Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Izvje规e o izvr筫nju Socijalnog plana Grada Preloga za ... godinu / Grad Prelog, Savjet za socijalnu skrb. - Prelog : Grad Prelog, 2016- .
2 Mjere socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2019. godinu [e-dokument] / Gradsko vije鎒 Grada Dubrovnika. - Dubrovnik : Grad Dubrovnik, 2019.
3 Mjese鑞o izvje规e o korisnicima i pomo鎖ma u socijalnoj skrbi u gradu Zagrebu za ... [tisak] / Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Uprava socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi, Uprava socijalne skrbi, 2002-2003 . NE IZLAZI VI〦!.
4 Mjese鑞o statisti鑛o izvje规e o korisnicima i pomo鎖ma u socijalnoj skrbi u Republici Hrvatskoj za ... [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Uprava za socijalnu skrb. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Uprava za socijalnu skrb, 2005-2011 . NE IZLAZI VI〦!.
5 Mjese鑞o statisti鑛o izvje规e o korisnicima i pravima u sustavu socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj za ... [e-dokument] / Ministarstvo socijalne politike i mladih, Uprava za socijalnu skrb. - Zagreb : Ministarstvo socijalne politike i mladih, Uprava za socijalnu skrb, 2012- . NE IZLAZI VI〦!.
6 Mjese鑞o statisti鑛o izvje规e o korisnicima i pravima u sustavu socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj za ... [e-dokument] / Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. - Zagreb : Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 2016- .
7 Nacionalna naknada za starije osobe [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2020.
8 Nacionalna naknada za starije osobe [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, [2020].
9 Nov鑑na pomo za opremu novoro餰nog djeteta Grada Osijeka [e-dokument] / Grad Osijek. - Osijek : Grad Osijek, 2019.
10 Odluka o pomo鎖 za opremu novoro餰nog djeteta u obitelji u 2018. godini [e-dokument] / Na鑕lnik Op鎖ne Velika Pisanica. - Velika Pisanica : Op鎖na Velika Pisanica, 2018.
11 Odluka o pravu na nov鑑nu pomo, naknadu tro筴ova prijevoza, smje箃aja i prehrane za vrijeme profesionalne rehabilitacije [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapo筶javanje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zapo筶javanje, 2019.
12 Pravilnik o ostvarivanju prava na nov鑑nu pomo za opremu novoro餰nog djeteta [e-dokument] / Gradona鑕lnik Grada Klanjca. - Klanjec : Grad Klanjec, 2014.
13 Pravilnik o postupku dodjele jednokratne nov鑑ne pomo鎖 gospodarstvenicima Op鎖ne Vrpolje za ubla綼vanje pote筴o鎍 u radu u vrijeme trajanja epidemije koronavirusom COID-19 [e-dokument] / Op鎖na Vrpolje, Na鑕lnica. - Vrpolje : Op鎖na Vrpolje, 2020.
14 Pravilnik o uvjetima i na鑙nu ostvarivanja prava na pomo za opremu novoro餰nog djeteta [e-dokument] / Op鎖na Novigrad (Zadar), Op鎖nski na鑕lnik. - Novigrad : Op鎖na Novigrad (Zadar), 2010.
15 Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu [e-dokument] / Op鎖na Desini, Na鑕lnik. - Desini : Op鎖na Desini, 2017.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655