Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Annual report ... [tisak + e-dokument] / Croatian Financial Services Supervisory Agency. - Zagreb : Croatian Financial Services Supervisory Agency, 2006- . ISSN 1846-5285 ; 1846-6370.
2 Godi筺je izvje规e ... [tisak + e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2005- . ISSN 1846-5285 ; 1846-6362 (2010).
3 Godi筺je izvje规e za 2006. godinu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga / [Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset 筫sta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
4 Godi筺je izvje规e za 2006. godinu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/239] Dvjesto trideset i deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-06-20] prilozi za raspravu).
5 Godi筺ji plan normativnih aktivnosti i plan savjetovanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2014. [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, [2014].
6 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2017- .
7 Odluka o osloba餫nju pla鎍nja dijela naknada [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2016.
8 Plan nabave 2016. [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2015.
9 Plan nabave 2017. [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2016.
10 Plan nabave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u 2013. godini [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, [2013].
11 Plan nabave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u 2014. godini [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, [2014].
12 Plan nabave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2015. [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2014.
13 Plan normativnih aktivnosti i Plan savjetovanja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2015. [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, [2015].
14 Plan prihoda i rashoda Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2013.
15 Plan prihoda i rashoda Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2015. godinu [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2014.
16 Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2016.
17 Pravilnik o sadr綼ju programa planiranog osiguranja [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2016.
18 Pravilnik o statisti鑛im standardima osiguranja [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2016.
19 Prijedlog zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
20 Prijedlog zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga s Kona鑞im prijedlogm zakona [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/108] Sto osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-10-13] prilozi za raspravu).
21 Sa緀tak godi筺jeg izvje规a za 2005. godinu [tisak + e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2006.
22 Statut Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga / [Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/19] Devetnaesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-03-01 / 2006-04-12] : prilozi za raspravu).
23 Statut Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2012.
24 Strate筴i plan za razdoblje 2020.-2022. : HANFA [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, [2019].
25 Tehni鑛e upute za provedbu Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, [2014].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655