Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Carinska konvencija o privremenom uvozu stručne opreme - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije), NN-MU 003/1995).
2 Investments in 2011 [e-dokument] / Luka Rijeka. - Rijeka : Luka Rijeka, 2012.
3 Kreditiranje izvoza kapitalnih dobara kreditiranjem banke/kupca u inozemstvu [tisak + e-dokument] = Buyer's credit / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2003.
4 Manufacture of machinery and equipment : forge your success [e-dokument] / Agency for Investments and Competitiveness. - Zagreb : Agency for Investments and Competitiveness, [2017].
5 Upute o načinu provođenja stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata [e-dokument] / Načelnik Općine Gradac. - Gradac : Općina Gradac, 2020.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655