Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... [e-dokument] / Grad Ilok. - Ilok : Grad Ilok, 2015- .
2 Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Iloka za 2010. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar. - Vinkovci : Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar, 2011.
3 Izvješće o obavljenom uvidu u proračun i financijske izvještaje Grada Iloka za 2009. [e-dokument] / Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar. - Vinkovci : Državni ured za reviziju, Područni ured Vukovar, 2010.
4 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Grad Ilok. - Ilok : Grad Ilok, 2016- .
5 Odluka o darovanju Gradu Iloku nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske : prijedlog odluke [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/38] Trideset osma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-01-28] prilozi za raspravu).
6 Plan nabave Grada Iloka za 2012. godinu [e-dokument] / Grad Ilok, Gradonačelnik. - Ilok : Grad Ilok, 2012.
7 Plan nabave Grada Iloka za 2013. godinu [e-dokument] / Grad Ilok, Gradonačelnik. - Ilok : Grad Ilok, 2012.
8 Plan nabave Grada Iloka za 2015. godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Iloka. - Ilok : Grad Ilok, 2014.
9 Plan nabave Grada Iloka za 2016. godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Iloka. - Ilok : Grad Ilok, 2015.
10 Plan nabave Grada Iloka za 2017. godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Iloka. - Ilok : Grad Ilok, 2016.
11 Plan nabave Grada Iloka za 2019. godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Iloka. - Ilok : Grad Ilok, 2019.
12 Plan nabave Grada Iloka za 2020. godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Iloka. - Ilok : Grad Ilok, 2020.
13 Plan nabave Grada Iloka za 2021. godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Iloka. - Ilok : Grad Ilok, 2021.
14 Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Iloka. - Ilok : Grad Ilok, 2017.
15 Prijedlog odluke o izuzimanju od prodaje nekretnina u vlasništvu Hrvatskog fonda za privatizaciju, radi prijenosa u vlasništvo Srednjoj školi Ilok, bez naknade [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/82] Osamdesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-05-14] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655