naselja Selce do Re鑙ce [e-dokument] / VITA PROJEKT d.o.o.??za projektiranje i savjetovanje u za箃iti okoli筧. - Zagreb : Hrvatske vode, 2017.
7 Izvje规e o izvr筫nju Plana radova na za箃iti od 箃etnog djelovanja voda u ... i Plan radova na za箃iti od 箃etnog djelovanja voda u ... na podru鑚u malog sliva "Brodska Posavina" [e-dokument] / Brodsko-posavska 緐panija, Upravni odjel za poljoprivredu. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska 緐panija, 2016- .
8 Izvje规e o izvr筫nju Plana upravljanja vodama u ... i Plan upravljanja lokalnim vodama u ... godini na podru鑚u malog sliva "﹗metlica-Crnac" [e-dokument] / Brodsko-posavska 緐panija, Upravni odjel za poljoprivredu. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska 緐panija, 2016- .
9 Izvje规e o provedbi mjera obrane od poplava i asanacije terena u Vukovarsko-srijemskoj 緐paniji [e-dokument] / Dr綼vna uprava za za箃itu i spa筧vanje. - Zagreb : Dr綼vna uprava za za箃itu i spa筧vanje, 2014.
10 Izvje规e o stanju sustava obrane od poplava s prijedlogom zaklju鑛a Vlade RH [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, 箄marstva i vodnoga gospodarstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/019] Devetnaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-05-05] : prilozi za raspravu).
11 Izvje规e Radne skupine o poplavama u razdoblju od 17. do 22. rujna 2010. godine, s Prijedlogom zaklju鑑ka [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/82] Osamdesetdruga sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-09-30] prilozi za raspravu).
12 Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Vlade Crne gore o suradnji u za箃iti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/16] 〆snaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-04-24] prilozi za raspravu).
13 Okvirni plan izrade Plana 2016. - 2021. : Okvirni plan izrade Plana upravljanja vodnim podru鑚ima i Plana upravljanja poplavnim rizicima za razdoblje 2016. - 2021 [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2013.
14 Okvirni ugovor o zajmu izme饀 Republike Hrvatske i Razvojne banke Vije鎍 Europe za - Projekt za箃ite od poplava - Programski zajam [LD 1845 (2014)] - (Zakon o potvr餴vanju Okvirnog ugovora o zajmu izme饀 Republike Hrvatske i Razvojne banke Vije鎍 Europe za Projekt za箃ite od poplava, NN-MU 003/2016).
15 Op鎖 uvjeti Ugovora o radovima preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava za 2016. godinu [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2016.
16 Prijedlog rje筫nja o odobrenju sredstava na teret Prora鑥nske zalihe Dr綼vnog prora鑥na Republike Hrvatske za 2010. godinu, Gradu Metkovi鎢, kao interventnu pomo za sanaciju 箃eta od poplava [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/95] Devedesetpeta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-12-03] prilozi za raspravu).
17 Prijedlog vodnogospodarske osnove Hrvatske - Strategija upravljanja vodama / [Ministarstvo poljoprivrede, 箄marstva i vodnoga gospodarstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/18] Osamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-01-25 / 2006-02-17] : prilozi za raspravu).
18 Provedbeni plan obrane od poplava branjenog podru鑚a : Sektor A - Mura i gornja Drava : branjeno podru鑚e 19: podru鑚e maloga sliva Bistra [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2014.
19 Provedbeni plan obrane od poplava branjenog podru鑚a : Sektor A - Mura i gornja Drava : branjeno podru鑚e 20: podru鑚e maloga sliva Plitvica - Bednja [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2014.
20 Provedbeni plan obrane od poplava branjenog podru鑚a : Sektor A - Mura i gornja Drava : branjeno podru鑚e 33: me饀dr綼vne rijeke Drava i Mura na podru鑚ima malih slivova Plitvica-Bednja, Trnava i Bistra [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2014.
21 Provedbeni plan obrane od poplava branjenog podru鑚a : Sektor A - Mura i gornja Drava : branjeno podru鑚e 21: podru鑚e maloga sliva Trnava [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2014.
22 Provedbeni plan obrane od poplava branjenog podru鑚a : Sektor B - Dunav i donja Drava : branjeno podru鑚e 15: podru鑚e maloga sliva Vuka [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2014.
23 Provedbeni plan obrane od poplava branjenog podru鑚a : Sektor B - Dunav i donja Drava : branjeno podru鑚e 16: podru鑚e maloga sliva Baranja [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2014.
24 Provedbeni plan obrane od poplava branjenog podru鑚a : Sektor B - Dunav i donja Drava : branjeno podru鑚e 17: podru鑚e maloga sliva Kara筰ca - Vu鑙ca [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2014.
25 Provedbeni plan obrane od poplava branjenog podru鑚a : Sektor B - Dunav i donja Drava : branjeno podru鑚e 18: podru鑚e maloga sliva 畊panijski kanal [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2014.
26 Provedbeni plan obrane od poplava branjenog podru鑚a : Sektor B - Dunav i donja Drava : branjeno podru鑚e 34: me饀dr綼vne rijeke Drava i Dunav na podru鑚ima malih slivova Baranja, Vuka, Kara筰ca-Vu鑙ca i 畊panijski kanal [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2014.
27 Provedbeni plan obrane od poplava branjenog podru鑚a : Sektor C - Gornja Sava : branjeno podru鑚e 8: podru鑚e maloga sliva Zelina - Lonja i podru鑚e op鎖ne Rugvica [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2014.
28 Provedbeni plan obrane od poplava branjenog podru鑚a : Sektor C - Gornja Sava : branjeno podru鑚e 13: ju緉i dio podru鑚a maloga sliva Zagreba鑛o Prisavlje [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2014.
29 Provedbeni plan obrane od poplava branjenog podru鑚a : Sektor C - Gornja Sava : branjeno podru鑚e 12: podru鑚e maloga sliva Krapina - Sutla i sjeverni dio podru鑚a maloga sliva Zagreba鑛o Prisavlje [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2014.
30 Provedbeni plan obrane od poplava branjenog podru鑚a : Sektor C - Gornja Sava : branjeno podru鑚e 14: sredi筺ji dio podru鑚a maloga sliva Zagreba鑛o Prisavlje [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Hrvatske vode, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655