Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije [e-dokument] = Information provided by the Government to the Questionnaire of the European Commission / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004.
Tip dokumentacije:stručna podloga i analiza
Stvaratelj dokumenta:Vlada Republike Hrvatske
Materijalni opis:31 PDF datoteka
Jezik:Hrvatski ; Engleski
Obuhvaća:* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 1 : Free movements of goods [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 1. : Sloboda kretanja roba [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 2 : Free movements of persons [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 2. : Sloboda kretanja osoba [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 3 : Free movements of services [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 3. : Sloboda pružanja usluga [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 4 : Free movements of capital [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 4. : Sloboda kretanja kapitala [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 5 : Company low [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 5. : Pravo trgovačkih društava [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 6 : Competition [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 6. : Tržišno natjecanje [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 7 : Agriculture [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 7. : Poljoprivreda [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 8 : Fisheries [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 8. : Ribarstvo [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 9 : Transport policy [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 9. : Promet [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 10 : Taxation [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 10. : Oporezivanje [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 11 : Economic and monetary union [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 11. : Ekonomska i monetarna unija [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 12 : Statistics [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 12. : Statistika [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 13 : Social policy and employment [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 13. : Socijalna politika i zapošljavanje [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 14 : Energy [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 14. : Energetika [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 15 : Industrial policy [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 15. : Industrijska politika [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 16 : Small and medium-sized enterprises [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 16 : Malo i srednje poduzetništvo [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 17 : Science and research [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 17. : Znanost i istraživanje [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 18 : Education and training [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 18. : Obrazovanje i osposobljavanje [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 19 : Telecommunications and postal sectors [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Telekomunikacijski i poštanski sektor [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 20 : Culture and audiovisual policy [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 20. : Kultura i audiovizualna politika [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 21 : Regional policy and coordination of structural instruments [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 21. : Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 22 : Environment [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 22. : Okoliš [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 23 : Consumer and health protection [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 23. : Zaštita potrošača i zdravlja [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 24 : Justice and home affairs [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 24. : Pravosuđe i unutarnji poslovi [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 25 : Customs union [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 25. : Carinska unija [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 26 : External relations [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 26. : Vanjski odnosi [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 27 : Common foreign and security policy [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 27. : Zajednička vanjska i sigurnosna politika [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 28 : Financial control [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 28. : Financijska kontrola [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 29 : Financial and budgetary provisions [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 29. : Financijske i proračunske odredbe [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 30 : Economic criteria [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 30. : Ekonomski kriteriji [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Chapter 31 : Political criteria [e-dokument].
* Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije. Poglavlje 31. : Politički kriteriji [e-dokument].
Područje djelatnosti:Međunarodni odnosi i suradnja
Sadržaj:pregovori o pristupanju
kriteriji za pristupanje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655