Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Izvje箃aj o radu zajedni鑛og poljoprivrednog redara za 2017.godinu za podru鑚e Op鎖ne 衭rmanec [e-dokument] / Op鎖na 衭rmanec. - 衭rmanec : Op鎖na 衭rmanec, 2018.
2 Izvje规e o obavljenom inspekcijskom nadzoru u Hrvatskoj radioteleviziji [tisak + e-dokument] / [Dr綼vni inspektorat]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/13] Trinaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-03-09 / 2005-04-14] : prilozi za raspravu).
3 Izvje规e o provedbi Programa edukacije gra餰vinskih inspektora za nadzor gra餰vnih proizvoda [e-dokument] / Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove i Uprava za instruktivni i unutarnji nadzor. - Zagreb : Ministarstvo za箃ite okoli筧, prostornog ure餰nja i graditeljstva, 2010.
4 Izvje规e o provedbi turisti鑛e sezone za razdoblje od 1. lipnja do 10. rujna 2010. [e-dokument] / Dr綼vni inspektorat. - Zagreb : Dr綼vni inspektorat, 2010.
5 Izvje规e o radu Dr綼vnog inspektorata Republike Hrvatske za 2007. godinu [e-dokument] / Dr綼vni inspektorat Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/22] Dvadesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-15] prilozi za raspravu).
6 Izvje规e o radu Inspekcije rada za ... godinu / [Ministarstvo rada i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Dr綼vni inspektorat, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1998- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
7 Izvje规e o radu inspekcijskih slu綽i za 1997. godinu / [Vlada Republike Hrvatske]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1998. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
8 Izvje规e o radu 緀ljezni鑛ih inspektora tijekom ... godine [e-dokument] / Agencija za sigurnost 緀ljezni鑛og prometa. - Zagreb : Agencija za sigurnost 緀ljezni鑛og prometa, 2018- .
9 Izvje规e o u鑙njenom na otklanjanju nepravilnosti utvr餰nih revizijom Dr綼vnog ureda za reviziju za 2007. godinu [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/14] 萫trnaesta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2009-09-23] : prilozi za raspravu).
10 Kona鑞i prijedlog zakona o dr綼vnom inspektoratu [tisak + e-dokument] / [Dr綼vni inspektorat, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/06] 〆sta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-09-17] : prilozi za raspravu).
11 Kona鑞i prijedlog zakona o privremenoj zabrani uvoza, stavljanja na tr緄箃e, uporabe i proizvodnje genetski modificiranih organizama i proizvoda [e-dokument] / [Klub zastupnika HSS-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/32] Trideset druga sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
12 Kona鑞i prijedlog zakona o upravnoj inspekciji / [Sredi筺ji dr綼vni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] 萫tvrta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
13 Plan nadzora za 2021. godinu [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫 i uprave. - Zagreb : Ministarstvo pravosu餫 i uprave, 2020.
14 Plan nadzora za 2022. godinu [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫 i uprave. - Zagreb : Ministarstvo pravosu餫 i uprave, 2021.
15 Plan nadzora za 2023. godinu [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫 i uprave. - Zagreb : Ministarstvo pravosu餫 i uprave, 2022.
16 Pravila o uvjetima i mjerilima za provo餰nje Programa izobrazbe osoba koje provode energetske preglede gra餰vina i energetsko certificiranje zgrada [e-dokument] / Fakultet gra餰vinarstva, arhitekture i geodezije Sveu鑙li箃a u Splitu. - Split : Fakultet gra餰vinarstva, arhitekture i geodezije Sveu鑙li箃a u Splitu, 2014.
17 Pravilnik o akreditaciji, reakreditaciji i nadzoru nad radom du緉osnika dopin筴e kontrole [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2019.
18 Pravilnik o akreditaciji, reakreditaciji i nadzoru nad radom du緉osnika dopin筴e kontrole Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping [e-dokument] / Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping. - Zagreb : Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, 2017.
19 Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele sredstava potpore naplati kontrole mlije鑞osti kod krava i koza / Gradona鑕lnik Grada Vrbovca. - Vrbovec : Grad Vrbovec, 2018.
20 Pravilnik za provo餰nje dopin筴e kontrole [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2019.
21 Prijedlog zakona o dr綼vnom inspektoratu s Kona鑞im prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Dr綼vni inspektorat. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/35] Tridesetpeta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-07-17] prilozi za raspravu).
22 Prijedlog zakona o upravnoj inspekciji [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/22] Dvadesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-15] prilozi za raspravu).
23 Priru鑞ik za nadzornike i vodi鑕 [e-dokument] / Wolfgang Schr鰀er ; Simone Lhota ; Goran Gugi. - Jasenovac : Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, 2004. ISBN 953-97950-2-8.
24 Rezultati provjere kvalitete rada 2010. [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2011.
25 Smjernice za provedbu inspekcijskog nadzora uskla餰nosti rada operatera s uvjetima iz dozvola izdanih sukladno odredbama propisa iz podru鑚a za箃ite okoli筧 i proces ukidanja te izmjena i/ili dopuna dozvola [e-dokument] / Ministarstvo za箃ite okoli筧 i energetike. - Zagreb : Ministarstvo za箃ite okoli筧 i energetike, 2017.
26 Zakon o gra餰vinskoj inspekciji : prikaz osnovnih procedura za mjere koje poduzima komunalni redar [e-dokument] / Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure餰nja. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ure餰nja, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655