Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Godi筺je izvje规e o stanju javnih projekata financiranih zajmovima Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) sa stanjem povla鑕nja zajmova 31.12.2011., na temelju sastanaka izme饀 EBRD-a, krajnjih korisnika i Ministarstva financija odr綼nih 6. o緐jka 2012. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
2 Godi筺je izvje规e o stanju javnih projekata financiranih zajmovima Razvojne banke Vije鎍 Europe (CEB), sa stanjem iskori箃enosti zajmova, 31.12.2011., na temelju sastanaka izme饀 CEB-a, institucija nadle緉ih i zadu緀nih za provedbu projekata i Ministarstva financija, odr綼nih 29. velja鑕 2012. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
3 Godi筺je izvje规e o stanju javnih projekata koje financira Europska investicijska banka (EIB) sa stanjem povla鑕nja zajmova 31. 12. 2011., na temelju sastanaka izme饀 krajnjih korisnika, EIB-a i Ministarstva financija, odr綼nih 1. o緐jka 2012. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
4 Godi筺je izvje规e o stanju javnih projekata koje financira Me饀narodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) sa stanjem povla鑕nja zajmova 31. prosinca 2011., na temelju sastanaka izme饀 IBRD-a, krajnjih korisnika i Ministarstva financija odr綼nih 6. o緐jka 2012. godine [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2012.
5 Godi筺je izvje规e za ... godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima i darovnicama Me饀narodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013- .
6 Godi筺je izvje规e za 2013. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) : prijedlog [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2014.
7 Godi筺je izvje规e za 2013. godinu o stanju javnih projekata financiranih zajmovima Razvojne banke Vije鎍 Europe (CEB) [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2014.
8 Izvje规e o provo餰nju programa poticanja poduzetni箃va Osje鑛o-baranjske 緐panije za 2010. godinu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2011.
9 Izvje规e o provo餰nju programa poticanja poduzetni箃va Osje鑛o-baranjske 緐panije za 2011. godinu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2012.
10 Izvje规e o provo餰nju programa poticanja poduzetni箃va Osje鑛o-baranjske 緐panije za 2013. godinu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2014.
11 Izvje规e o provo餰nju programa poticanja poduzetni箃va Osje鑛o-baranjske 緐panije za 2014. godinu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2015.
12 Izvje规e o provo餰nju programa poticanja poduzetni箃va Osje鑛o-baranjske 緐panije za 2015. godinu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2014.
13 Izvje规e o provo餰nju programa poticanja poduzetni箃va Osje鑛o-baranjske 緐panije za 2016. godinu : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2017.
14 Jamstveni program "Financiranje pronalazaka" [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2010.].
15 Jamstveni program "Mikrokrediti" [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2010].
16 Jamstveni program "Nove tehnologije" [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2010].
17 Jamstveni program "Novi poduzetnik" [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2010.].
18 Jamstveni program "Obrtni kapital" [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2010].
19 Jamstveni program "Podru鑚a posebnog dr綼vnog interesa"" [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2010].
20 Jamstveni program "Poduzetnik u zoni" [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2010.].
21 Jamstveni program "Poljoprivreda" [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2010].
22 Jamstveni program "Rast i razvoj" [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2010].
23 Jamstveni program poljoprivreda [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2011].
24 Jamstveni program 緀ne poduzetnice [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2011.].
25 Program Hrvatske agencije za malo gospodarstvo "Obrtni kapital" [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2004.
26 Program Hrvatske agencije za malo gospodarstvo "Razvitak 2001." [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2004.
27 Program Hrvatske agencije za malo gospodarstvo "Start 2001." [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2004.
28 Program Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za podru鑚a posebne dr綼vne skrbi [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2004.
29 Program Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za poticanje gospodarskih aktivnosti na podru鑚ima od posebnog interesa Republike Hrvatske [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2004.
30 Program Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za trajna obrtna sredstva [tisak] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2004.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655