Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Akcijski plan za kori箃enje mulja iz ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda na pogodnim povr筰nama : zavr筺o izvje规e [e-dokument] / Hidroprojekt-ing Zagreb, Hidroing Osijek, Gra餰vinski fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu. - Zagreb : Hrvatske vode, 2020.
2 Akcijski plan za kori箃enje mulja iz ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda na pogodnim povr筰nama : izvr筺i sa緀tak [e-dokument] / Hidroprojekt-ing Zagreb, Hidroing Osijek, Gra餰vinski fakultet Sveu鑙li箃a u Zagrebu. - Zagreb : Hrvatske vode, 2020.
3 Dvostrani Sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije vezan uz sufinanciranje velikog projekta "Sustav odvodnje s ure餫jima za pro鑙规avanje otpadnih voda grada Pore鑑" CCI br: 2011 HR 16 I PR 002 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program "Za箃ita okoli筧" CCI br: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀 - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Sustav odvodnje s ure餫jima za pro鑙规avanje otpadnih voda grada Pore鑑" CCI br: 2011 HR 16 I PR 002 u sklopu Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program "Za箃ita okoli筧" CCI br: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nja sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀, NN-MU 013/2013).
4 Dvostrani sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Program pro鑙规avanja otpadnih voda Siska" CCI br.: 2009 HR 16 I PR 002 u okviru Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Za箃ita okoli筧" CCI br.: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀 - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezanog uz sufinanciranje velikog projekta "Program pro鑙规avanja otpadnih voda Siska" CCI br.: 2009 HR 16 I PR 002 u okviru Instrumenta pretpristupne pomo鎖 (IPA) IPA komponenta III - Regionalni razvoj Operativni program: "Za箃ita okoli筧" CCI br.: 2007 HR 16 I PO 003 Prioritetna os 2 - Za箃ita vodnih resursa Hrvatske kroz pobolj筧nje sustava vodoopskrbe i integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama Mjera 2.2 - Izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda iz ku鎍nstava i industrija i izgradnja/nadogradnja kanalizacijske mre緀 , NN-MU 008/2012).
5 Dvostrani sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta "Pobolj筧nje sustava vodoopskrbe i odovodnje i izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda u Kninu" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta : "Pobolj筧nje sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnja ure餫ja za pro鑙规avanje otpadnih voda u Kninu", NN-MU 005/2010).
6 Dvostrani sporazum o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Sustav vodoopskrbe i odvodnje s ure餫jem za pro鑙规avanje otpadnih voda Slavonskog Broda" - (Uredba o objavi Dvostranog sporazuma o projektu izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica vezano uz sufinanciranje velikog projekta: "Sustav vodoopskrbe i odvodnje s ure餫jem za pro鑙规avanje otpadnih voda Slavonskog Broda" , NN-MU 007/2009).
7 Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2015.
8 Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2013.
9 Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2011.
10 Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2010.
11 Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2012.
12 Izvje规e o obavljenoj posebnoj reviziji ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne odvodnje (odvodnja i pro鑙规avanje otpadnih voda) na podru鑚u Primorsko-goranske 緐panije za 2012. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka. - Rijeka : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Rijeka, 2013.
13 Izvje规e o obavljenoj posebnoj reviziji ekonomska opravdanost razlika u cijeni javne odvodnje (odvodnja i pro鑙规avanje otpadnih voda) na podru鑚u Istarske 緐panije za 2012. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin. - Pazin : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Pazin, 2013.
14 Op鎒 preporuke za planiranje projekata za箃ite voda [tisak] / Stephen D. Myers ; priredili 甧ljko Teli筸an... [et al.]. - Zagreb : Vodoprivredno-projektni biro : Dr綼vna uprava za vode : Hrvatske vode, 1999. ISBN 953-97967-0-9.
15 Popis izdanih certifikacijskih rje筫nja za obavljanje djelatnosti sprje鑑vanja 筰renja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih one鑙规enja voda i vodnoga dobra : (izdana sukladno Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprje鑑vanja 筰renja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih one鑙规enja voda i vodnoga dobra - NN 1/11. i 118/12.) [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, [2014].
16 Pravilnik o radu i odr綼vanju objekta za odvodnju otpadnih voda [e-dokument] / Hrvatski veterinarski institut. - Zagreb : Hrvatski veterinarski institut, 2010.
17 Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehni鑛og procesa i mulja iz procesa pro鑙规avanja otpadnih voda [e-dokument] / Veleu鑙li箃e u Po緀gi. - Po緀ga : Veleu鑙li箃e u Po緀gi, 2016.
18 Priprema vode za hemodijalizu [tisak] / Ivan Mijatovi i suradnici. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2004. ISBN 953-6207-44-3.
19 Program pra鎒nja stanja okoli筧 i one鑙规enja obalnog i morskog podru鑚a otpadnim vodama na podru鑚u Zadarske 緐panije [e-dokument] / Zavod za javno zdravstvo Zadar. - Zadar : Zadarska 緐panija, 2006.
20 Program za箃ite od one鑙规enja na priobalnom podru鑚u : izvje规e o projektu [e-dokument] / Hrvatske vode. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/047] 萫trdeset sedma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-05-29] : prilozi za raspravu).
21 Projekti Grada Metkovi鎍 u fazi provedbe 2018.-2019. godina [e-dokument] / Grad Metkovi. - Metkovi : Grad Metkovi, 2018.
22 Strate筴i razvojni program Op鎖ne Trpanj za razdoblje 2015. - 2020. [e-dokument] / UHY Savjetovanje d.o.o.. - Trpanj : Op鎖na Trpanj, 2015.
23 衭ro 衋kovi Fuentes de energ韆 renovables [e-dokument] / 衭ro 衋kovi Holding. - Slavonski Brod : 衭ro 衋kovi Holding, [2015.].
24 衭ro 衋kovi Obnovljivi izvori energije [e-dokument] / 衭ro 衋kovi Holding. - Slavonski Brod : 衭ro 衋kovi Holding, [2015.].
25 衭ro 衋kovi Renewable Energy [e-dokument] / 衭ro 衋kovi Holding. - Slavonski Brod : 衭ro 衋kovi Holding, [2015.].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655